Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzač

Fakulta managementu UK je dlhodobo rešpektovanou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou v rámci vzdelávacieho systému na Slovensku. Poslaním našej fakulty je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov.

V akademickom roku 2024/2025 bude ponúkať štúdium na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V študijnom odbore ekonómia a manažment si uchádzač môže zvoliť niektorý z akreditovaných študijných programov.

Študijný program MANAŽMENT je akreditovaný v dennej aj externej forme štúdia na všetkých troch stupňoch, a to popri slovenskom i v anglickom jazyku.

Študijný program MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT je akreditovaný v dennej forme bakalárskeho a magisterského štúdia, výučba prebieha popri slovenskom i v nemeckom alebo francúzskom jazyku v závislosti od výberu bloku štúdia.

Študijný program PODNIKANIE je akreditovaný v dennej forme bakalárskeho štúdia a Študijný program STRATÉGIA A PODNIKANIE je akreditovaný v dennej forme magisterského štúdia. Výučba prebieha v slovenskom jazyku.

Fakulta managementu UK zabezpečuje v spolupráci s Právnickou fakultou UK študijný program MANAŽMENT A PRÁVO v v kombinácii študijného odboru ekonómia a manažment a študijného odboru právo. Výučba prebieha v anglickom jazyku.