Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

APVV-16-0091

APVV-16-0091 - ukončený

Rozvoj podnikateľskej etiky
v slovenskom podnikateľskom prostredí

Projekt podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-16-0091

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2017
Koniec riešenia projektu: 30.06.2021

1. Anotácia

V našom podnikateľskom prostredí sa doposiaľ v malej miere udomácnila myšlienka, že pre dlhodobé a efektívne podnikanie sú nevyhnutné nielen kvalitné a ekonomicky racionálne zákony, ale aj rešpektovanie etických štandardov, ktoré vytvárajú v podnikaní a pre podnikanie normatívnu stabilitu. Akékoľvek medzinárodné indexy či prieskumy zamerané na kvalitu slovenského podnikateľského prostredia s ohľadom na prítomnosť korupcie a neetické praktiky ukazujú, že je najvyšší čas prestať vnímať podnikanie s etickým skepticizmom, a pokúsiť sa vniesť do podnikania etické regulátory na systematickej a odbornej úrovni. Naše doterajšie skúmania svedčia o tom, že na makroúrovni dlhodobo absentuje systémová podpora etického podnikania, a súčasná miera etického podnikania u nás je dosiahnutá zásluhou iniciatív rôznych podnikateľských zoskupení, neziskových organizácií a jednotlivých podnikateľských subjektov, ktoré však nemajú systémový charakter. Aplikovať podnikateľskú etiku do podnikov nie je možné bez jej systematického a dlhodobého manažovania. Poslaním tohto projektu je poskytnúť podnikom konkrétny mechanizmus aplikácie podnikateľskej etiky. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie na základe kritickej analýzy súčasného stavu, najnovších vedeckých poznatkov, ako aj praktických skúseností v Európe a vo svete, komplexného Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky pre podniky pôsobiace v slovenskom podnikateľskom prostredí (s ohľadom na veľkosť podniku podľa počtu zamestnancov).

2. Ciele projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je vytvorenie na základe kritickej analýzy súčasného stavu, najnovších vedeckých poznatkov ako aj praktických skúseností v Európe a vo svete, komplexného Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky (IMDRPE) pre podnikateľské subjekty pôsobiace v slovenskom podnikateľskom prostredí.

Čiastkové ciele:
1. Na základe kritického skúmania zistiť, aké sú skutočné príčiny častého porušovania etických štandardov v podnikateľskom prostredí na Slovensku, so zameraním na príčiny korupcie, klientelizmu a podvodného konania podnikateľských subjektov.
2. Zistiť najlepšie skúsenosti a najlepšie praktiky z už aplikovaných programov v oblasti etických štandardov a mechanizmov, na základe:
a) skúseností a poznatkov neziskových organizácií, ktoré sa venujú problematike korupcie, whistle-blowingu a podvodom v slovenskom podnikateľskom prostredí z ich vlastných aktivít smerom k aplikácií etických štandardov do praxe;
b) najlepších praktík zo zavádzania podnikateľskej etiky v organizáciách so slovenskými majiteľmi;
c) najlepších praktík z aplikácie podnikateľskej etiky v nadnárodných korporáciách pôsobiacich na Slovensku;
d) skúseností z aplikovania podnikateľskej etiky v podnikateľskom prostredí s malou mierou korupcie – v Rakúsku.
3. Overenie funkčnosti Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky (IMDRPE) v organizáciách so slovenským majiteľom pre firmy podľa ich počtu zamestnancov.
4. Vypracovanie metodiky k aplikácií Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky (IMDRPE) pre organizácie v diferenciácii podľa počtu zamestnancov.
5. Vypracovanie návrhu koncepcie Centra pre podnikateľskú etiku (CEBE) na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
6. Vypracovanie odporúčaní pre štátnu decíznu sféru vzhľadom na dlhodobý rozvoj etiky v ekonomike v našich podmienkach.

3. Model projektu

5. Aktuality

 

Vznik Centra podnikateľskej etiky na Fakulte managementu UK

Odporúčania z výsledkov výskumu pre prax a decíznu sféru pre ďalší rozvoj podnikateľskej etiky na Slovensku

 

Konferencia ROZVOJ PODNIKATEĽSKEJ ETIKY V SLOVENSKOM PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ - 3. júna 2021 - prihláška na konferenciu do 15. 5. 2021

Príhovor prof. Remišovej členom Podnikateľskej aliancie Slovenska

Vystúpenie prof. Lašákovej v diskusnej relácii Káva o deviatej na UK

Týždeň zodpovednosti na FM UK v Bratislave

Workshop Etické linky / whistleblowing – 26.11.2020

Workshop Etický kódex – 12.11.2020

Vyžiadaná prednáška prof. A. Remišovej na pôde Národnej banky Slovenska

Hosťovská prednáška v rámci predmetu Podnikateľská etika pre študentov 5. ročníka: Compliance: Uplatnenie v obchodných spoločnostiach

Informácia k podujatiu Týždeň zodpovednosti

Workshop Rozvoj etiky v organizácii a etický program – 17. 6. 2020

Doc. Stankovičová vystúpila na vedeckom seminári Výpočtová štatistika 2019

Workshop Modely dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky v podnikoch - 28.11.2019

Prof. Anna Remišová na konferencii venovanej problematike integrity v podnikateľskom prostredí -  Slovak Compliance Days 2019

Prof. Remišová a doc. Lašáková vystúpili na konferencii Economy & Business 2019

Účasť prof. A. Remišovej na konferencii Etika a integrita veřejné správy, Praha, Valdštejnský palác

Účasť prof. A. Remišovej na konferencii European Compliance Forum

Workshop Rozvoj podnikateľskej etiky vo veľkých podnikoch – 26.4.2018

Workshop Rozvoj podnikateľskej etiky v malých a stredných podnikoch – 12.4.2018

Workshop Etika v podnikaní - 22. 3. 2018

Workshop Rozvoj podnikateľskej etiky na Slovensku - 28. 11. 2017

VÝSTUPY – Vybrané publikácie

Zborník príspevkov z online konferencie Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí

Vedecká monografia o výsledkoch výskumu Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí - dostupná na http://stella.uniba.sk/texty/FM_ARako_rozvoj_podnikatelskej_etiky.pdf

Odborná príručka Integrovaný model dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí - dostupná na stella.uniba.sk/texty/FM_AR_IntModelDR_podnikatelsk_etika.pdf

Remišová, A., Stankovičová, I., & Procházková, L. (2021). Specifics of ethics program application: company size based analysis: On the example of Slovakia. In: Scientifics Notes of the Russian Academy of Entrepreneurship, vol. 20, no. 1, p. 152-171. http://www.rusacad.ru/docs/nauka/Uch.Zap.t20.1.pdf 

Lašáková A., Remišová, A., Bajzíková, ľ. (2021). Differences in occurrence of unethical business practices in a post-transitional country in the CEE region: The case of Slovakia. In: Sustainability, vol. 13, no. 6, 3412. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3412

Lašáková A., Remišová, A., Bohinská, A. (2021). Best practices in ethics management: Insights from a qualitative study in Slovakia. In: Business Ethics, Environment & Responsibility, vol. 30, no. 1, p. 54-75. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/beer.12316

Remišová, A., Lašáková, A., Stankovičová, I., Stachová, P. (2021). Unethical practices in the Slovak business environment. In: Ekonomický časopis, vol. 69, no. 1, p. 59-87. http://ekonom.sav.sk/en/casopis/rocnik/1-2021

Skaloš, I. (2020). Kto má zabojovať o etické podnikanie? In: Goodwill, roč. XII (zimné číslo), s. 10. https://docplayer.sk/205411610-Zima-winter-ro%C4%8Dn%C3%ADk-xii-magaz%C3%ADn-o-ekonomike-biznise-vede-a-spolo%C4%8Dnosti-cena-2-20-ak%C3%BA-bud%C3%BAcnos%C5%A5-m%C3%A1-slovensk%C3%A9-ban%C3%ADctvo.html

Stankovičová, I., Mojsejová, A. (2020). Index ľudského rozvoja: Hodnotenie a klasifikácia európskych krajín pomocou viacrozmerných metód. In: Slovenská štatistika a demografia, roč. 30, č. 3., s. 9-39. https://ssad.statistics.sk/SSaD/wp-content/files/3_2020_clanok_2_Stankovicova_Mojsejova.pdf

Bajzíková, Ľ., Bajzík, P. (2020). Mobility and working opportunities in the EU and Slovakia. In: Management, vol. 25, no. 1, p. 103-115. https://hrcak.srce.hr/239154

Skalská, A. (2020). What components should an ethics and compliance program consist of to help organizations remain ethical and compliant in times of crisis and beyond? In: Entrepreneur’s Guide, vol. 13, no. 4, p. 229-246. https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/1486

Stankovičová, I., Frankovič, B. (2020). Určenie veľkosti vzorky pre aplikovaný výskum. In: Forum Statisticum Slovacum, vol. XVI, no. 1, p. 57-70. http://www.ssds.sk/publikacie/VS2019_Zbornik.pdf

Remišová, A., Lašáková, A. (2020). Unethical practices in the Slovak business environment: Entrepreneurs vs. the State? In: Ethics & Bioethics, vol. 10, no. 1-2, p. 78-95. https://sciendo.com/article/10.2478/ebce-2020-0002

Remisova A., Stachova P., Bohinska A. (2020). Entrepreneurs’ perception of the influence of the State on the development of business ethics: On the example of Slovakia. In: Entrepreneur’s Guide, vol. 13, no. 2, p. 152-175.
https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/1427/1422#

Ružičková, M. (2019). Etické vzdelávanie v organizáciách. In: Goodwill, roč. 11, zima 2019, s. 18. 
https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=3629235443

Remišová, A., Lašáková, A. (2019). Are Slovak SMEs ready to take responsibility for business ethics development? In: Economy & Business, vol. 13, p. 161-174.
https://www.scientific-publications.net/get/1000037/1570291138633883.pdf

Remišová, A., Lašáková, A., Bohinská, A. (2019). Reasons of unethical business practices in Slovakia: The perspective of non-governmental organizations’ representatives. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 67, no. 2, p. 565-581.
https://acta.mendelu.cz/artkey/acu-201902-0017_reasons-of-unethical-business-practices-in-slovakia-the-perspective-of-non-governmental-organizations-represe.php

Bohinská A. (2019). Compliance program and ethics program: Does an organization need both? In: Journal of Human Resource Management, vol. 22, no. 2, p. 1-9.
https://www.jhrm.eu/2019/12/1-compliance-program-and-ethics-program-does-an-organization-need-both/

Bohinská, A. (2018). The role of a compliance program in an organization. In: Kliestik, T. (Ed.), 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences: Proceedings (Part II.- Behavioural Economics). 10-11 October 2018. Žilina: University of Žilina, p. 476-483.
https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=10844512660

Bohinská, A. (2018). Zaostrené na etiku. Prečo má zmysel zaviesť vo firme compliance program. In: Goodwill. Magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti, roč, 10, Apríl - Jún, s. 16-17.
https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=19148341524

Bohinská, A. (2018). Human resource managers responsibility in creating a culture of legal compliance and ethics in an organization. In: Journal of Human Resource Management, vol. 21, no. 2, p. 8-15.
https://www.jhrm.eu/2018/11/8-human-resource-managers-responsibility-in-creating-a-culture-of-legal-compliance-and-ethics-in-an-organization/

Remišová, A., Lašáková, A. (2018). On the NGOs role in the development of business ethics in Slovakia. In: Athens Journal of Business & Economics, vol. 4, no. 4, p. 389-404.
https://www.athensjournals.gr/business/2018-4-4-3-Remisova.pdf

Remišová, A., Lašáková, A. (2017). Theoretical foundations of the Bratislava School of Business Ethics. In: Ethics & Bioethics, vol. 7, no. 3-4, p. 177-186.
https://content.sciendo.com/view/journals/ebce/7/3-4/article-p177.xml

Zemanovičová, D., Vasáková, L. (2017). Corruption as a global problem. In: 17th International Scientific Conference: Proceedings (Part VI.). Globalization and Its Socio-economic Consequences. Žilina: University of Žilina, 2017, p. 3069-3075.
https://mruni.pure.elsevier.com/ws/portalfiles/portal/13964497/part_vi_final_0.pdf

 

Výstupy v tlači

Lašáková, A., Remišová, A., Bohinská, A. (in print): Barriers to Ethical Business in Slovakia: An Exploratory Study Based on Insights of Top Representatives of Business and Employer Organizations. In: European Journal of International Management.

VÝSTUPY – Tlačové správy, ohlasy

Tlačová správa - Výsledky výskumu o stave podnikateľskej etiky na Slovensku

Výsledky výskumu o stave podnikateľskej etiky na Slovensku, Článok je dostupný na webe Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR: https://www.azzz.sk/2021/06/vysledky-vyskumu-o-stave-podnikatelskej-etiky-na-slovensku/ 

Tlačová správa – Výsledky výskumu o stave podnikateľskej etiky na Slovensku, Článok je dostupný na webe Slovak Compliance Circle: https://slovakcompliancecircle.sk/aktuality/tlacova-sprava-vysledky-vyskumu-o-stave-podnikatelskej-etiky-na-slovensku-2/ 

Výskum: Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí, Článok je dostupný na webe Slovenského živnostenského zväzu: http://www.szz.sk/cinnosti-organov-szz/483-vyskum-rozvoj-podnikatelskej-etiky-v-slovenskom-podnikatelskom-prostredi.html 

Hlavnou črtou podnikateľského prostredia z pohľadu etiky je nedôvera, Článok je dostupný na webe denníka SME: https://ekonomika.sme.sk/c/22682514/hlavnou-crtou-podnikatelskeho-prostredia-je-z-hladiska-etiky-nedovera.html 

VÝSKUM: V podnikateľskom prostredí na Slovensku panuje nedôvera, Článok je dostupný na webe TERAZ.SK: https://www.teraz.sk/najnovsie/fm-uk-hlavnou-crtou-podnikatelskeho/557330-clanok.html 

Hlavnou črtou podnikateľského prostredia z pohľadu etiky je nedôvera, Článok je dostupný na webe Internetového sprievodcu trhom práce: https://www.istp.sk/clanok/15999/hlavnou-crtou-podnikatelskeho-prostredia-z-pohladu-etiky-je-ned-vera 

Tlačová správa - Etika v podnikaní

Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí, dostupné na webe Slovenského živnostenského zväzu: http://www.szz.sk/cinnosti-k-zmene-legislativy/401-etika-v-slovenskom-podnikatelskom-prostredi.html

Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí, dostupné na webe Republikovej únie zamestnávateľov: https://www.ruzsr.sk/etika-v-slovenskom-podnikatelskom-prostredi

Firmy & CSR, Článok je dostupný na webe AZZZ: https://www.azzz.sk/2020/02/firmy-csr/

Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí, Článok je dostupný na webe AZZZhttps://www.azzz.sk/2020/06/etika-v-slovenskom-podnikatelskom-prostredi/

Tlačová správa: Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí, Článok je dostupný na webe SCC: https://www.slovakcompliancecircle.sk/public/media/0043/tlacova-sprava-fm-uk-etika-v-podnikani.pdf

Tlačová správa: Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí, Článok je dostupný na webe PAS: https://www.alianciapas.sk/2020/06/16/etika-v-slovenskom-podnikatelskom-prostredi/

Neplatičstvo je na čele slovenského rebríčka neetických praktík podnikania, Článok je dostupný na webe Pravda: https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/554535-neplaticstvo-je-na-cele-slovenskeho-rebricka-neetickych-praktiv-podnikania/

Rebríček neetických praktík podnikania na Slovensku vedie neplatičstvo. Článok je dostupný na webe Noviny.sk: https://www.noviny.sk/536008-rebricek-neetickych-praktik-podnikania-na-slovensku-vedie-neplaticstvo

Neplatičstvo, kartelové dohody a rodinkárstvo. Zverejnili rebríček neetických praktík na Slovensku. Článok je dostupný na webe Webnoviny.sk: https://www.webnoviny.sk/neplaticstvo-kartelove-dohody-a-rodinkarstvo-zverejnili-rebricek-neetickych-praktik-na-slovensku/

VÝSKUM: Najrozšírenejším porušením etiky v podnikaní je neplatičstvo. Článok je dostupný na webe TERAZ.SK: https://www.teraz.sk/import/najrozsirenejsim-porusenim-etiky-v/475274-clanok.html

Neplatičstvo, kartelové dohody a rodinkárstvo. Zverejnili rebríček neetických praktík na Slovensku. Článok je dostupný na webe 24hod.sk: https://www.24hod.sk/neplaticstvo-kartelove-dohody-a-rodinkarstvo-zverejnili-rebricek-neetickych-praktik-na-slovensku-cl738484.html

Neplatičstvo, kartelové dohody a rodinkárstvo. Zverejnili rebríček neetických praktík na Slovensku. Článok je dostupný na webe Financial Report: https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/neplaticstvo-kartelove-dohody-a-rodinkarstvo-zverejnili-rebricek-neetickych-praktik-na-slovensku/

Neplatičstvo, kartelové dohody a rodinkárstvo. Zverejnili rebríček neetických praktík na Slovensku. Článok je dostupný na webe ŽILINADEŇ.SK: https://zilinaden.sk/neplaticstvo-kartelove-dohody-a-rodinkarstvo-zverejnili-rebricek-neetickych-praktik-na-slovensku/

Najrozšírenejším porušením etiky v podnikaní je neplatičstvo. Článok je dostupný na webe KOŠICE: DNES: https://kosicednes.sk/styl-ine/najrozsirenejsim-porusenim-etiky-v-podnikani-je-neplaticstvo/

Etika v podnikaní: Čo nedodržiavajú Slováci najčastejšie. Článok je dostupný na webe parlamentnelisty.sk: https://www.parlamentnelisty.sk/arena/358960/etika-v-podnikani-co-nedodrziavaju-slovaci-najcastejsie/

 

Tlačová správa - Hodnoty v podnikaní

Zisk je dôležitý pre takmer každého slovenského podnikateľa. Článok je dostupný na webe Denníka N: https://e.dennikn.sk/minuta/2037820

Slovenskí podnikatelia chcú v prvom rade zisk. Dobré meno je až tretie. Článok je dostupný na webe Pravda: https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/562753-slovenski-podnikatelia-chcu-v-prvom-rade-zisk-dobre-meno-je-az-tretie/

PRIESKUM: Slovenským podnikateľom ide v biznise najmä o zisk. Článok je dostupný na webe TERAZ.SK: https://www.teraz.sk/spravy/prieskum-v-biznise-je-najdolezitejs/492940-clanok.html

Po čom bažia slovenskí podnikatelia? Odhalili svoj rebríček, toto je pre nich priorita. Článok je dostupný na webe Zoznam.sk: https://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000142/1969653/Po-com-bazia-slovenski-podnikatelia--Odhalili-svoj-rebricek--toto-je-pre-nich-priorita

Pre slovenských podnikateľov je v ich biznise najdôležitejší zisk. Článok je dostupný na webe na webe Bleskovky.sk: https://bleskovky.zoznam.sk/cl/1005001/1969049/Pre-slovenskych-podnikatelov-je-v-ich-biznise-najdolezitejsi-zisk

Slovenským podnikateľom ide v biznise najmä o zisk. Článok je dostupný na webe KOŠICE: DNES: https://kosicednes.sk/udalosti/slovenskym-podnikateom-ide-v-biznise-najma-o-zisk/

Prieskum: V biznise je najdôležitejší zisk, dobré meno je až na treťom mieste. Článok je dostupný na webe parlamentnelisty.sk: https://www.parlamentnelisty.sk/arena/378861/prieskum-v-biznise-je-najdolezitejsi-zisk-dobre-meno-je-az-na-tretom-mieste/