Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a vymenúvacie konania

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu...01. 02. 2021

Pozvánka V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a...