Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Habilitačné a vymenúvacie konania

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu...13. 06. 2018

PozvánkaV zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a...