Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác

Na Fakulte managementu UK podľa  Zákona o VŠ §53 čl. 9 môžu rigoróznu skúšku vykonať len absolventi študijných programov, ktorí získali titul magister v študijnom odbore Ekonómia a manažment, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Rigoróznou skúškou a rigoróznou prácou uchádzač na základe samostatného štúdia preukazuje, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojiť si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Rigorózne konanie začína po tom, čo dekan fakulty potvrdí uchádzačovi prijatie prihlášky a oznámi mu meno profesora, docenta alebo vedeckého pracovníka, ktorého poveril vedením jeho rigoróznej práce. Uchádzač si s vedúcim práce dohodne tému práce a predloží študijnému oddeleniu fakulty potvrdenie a zaplatení príspevku na úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním rigorózneho konania.

Predmety rigoróznej skúšky:

Manažment – súčasné trendy rozvoja v oblasti teórie a prax
Manažment ľudských zdrojov
Organizačné správanie
Marketing manažment
Finančný manažment
Manažment informačných systémov
Strategický manažment

Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí: obhajoby rigoróznej práce a ústnej skúšky z určených najmenej dvoch študijných predmetov.

Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce absolvent získa akademický titul „doktor filozofie“ PhDr.

Rigorózne konanie riadi študijný prodekan. Po administratívnej stránke ho zabezpečuje študijné oddelenie FM UK.

Dekan vyzve uchádzača, aby do 15 dní od doručenia písomného potvrdenia o schválení dohodnutej témy rigoróznej práce (čl. 4 ods. 5) uhradil poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania

Poplatok za rigorózne konanie: 890 € od 1.9.2021
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Účet: 7000083821/8180
Variabilný symbol: 0010
Konštantný symbol: 0308
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821

Prihláška k rigoróznym skúškam (doc)

Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky Rektorát UK (Oddelenie vzdelávania) vyzve uchádzača na zaplatenie poplatku za vydanie diplomu vo výške 50 EUR (podľa Vnútorného predpisu č. 17/2021 smernice rektora UK).


Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK

VP č. 17/2021
Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.
Predpis je platný od 28. 07. 2021 a účinný od 01. 09. 2021.
Prílohy: Príloha č. 2

VP č. 22/2018
Smernica rektora
Univerzity Komenského v Bratislave
Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského
Predpis je platný od 20. 11. 2018 a účinný od 01. 01. 2019.

VP č. 9/2021
Smernica dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave,
Fakulte managementu

Pri písaní záverečných prác postupujte podľa:

VP č. 7/2018
Smernica rektora UK
Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2.
Predpis bol vydaný dňa 09. 04. 2018.