Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce Franka Petra Jordana29. 02. 2024

Oznam Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa 15....