Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné vzťahy

Univerzita Komenského v Bratislave už od svojho vzniku v r. 1919 udržuje a rozširuje medzinárodné kontakty s významnými európskymi vzdelávacími inštitúciami. K výraznému rozšíreniu portfólia bilaterálnych zmlúv uzavretých UK a jej trinástimi fakultami dochádza po tzv. Zamatovej revolúcii a páde totality v r. 1989. Stále významnejšiu úlohu zohráva na tomto poli fakt, že UK, ako najstaršia a najväčšia univerzitná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku, plniaca úlohu "národnej univerzity", je súčasťou najvýznamnejších európskych univerzitných združení. Je členom European University Association (EUA), Network of Universities of the Capitals of Europe (UNICA), Utrecht Network, Danube Rector´s Conference (DRC), European Association of International Education (EAIE), Virtual Technology Library Systems (VTLS) a mnohých ďalších. Významnú úlohu zohráva fakt, že od 1.mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie a od r. 2000 tiež členom OECD. V súvislosti s participáciou UK v programe Lifelong Learning Program/Erasmus (LLP/, Erasmus od 01.01.2007, Erasmus+ od 01.06. 2014) výrazne vzrástol počet bilaterálnych zmlúv uzavretých fakultami UK s ich zahraničnými partnermi.

Fakulta managementu patrí medzi najmladšie fakulty na UK a vznikla v roku 1991, ako odozva na požiadavku vzdelania aj v oblasti manažmentu, ako magisterského štúdia podľa vzoru podobných škôl v USA a po celom svete. Univerzita Komenského sa už v roku 1998 prihlásila do programu SOCRATES. Hoci v tom čase Slovensko bolo asociovaná krajina, FM UK sa v rámci tohto programu zapojila do medzinárodných projektov LLP, ktoré boli zamerané na stáž v zahraničí a hneď v tom roku sa jej zúčastnilo 40 študentov fakulty, ktorí strávili 6 mesiacov odbornej praxe najmä v Nemecku, ale aj Belgicku, Španielsku a Nórsku. Neskôr sme sa zapojili aj do programu mobility štúdium a prvé univerzity, ktoré akceptovali našich študentov, boli v Groningene, Gente a Udine, boli to partnerské univerzity ešte z projektov TEMPUS, a vycestovalo spolu 15 študentov. Odvtedy sa situácia veľmi radikálne zmenila.

FM UK sa zaraďuje medzi najúspešnejšie fakulty nielen v rámci Univerzity Komenského, ale i v rámci SR s počtom študentov, ktorí každoročne v rámci programu ERASMUS absolvujú časť svojho štúdia v zahraničí. Každoročne fakulta zvyšovala počty bilaterálnych dohôd a v akademickom roku 2015/2016 sme mali v ponuke 150 zahraničných univerzít a vysokých škôl rôzneho typu po celej Európe a Turecku.

Najviac škôl máme v Španielsku, Nemecku, Francúzsku, Turecku, Poľsku a Portugalsku, ale aj vychytávky ako Holandsko, Belgicko, Anglicko, Island, Írsko, Fínsko, Nórsko, Estónsko. Každoročne vycestuje do zahraničia do 200 študentov minimálne na jeden semester, mnohí si svoj pobyt predlžujú aj na letný semester.

Projekt Erasmus+ a všetky predchádzajúce, boli a sú zamerané aj na reciprocitu študentov. Aj tu sa situácia radikálne zmenila a od roku 2004, kedy sme mávali 5 až 10 študentov na našej fakulte, posledné roky sú ich počty rovnaké, ba aj vyššie ako našich do zahraničia. Naša fakulta poskytuje v podstate kompletnú výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov v anglickom jazyku a podľa počtu prihlásených študentov, vieme poskytnúť aj veľký počet voliteľných predmetov v angličtine na oboch stupňoch štúdia. Veľmi pomaličky sa rozbieha aj mobilita na doktorandskom stupni. Zaznamenali sme, že katedry sa aj tu snažia poskytnúť podmienky pre výskum a aktivity zahraničným študentom, čo nie je jednoduchá záležitosť. Veľmi významný je počin učiteľov anglického jazyka, ktorí akceptujú aj zahraničných študentov na svojich hodinách a tým sa naozaj vylepšujú jazykové kompetencie, ide najmä o študentov z Turecka, Španielska, Francúzska a Portugalska. Fakulta managementu UK sa stala veľmi populárna v zahraničí a jej dobré meno rozširujú zahraniční študenti na svojich Alma mater a každoročne tak pribúda študentov, ktorí k nám prídu absolvovať najmenej jeden semester, tretina študentov prichádza na celý akademický rok.

Študenti našej fakulty každoročne vyhrávajú konkurzy spomedzi všetkých prihlásených študentov z fakúlt v rámci celej Univerzity Komenského na mimoeurópske pobyty ako  USA, Austrália a Taiwan.

Kvalitná odborná a jazyková príprava a mravenčia práca zahraničného oddelenia, vytvára skvelé podmienky pre štúdium v zahraničí a tak zvyšuje kredit FM UK medzi školami podobného zamerania.

Ocenenie palmové listy, ktoré udeľuje agentúra EDUNIVERSAL so sídlom v Paríži, sa udeľuje najlepším manažérskym školám na svete (porovnáva sa vyše 12000 škôl, ktoré sa vyberajú asi z cca 20000 škôl). Podľa počtu palmových listov škola patri do danej pätiny najlepších tisíc business škôl. Fakulta je už niekoľko rokov zaradená medzi 400 excelentných manažérskych škôl s troma palmami.

Samozrejme na fakulte prebieha aj ERASMUS+ stáž, kde sa naši študenti po bakalárskom štúdiu môžu prihlásiť a absolvujú povinnú prax v zahraničnej firme a fakulta im túto stáž uznáva a pridelí 21 kreditov v súlade so študijným poriadkom FM UK. V predchádzajúcich rokoch pri  ERASMUS LLP fakulta a zahraničné oddelenie pripravilo samostatné projekty s pridelením financií, ktoré boli zamerané na stáž pre študentov aj čerstvých absolventov a opakovane sa úspešne realizovali niekoľko rokov. Po rokoch prešla administrácia stáže na rektorát UK a a od minulého akademického roku funguje aj absolventská stáž pre čerstvých absolventov.

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností. Výhodou stáže je aj miesto jej absolvovania, ktoré si každý študent vyhľadá samostatne a presne vie, v akej oblasti a v ktorej krajine chce nadobudnúť nové skúsenosti.

V neposlednom rade projekt ERASMUS+ poskytuje možnosť aj učiteľskej mobilite, ktorá je určená učiteľom po absolvovaní PhD. štúdia. Snahou fakulty je, aby sme aj tento druh mobility rozbehli, viac ako je to doteraz. Učiteľská mobilita je vhodným odrazovým mostíkom pre zahraničné pôsobenie učiteľa. Máme spoluprácu v rámci univerzít, ktoré fungujú niekoľko rokov a učiteľ akoby hosťoval a pravidelne sa podieľal na výučbe napríklad v Lille alebo Vilniuse, Rige, Brne, La Coruña.

Záverom môžeme povedať, že Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave má množstvo zahraničných aktivít, ale určite najúspešnejšou je projekt ERASMUS+.