Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce Christopha Bacha10. 03. 2023

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa31. marca...