Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Projekt AMSAFT

Projekt AMSAFT - Grant Nadácie VÚB  č. 2015-3-02/5
Projekt: Rozvoj a aplikácia metód stochastickej analýzy finančných trhov na reálne problémy hospodárskej praxe (AMSAFT)

Navrhovaný vedecký projekt má za cieľ podporiť využívanie kvantitatívnych metód v rozhodovaní manažérov, či už finančných, projektových manažérov, resp. IT manažérov. Sústredíme sa na skúmanie tých matematicko-štatistických metód, ktoré sú vhodné pre analýzu kľúčových faktorov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie či už v rôznych finančných inštitúciách alebo podnikateľských subjektoch.
Strategickým cieľom projektu je posilnenie vedecko-výskumnej úlohy FM UK so zameraním sa na vytvorenie moderného vedeckého pracoviska zameraného na využitie kvantitatívnych metód v manažmente a v ekonómii.
Chceme posilniť spoluprácu v oblasti výskumu medzi akademickou obcou a podnikateľskou sférou a prípadne s výskumnými pracoviskami zo Slovenska a zo zahraničia.
Cieľom projektu je zároveň skvalitniť vzdelanie absolventov FM UK z matematiky a štatistických metód a ich využitia napr. vo finančnom, projektovom manažmente a v manažmente informačných systémov.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Riešitelia: Doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD., Mgr. Jozef Jackuliak, Mgr. Ing. Martin Jakubéci, Mgr. Denisa Proksová, Mgr. Marina Faďoš