Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

O fakulte

Univerzita Komenského v Bratislave je v súčasnosti najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku. Jej vznik v roku 1919 mal mimoriadny význam pre rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti na Slovensku. Táto univerzita po prvý krát v dejinách vytvorila pre slovenských študentov možnosť získať vysokoškolské vzdelanie v rodnom jazyku. Počas jej doterajšej existencie získalo na nej akademické tituly desiatky tisícov absolventov a stala sa vskutku národnou univerzitou s významným medzinárodným uznaním. V súčasnosti na nej študuje približne 30 000 študentov v rôznych študijných odboroch a formách štúdia.

Základným poslaním Univerzity Komenského je rozvíjať a šíriť vzdelanosť a starať sa o jej hlboké pochopenie, pričom ako vedecká inštitúcia činí tak tvorivým vedeckým výskumom, ktorým otvára nové horizonty vo vede i vo vzdelávaní.

Fakulta managementu je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského (Lekárska fakulta v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Farmaceutická fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta, Fakulta managementu, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta).

Fakulta managementu bola vytvorená v roku 1991 a do histórie vysokého školstva na Slovensku sa zapísala tým, že bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Zámerom jej zakladateľov bolo vytvoriť na Slovensku fakultu, ktorá by výučbu v študijnom odbore manažment zabezpečovala takým spôsobom ako vo svete uznávané Business Schools, ktoré pôsobia na zahraničných univerzitách.

Poslaním Fakulty managementu UK je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva svojou vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.

V rámci prijatej stratégie fakulta deklaruje svoj zámer pokračovať v doterajšom vývoji a úspešnom pôsobení v študijnom odbore manažment a ako integrálna súčasť Univerzity Komenského prispievať k jej rozvoju ako „výskumnej univerzity“. Úzke prepojenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, spolu s rozvíjaním kontaktov s manažérskou praxou, vníma ako účinnú cestu k presadzovaniu trendov budovania znalostnej spoločnosti.

Úspechy, ktoré dosahuje Fakulta managementu hlavne z pohľadu hodnotenia vedomostí a schopností jej absolventom nezávislými ratingovými agentúrami a manažérskou praxou sú založené na snahe uplatňovať nové a netradičné formy a metódy výučby, ktoré sa prioritne sústreďujú na rozvíjanie tvorivých schopností, pružnosti a prispôsobivosti jej študentov a absolventov. V rámci študijného odboru manažment sa kladie dôraz na analyticko-syntetické techniky, komunikačné schopnosti a zručnosti a nové trendy v teórii a praxi manažmentu.

V súlade s Bolonskou deklaráciou fakulta rozvíja bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium a podporuje programy mobility študentov uplatňovaním kreditového systému. V bakalárskom i magisterskom stupni štúdia má akreditované študijné programy manažment a medzinárodný manažment a v doktorandskom štúdiu študijné programy manažment a podnikový manažment. Vo všetkých svojich študijných programoch podporuje výučbu v anglickom jazyku a študijný program medzinárodný manažment ponúka vo francúzskej aj nemeckej verzii.

Absolventi fakulty nachádzajú uplatnenie v domácich, zahraničných i nadnárodných spoločnostiach, v poradenských firmách, verejnom sektore a ďalších inštitúciách. Nadobudnuté vedomosti a schopnosti im vytvárajú dôležitú konkurenčnú výhodu pri obsadzovaní atraktívnych pozícií a prejavujú sa v ich kariérnom raste. Mnohí z nich  zastávajú dôležité pozície v manažérskej praxi, sú známymi osobnosťami v bankovej a finančnej sfére alebo úspešne pôsobia na univerzitách.

Všetky doterajšie výsledky a úspechy vnímame ako dôsledok spolupráce učiteľov a študentov, ako i rozvíjania vzťahov s absolventmi a ďalšími dôležitými partnermi. Naším spoločným želaním je pokračovať v úspešnom rozvoji fakulty a zvyšovaní kvality jej činnosti.

Dekan FM UK

Dlhodobý zámer Fakulty managementu na obdobie rokov 2021 - 2027