Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium na FM UK trvá tri roky (šesť semestrov) a je ukončené štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba bakalárskej práce. Počas bakalárskeho štúdia študenti získajú základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a príbuzných vedných disciplín, ktoré im umožnia uplatniť sa v praxi alebo pokračovať v magisterskom štúdiu.

FM UK získala súhlas Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvoriť nasledujúce študijné programy:

  • manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment,
  • medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, (francúzsky program, nemecký program).

Celkový rozsah výučby bakalárskeho štúdia je minimálne 180 ECTS kreditov.V rámci študijného programu manažment si študenti volia špecializáciu, ktorá je tvorená blokom povinne voliteľných predmetov a môžu tak nadobudnúť hlbšie poznatky z konkrétnej oblasti manažmentu, a tak sa lepšie pripraviť na požiadavky praxe.Vychádzajúc zo zámeru, že absolvent bakalárskeho štúdia má byť na trhu práce konkurencieschopný, fakulta umožňuje študentom viac sa zamerať na vybranú funkčnú oblasť manažmentu. Ide o nasledovné oblasti: účtovníctvo, financie, personálny manažment, marketing, podnikanie, manažment IKT projektov a manažérska informatika.

1.                  Špecializácia Účtovníctvo

Voľbou špecializácie/bloku Účtovníctvo bude študent vedieť, ako sa účtujú náklady, výnosy a aký je ich vplyv na výsledok hospodárenia, ako získať komplexný obraz o finančnom účtovníctve podnikateľov, ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, bude vedieť viac o medzinárodne akceptovaných účtovných systémoch, bude poznať koncepčný rámec všeobecne platných účtovných štandardov – US GAAP a IFRS, bude vedieť, ako v súčasnosti v organizácii dosiahnuť hospodárnosť a ekonomickú efektívnosť a ako si ich z dlhodobého hľadiska udržať a bude vedieť riešiť reálne prípadové štúdie na témy z oblasti účtovníctva.

Absolvent bloku štúdia Účtovníctvo nájde uplatnenie v riadiacich a metodických funkciách účtovníctva, v oblasti finančného rozhodovania a finančnej kontroly.

2.                  Špecializácia Financie

Voľbou špecializácie/bloku Financie študent získať prehľad o jednotlivých trhoch komodít a faktoroch vplývajúcich na ich cenový vývoj, bude poznať oblasť „reálnych investícií“, ktorými sú drahé kamene, umenie a nehnuteľnosti, bude mať konkurenčnú výhodu v oblasti matematicko-štatistických metód a ich aplikácii s využitím softvéru vo finančnom manažmente so zameraním na výber a ocenenie aktív do portfólií, na prípadových štúdiách bude hľadať riešenia problémov v oblasti verejných financií , rozpočtovania a finančného plánovania, bude detailne poznať finančné trhy a transakcie, ktoré sa na týchto trhoch realizujú.

Po absolvovaní bloku štúdia Financie sú študenti schopní aplikovať teoretické poznatky pri praktickom riešení, majú komplexné vedomosti z moderných finančných teórií, rozumejú metódam analýzy a prognóz vo financiách a mene, pri riešení úloh finančnej politiky.

3.                  Špecializácia Personálny manažment

Predmety v špecializácii/bloku Personálny manažment sú nakombinované tak, aby študentom pomohli získali spôsobilosť orientovať sa v dynamickom organizačnom prostredí a rozvíjať si vybrané tvrdé a mäkké zručnosti. V centre pozornosti je problematika organizačných systémov, regulácie, flexibility a personálnej politiky. Rozvoj mäkkých zručností je zameraný na základné manažérske zručnosti, kreatívne a kritické myslenie.

Kľúčové zručnosti, ktoré študenti nadobudnú, sú nasledovné: rozvoj interpersonálnych manažérskych zručností pri vedení a motivácii vedomostných pracovníkov a pracovníkov pracujúcich flexibilnou formou organizácie práce; všeobecný prehľad o existencii rôznych typov organizačných štruktúr a praktické skúsenosti z riešenia prípadových štúdií; získanie skúseností s riešením rôznych typov problémov a tiež aktívna prax v použití množstva kreatívnych techník, ktoré budú môcť študenti v budúcnosti využiť vo svojom osobnom i profesijnom živote; zručnosti, ktoré súvisia s riadením ľudských zdrojov v malých a stredných organizáciách: rozmiestňovať pracovnú silu, poznať a prispôsobiť problematiku zamestnaneckých vzťahov v malej organizácii, efektívne vedenie podriadených, ich motivácia, nakoľko práca v tímoch sa nezaobíde bez poznania osobnosti, zákonitostí fungovania tímov, ani bez základných sociálnych zručností.

4.                  Špecializácia Marketing

Marketing dnes už nie je len o kreativite. Čoraz viac sa na absolventov marketingových smerov tlačí, aby dokázali preukázať analytické aj technologické zručnosti. V modernom, technologicky vyspelom svete, kde sa na každodennej báze využívajú napríklad sociálne siete, však nesmieme zabúdať na fakt, že záber pôsobnosti marketéra musí byť oveľa širší. A práve preto ponúkame zopár špeciálnych predmetov, ktoré pokrývajú široké spektrum atraktívnych tém nutných na efektívne pôsobenie manažérov na trhu. Vieme, že vďaka nim budú študenti marketing chápať ako komplexnú záležitosť v zmysle spoločenského a manažérskeho procesu, dozvedia sa, ako funguje marketing tovarov a služieb v globálnej ekonomike, aké sú aktuálne marketingové inovácie a trendy, prečo je dôležité poznať svojich zákazníkov a aké aktivity a stratégie vedú k úspešnému predaju. Absolvent bloku Marketing získa koncepčnú základňu na pochopenie úlohy marketingu v podnikateľskom prostredí.

5.                  Špecializácia Podnikanie

Špecializácia/blok Podnikanie je zameraný na rozvoj podnikateľských zručností a podnikavosti študentov, ktoré sú dôležité ako pre založenie vlastného biznisu, tak sú aj vyhľadávanou vlastnosťou zamestnávateľov z veľkých firiem.

Študenti v rámci štúdia v bloku Podnikanie formou skúsenostného učenia, riešenia úloh z praxe, ako aj z prednášok od startupistov a etablovaných podnikateľov získajú kľúčové vedomosti, skúsenosti, podnikateľské zručnosti, ako aj poznatky zo zakladania startupov a manažovania malých firiem a foriem podpory dostupných na Slovensku. Učíme, ako podnikať, nie o podnikaní.

6.                  Špecializácia Manažment IKT projektov

Špecializácia/blok Manažment IKT projektov ponúka možnosť naučiť sa používať moderné informačné technológie, ale taktiež objaviť v sebe aj manažérske zručnosti (soft skills), tak aby sa absolventi stali aj dobrými tímovými lídrami. V rámci bloku sa študenti naučia základy projektového riadenia, dozvedia sa, čo je to integrované riadenie projektu a aká je úloha projektového manažéra. Naučia sa, ako narábať s nákladmi súvisiacimi s projektom a riadením kvality. Osvoja si, ako pristupovať k ľudským zdrojom, plánovaniu či administratíve obstarávania – všetky tieto oblasti manažmentu sa pre študentov stanú prirodzenou súčasťou. Po absolvovaní štúdia Manažment IKT projektov si budú vedieť sami vytvoriť plán riadenia projektu a zvládnu celú jeho realizáciu, budú dokonale ovládať komplexné riadenie projektov.

Toto všetko a aj ďalšie zaujímavé veci, ako napríklad využitie Mind Mappingu či prácu vo virtuálnych tímoch, pokrývajú predmety daného bloku Manažment IKT projektov.

7.                  Špecializácia Manažérska informatika

Špecializácia/blok Manažérska informatika pripravuje odborníkov v oblasti informačných systémov (IS) a informačných technológií (IT), ako aj systémov na podporu rozhodovania a podnikových informačných systémov. Absolvent získa znalosti a zručnosti predovšetkým v oblasti IS/IT. Absolvent nájde uplatnenie ako pracovník podnikových útvarov IS/IT, ktorých hlavnou úlohou bude informačná podpora rozhodnutí vrcholového manažmentu firmy, predovšetkým analýza informačných tokov nutných pre riadenie firmy, návrh a implementáciu informačných systémov v ekonomickej praxi. Rovnako sa môže uplatniť ako systémový integrátor alebo ako vedúci pracovník útvarov IS/IT. Absolvent získa dostatočný teoretický základ pre ďalšie štúdium nadväzujúceho magisterského štúdia. Štúdium rozvíja schopnosť študentov kreatívnym spôsobom pristupovať k návrhu a implementácii podnikových informačných systémov.

Študijný program medzinárodný manažment

Študijný program medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment umožňuje pripraviť absolventov so širokým manažérskym základom a odbornými teoretickými vedomosťami a praktickou spôsobilosťou tak, že budú schopní vykonávať kvalifikovanú, cieľavedomú, samostatnú činnosť v medzinárodnom prostredí, dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v hospodárskych subjektoch a prijímať príslušné manažérske rozhodnutia. Študijný program medzinárodný manažment sa odlišuje od študijného programu manažment v tom, že niektoré odborné predmety študenti študujú vo francúzskom alebo nemeckom jazyku, pričom výučbu zabezpečujú aj lektori z Francúzska, Nemecka a Rakúska. Rešpektujúc požiadavky trhu práce, kladieme dôraz na nadobudnutie poznatkov v oblasti manažmentu a medzinárodného manažmentu, ktoré dopĺňa zvyšovanie odborných jazykových kompetencií. Obsahová štruktúra jednotlivých predmetov má medzinárodný rozmer a je kompatibilná s osnovami renomovaných univerzít členských štátov Európskej únie, pričom hlavné predmety korešpondujú s odporúčanou štruktúrou jadra znalostí študijného odboru Ekonómi a manažment. Predmety programu sú zostavené tak, aby študenti získali spôsobilosť orientovať sa v podnikaní v rámci európskeho hospodárskeho priestoru. V rámci vzdelávania je v centre pozornosti vzdelávanie v oblasti manažmentu, personálneho manažmentu, finančného manažmentu, interkultúrneho manažmentu, medzinárodných investičných vzťahov, medzinárodných organizácií a medzinárodného obchodu. Okrem iného sa kladie dôraz na to, aby študenti boli schopní pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch.

Študenti v rámci štúdia majú možnosť realizovať rôzne mimoškolské aktivity, medzi ktoré patria exkurzie do podnikov v zahraničí, návštevu vybranej univerzity v Európe alebo môžu svoje názory prezentovať na medzinárodnej vedeckej konferencii.

Študijné plány na akademický rok 2021/2022


Absolvovanie bakalárskeho štúdia

Podmienkou úspešného absolvovania bakalárskeho štúdia je vykonanie štátnej skúšky. Na štátnu skúšku sa môžu prihlásiť študenti, ktorí odovzdali bakalársku prácu a úspešne absolvovali všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety podľa svojho študijného plánu. Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba bakalárskej práce. Na FM UK je súčasťou štátnej skúšky bakalárskeho štúdia aj skúška z predmetov ManažmentEkonómia a financie

Bakalárske práce

Témy bakalárskych prác vypisujú katedry pre študentov na začiatku piateho semestra. Študent si na základe ponuky volí tému bakalárskej práce najneskôr pri zápise do tretieho ročníka. O spôsobe zapisovania tém a stanovenia vedúcich bakalárskych prác sú študenti informovaní počas druhého ročníka. Seminár k bakalárskej práci v zimnom semestri tretieho ročníka vedie vedúci seminára určený vedúcim príslušnej katedry. Účasť na Seminári k bakalárskej práci je povinná pre všetkých študentov bez výnimky. Bakalárska práca sa odovzdáva na príslušnej katedre (katedra je presne určená v zadaní záverečnej práce), najneskôr do termínu určeného harmonogramom štúdia. Hodnotenie za Projekt bakalárskej práce zapisuje vedúci bakalárskej práce, príp. vedúci príslušnej katedry po odovzdaní bakalárskej práce. Na základe dosiahnutého hodnotenia za Projekt bakalárskej práce sa prideľujú kredity.

Štátna skúška je organizovaná písomnou a ústnou formou a študent ju vykoná z vyššie uvedených predmetov pred komisiou, ktorú vymenúva dekan fakulty.