Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Farmon Asadov

Fakulta managementu UK,
1.dMANaj

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
profesor vysokoškolský
+421 2 9021 2100

PhDr. Matúš Baráth, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9021 2146
+421 2 9021 2146
č. 26 (prístavba 1. poschodie)
Pondelok10:30 – 11:50
Štvrtok14:00 – 15:20

Mgr. Mária Bednáriková, PhD.

Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre strategický rozvoj, projekty a inovácie, Oddelenie pre strategický rozvoj, projekty a inovácie
Oddelenie pre strategický rozvoj, projekty a inovácie

Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9021 2089
328
Po absolvovaní VŠ štúdia na Pedagogickej fakulte UK, v roku 2007 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Fakulte managementu UK s témou dizertačnej práce „Elektronické vzdelávanie ako súčasť eEurope stratégie a možnosti jeho uplatňovania v podmienkach Slovenskej republiky“. Problematike elektronického vzdelávania sa aktívne venuje doposiaľ. Je autorkou niekoľkých publikácii v tejto oblasti, vzdelávacích modulov v e-learningových portáloch, ako aj tvorcom množstva manuálov na využitie IKT technológii pri vzdelávaní. Jej video tutoriály sú dostupné aj na YouTube kanáli. Vyučuje predmety na bakalárskom stupni: Výpočtová technika, Informačné systémy a aplikačný softvér. V súčasnej dobe sa aktívne venuje aj problematike umelej inteligencie. Realizuje školenia a spolupracuje na publikáciách o využívaní AI vo vzdelávaní. Od roku 2002 pôsobí ako predseda športového klubu fakulty ŠK FAMA a aktívne sa zapája do organizácie predmetu Telesná výchova. V rámci programu Staff mobilita Erasmus+ sa zúčastňuje zahraničných stáží na zahraničných univerzitách. Zapojila so do rôznych projektov v spolupráci s ERDC centrom ako napr. projekty PRESENT, RESPECT WP11, RESPECT WP12 (European Union s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 285582), CONSENT, Consumer sentiment regading privacy on user generated content services in the digital economy, INFORM, EU Grant Number: 763866, eBSN Projekt zameraný na ochranu osobných údajov (GDPR) a výklad novej smernice 2016/680. V mimoškolských aktivitách pôsobila ako Facilitátor na národnom projekte Slovenského paralympijského výboru „Sme si rovní“ a pôsobí aj ako lektorka v školiacom stredisku GOPAS.

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
profesor vysokoškolský
+421 2 9021 2028
02/902 12 028
02/902 12 028
306
Zaoberá sa problematikou využitia kvantitatívnych metód v oblasti finančných investícií so zameraním na vybrané prístupy využiteľné v súčasných ekonomických podmienkach. Ovláda programovanie v rôznych softvéroch, ako Wolfram Mathematica, IBM SPSS, SAS.
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>