Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Informácie o štúdiu

Fakulta managementu UK v tomto akademickom roku otvára študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK je vysokoškolským štúdiom prvého stupňa a je ukončené štátnou skúškou. Počas bakalárskeho štúdia študenti získajú základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a príbuzných vedných disciplín, ktoré im umožnia uplatniť sa v praxi alebo pokračovať v magisterskom štúdiu.
Fakulta managementu získala súhlas Ministerstva školstva SR otvoriť nasledujúce študijné programy:
– manažment v odbore ekonómia a manažment,
– podnikanie v odbore ekonómia a manažment,
– medzinárodný manažment v odbore ekonómia a manažment,
(francúzsky program, nemecký program)

Celkový rozsah výučby bakalárskeho štúdia je minimálne 180 ECTS kreditov.
Úspešným absolventom bakalárskeho štúdia na FM UK udeľuje Univerzita Komenského akademický titul bakalár („Bc.“).
Po ukončení bakalárskeho štúdia možno pokračovať v štúdiu na druhom magisterskom stupni.

Ďalšie informácie o dennom bakalárskom štúdiu

Ďalšie informácie o externom bakalárskom štúdiu

Tlačivo - Prihláška na bakalárske štúdium - prevzaté zo stránky MŠVVaŠ SR

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
Magisterské štúdium na Fakulte managementu UK je určené pre študentov, ktorí získali bakalárske vzdelanie a boli prijatí na magisterský stupeň štúdia. Ukončené je štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce.
Fakulta managementu získala súhlas Ministerstva školstva SR otvoriť na magisterskom stupni štúdia študijné programy:
– manažment v odbore ekonómia a manažment,
– stratégia a podnikanie v odbore ekonómia a manažment,
– medzinárodný manažment v odbore ekonómia a manažment.

Celkový rozsah výučby magisterského štúdia je minimálne 120 ECTS kreditov.
V rámci študijného programu manažment si študenti volia blok povinne voliteľných predmetov a nadobúdajú prehlbujúce poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu.
Úspešným absolventom magisterského štúdia udeľuje Univerzita Komenského akademický titul magister („Mgr.“). Po ukončení magisterského štúdia môžu absolventi vykonať rigoróznu skúšku a po jej vykonaní im Univerzita Komenského udelí titul doktor filozofie („PhDr.“) alebo pokračovať v štúdiu na treťom, doktorandskom stupni štúdia.

Ďalšie informácie o dennom magisterskom štúdiu

Ďalšie informácie o externom magisterskom štúdiu

Tlačivo - Prihláška na magisterské štúdium - prevzaté zo stránky MŠVVaŠ SR

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Fakulta managmentu má právo konať doktorandské štúdium v študijnom programe:
– manažment v študijnom odbore ekonómia a manažment

Ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu

Tlačivo - Prihláška na doktorandské štúdium - prevzaté zo stránky MŠVVaŠ SR