Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác

Na Fakulte managementu UK podľa  Zákona o VŠ §53 čl. 9 môžu rigoróznu skúšku vykonať len absolventi študijných programov, ktorí získali titul magister v študijnom odbore Ekonómia a manažment, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Rigorózne konanie na Fakulte managementu UK sa riadi Vnútorným predpisom č. 9/2021 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu.

Rigoróznou skúškou a rigoróznou prácou uchádzač na základe samostatného štúdia preukazuje, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojiť si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Predmet rigoróznej skúšky:

Manažment – teórie, metódy a aplikácie,
ktorý je tvorený kolokviálnou diskusiou z úrovne vedomostí širšieho základu študijného odboru Ekonómia a manažment, pričom otázky v rámci kolokviálnej diskusie sa vzťahujú na:
 i. teoreticko-metodologický okruh problémov rigoróznej práce,
 ii. aplikačné aspekty problémov rigoróznej práce: uchádzač preukáže znalosti funkčnej oblasti manažmentu, ku ktorej sa téma rigoróznej práce vzťahuje.

Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí: obhajoby rigoróznej práce a ústnej kolokviálnej skúšky z vybraných oblastí predmetu rigoróznej skúšky Manažment – teórie, metódy a aplikácie.

Rigorózne konanie riadi študijný prodekan. Po administratívnej stránke ho zabezpečuje študijné oddelenie FM UK.

Dekan posúdi doručenú prihlášku a najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia prihlášky spĺňajúcej všetky náležitosti podľa ustanovení čl. 3 ods. 2 a 3 tejto smernice dekana písomne rozhodne o:
  a. prijatí uchádzača na rigorózne konanie, alebo
  b. zastavení rigorózneho konania z dôvodov vymedzených v ustanoveniach čl. 3 ods. 7 a 8 Smernice dekana.

Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce absolvent získa akademický titul „doktor filozofie“ PhDr.

Uchádzač je povinný uhradiť poplatky spojené so štúdiom podľa ustanovenia čl. 13 Smernice dekana do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prijatí na rigorózne konanie a zaslať doklad o zaplatení na študijné oddelenie fakulty.

Poplatok za rigorózne konanie: 810 € od 1.9.2023
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Účet: 7000083821/8180
Variabilný symbol: 0010
Konštantný symbol: 0308
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 3821

Prihláška k rigoróznym skúškam (word)

Dokument FAQ

Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky Rektorát UK (Oddelenie vzdelávania) vyzve uchádzača na zaplatenie poplatku za vydanie diplomu vo výške 50 EUR (podľa Vnútorného predpisu č. 17/2021 smernice rektora UK).


Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK

VP č. 17/2021
Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.
Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 3/2010.
Predpis je platný od 28. 07. 2021 a účinný od 01. 09. 2021.
Prílohy:

Príloha č. 4 k vnútornému predpisu č. 17/2021 Smernici rektora UK
Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2023/2024


<output></output>

VP č. 22/2018
Smernica rektora
Univerzity Komenského v Bratislave
Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského
Predpis je platný od 20. 11. 2018 a účinný od 01. 01. 2019.

VP č. 9/2021
Smernica dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave,
Fakulte managementu

Pri písaní záverečných prác postupujte podľa:

VP č. 7/2018
Smernica rektora UK
Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2.
Predpis bol vydaný dňa 09. 04. 2018.