Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium na FM UK trvá tri roky (šesť semestrov) a je ukončené štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba bakalárskej práce. Počas bakalárskeho štúdia študenti získajú základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a príbuzných vedných disciplín, ktoré im umožnia uplatniť sa v praxi alebo pokračovať v magisterskom štúdiu.

FM UK získala súhlas Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvoriť nasledujúce študijné programy:

  • manažment v študijnom odbore ekonómia a manažment,
  • medzinárodný manažment v študijnom odbore ekonómia a manažment, (francúzsky program, nemecký program)
  • podnikanie v študijnom odbore ekonómia a manažment,
  • manažment a právo v študijnom odbore Ekonómia a manažment a v študijnom odbore Právo (prihlášku si uchádzač podáva na Právnickej fakulte UK)

Celkový rozsah výučby bakalárskeho štúdia je minimálne 180 ECTS kreditov.
V rámci študijného programu manažment si študenti volia trajektóriu, ktorá je tvorená blokom povinne voliteľných predmetov a môžu tak nadobudnúť hlbšie poznatky z konkrétnej oblasti manažmentu, čo im umožňuje sa lepšie pripraviť na požiadavky praxe. Vychádzajúc zo zámeru, že absolvent bakalárskeho štúdia má byť na trhu práce konkurencieschopný, fakulta umožňuje študentom viac sa zamerať na vybranú funkčnú oblasť manažmentu. Ide o nasledovné oblasti: dátová analytika; financie; finančná analytika; manažérska informatika; manažment informačných a komunikačných technológií; manažment ľudských zdrojov; manažment značky; marketing; podnikanie; účtovníctvo.

Študijný program MANAŽMENT

Študenti si v treťom ročníku štúdia volia jednu z týchto trajektórií:

1. Trajektória Účtovníctvo

Voľbou trajektórie Účtovníctvo bude študent vedieť, ako sa účtujú náklady, výnosy a aký je ich vplyv na výsledok hospodárenia, ako získať komplexný obraz o finančnom účtovníctve podnikateľov, ako zostaviť individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, bude vedieť viac o medzinárodne akceptovaných účtovných systémoch, bude poznať koncepčný rámec všeobecne platných účtovných štandardov – US GAAP a IFRS, bude vedieť, ako v súčasnosti v organizácii dosiahnuť hospodárnosť a ekonomickú efektívnosť a ako si ich z dlhodobého hľadiska udržať a bude vedieť riešiť reálne prípadové štúdie na témy z oblasti účtovníctva.

Absolvent trajektórie Účtovníctvo nájde uplatnenie v riadiacich a metodických funkciách účtovníctva, v oblasti finančného rozhodovania a finančnej kontroly.

2. Trajektória Financie

Voľbou trajektórie Financie študent získať prehľad o jednotlivých trhoch komodít a faktoroch vplývajúcich na ich cenový vývoj, bude poznať oblasť „reálnych investícií“, ktorými sú drahé kamene, umenie a nehnuteľnosti, bude mať konkurenčnú výhodu v oblasti matematicko-štatistických metód a ich aplikácii s využitím softvéru vo finančnom manažmente so zameraním na výber a ocenenie aktív do portfólií, na prípadových štúdiách bude hľadať riešenia problémov v oblasti verejných financií, rozpočtovania a finančného plánovania, bude detailne poznať finančné trhy a transakcie, ktoré sa na týchto trhoch realizujú.

Po absolvovaní trajektórie Financie sú študenti schopní aplikovať teoretické poznatky pri praktickom riešení, majú komplexné vedomosti z moderných finančných teórií, rozumejú metódam analýzy a prognóz vo financiách a mene, pri riešení úloh finančnej politiky.

3. Trajektória Manažment ľudských zdrojov

Predmety v trajektórii Manažment ľudských zdrojov sú nakombinované tak, aby študentom pomohli získali spôsobilosť orientovať sa v dynamickom organizačnom prostredí a rozvíjať si vybrané tvrdé a mäkké zručnosti. V centre pozornosti je problematika organizačných systémov, regulácie a personálnej politiky. Rozvoj mäkkých zručností je zameraný na základné manažérske zručnosti, kreatívne a kritické myslenie.

Kľúčové zručnosti, ktoré študenti nadobudnú, sú nasledovné: rozvoj interpersonálnych manažérskych zručností pri vedení a motivácii vedomostných pracovníkov a pracovníkov pracujúcich flexibilnou formou organizácie práce; všeobecný prehľad o existencii rôznych typov organizačných štruktúr a praktické skúsenosti z riešenia prípadových štúdií; získanie skúseností s riešením rôznych typov problémov a tiež aktívna prax v použití množstva kreatívnych techník, ktoré budú môcť študenti v budúcnosti využiť vo svojom osobnom i profesijnom živote; zručnosti, ktoré súvisia s riadením ľudských zdrojov v malých a stredných organizáciách: rozmiestňovať pracovnú silu, poznať a prispôsobiť problematiku zamestnaneckých vzťahov v malej organizácii, efektívne vedenie podriadených, ich motivácia, nakoľko práca v tímoch sa nezaobíde bez poznania osobnosti, zákonitostí fungovania tímov, ani bez základných sociálnych zručností.

4. Trajektória Marketing

Marketing dnes už nie je len o kreativite. Čoraz viac sa na absolventov marketingových smerov tlačí, aby dokázali preukázať analytické aj technologické zručnosti. V modernom, technologicky vyspelom svete, kde sa na každodennej báze využívajú napríklad sociálne siete, však nesmieme zabúdať na fakt, že záber pôsobnosti marketéra musí byť oveľa širší. A práve preto ponúkame zopár špeciálnych predmetov, ktoré pokrývajú široké spektrum atraktívnych tém nutných na efektívne pôsobenie manažérov na trhu. Vieme, že vďaka nim budú študenti marketing chápať ako komplexnú záležitosť v zmysle spoločenského a manažérskeho procesu, dozvedia sa, ako funguje marketing tovarov a služieb v globálnej ekonomike, aké sú aktuálne marketingové inovácie a trendy, prečo je dôležité poznať svojich zákazníkov a aké aktivity a stratégie vedú k úspešnému predaju. Absolvent bloku Marketing získa koncepčnú základňu na pochopenie úlohy marketingu v podnikateľskom prostredí.

5. Trajektória Manažment značky

Trajektória Manažment značky je špecifická tým, že dopĺňa a obohacuje študijný program manažment. V stredoeurópskom priestore (krajín V4) vypĺňa chýbajúci priestor takejto orientácie študijného programu.

Absolventi trajektórie Manažment značky na prvom stupni štúdia majú základné znalosti a zručnosti manažéra, sú oboznámení s procesom riadenia podniku, vedia riešiť bežné manažérske problémy. Voľbou bloku povinne voliteľných predmetov sa študenti špecializujú na proces kreovania, budovania a riadenia značky a jednotlivých prvkov značky a majú možnosť, okrem klasických manažérskych zručností, orientovať sa a prijímať rozhodnutia týkajúce sa komunikačného a grafického dizajnu, faktorov, ktoré sú významné pri vizualizácii jednotlivých prvkov značky. Absolventi získajú aj nové zručnosti, k nim patrí komunikácia a prezentácia značky a značkových produktov v reálnom, ale i online priestore. K špecifikám tohto bloku predmetov patrí aj možnosť oboznámiť sa s procesom ohodnocovania a oceňovania značky a ostatných nehmotných aktív podniku.

Absolventi počas štúdia nadobudnú poznatky v oblasti podnikania, riadenia ľudských zdrojov, marketingu, informačných systémov, štatistiky, finančného manažmentu a interpersonálnych zručností. Zručnosti nadobudnuté počas štúdia sú všeobecné i špecifické zároveň, nakoľko štúdium sa sústreďuje na konkrétne znalosti a zručnosti a po absolventoch zdatných v oblasti manažmentu značky je na trhu práce dopyt.

Spôsobilosť absolventov efektívne sa zapojiť do profesionálneho života ovplyvňuje i fakt, že sa v rámci štúdia na prípadových štúdiách naučili riešiť problémy týkajúce sa aplikačnej praxe vo všeobecnosti a implementovať špecifické zručnosti týkajúce sa budovania a riadenia značky na úrovni podniku, inštitúcie, mimovládnej organizácie, ale aj destinácie, regiónu či štátu. Absolventi sú schopní efektívne pracovať v tíme a riešiť odborné problémy, reflektovať súčasné potreby podniku či organizácie a reagovať na potreby podnikov v budúcnosti. Naučia sa tvoriť konkurenčné výhody v oblasti nehmotných i hmotných aktív a flexibilne reagovať na potreby a výzvy súčasnej hospodárskej praxe – tak v domácom, ako i medzinárodnom trhovom prostredí. Sú schopní uplatňovať získané poznatky v rámci štúdia, čo dokumentujú pozitívne ohlasy mnohých zamestnávateľov, s ktorými FM UK udržiava kontakty.

6. Trajektória Manažment informačných a komunikačných technológií

Trajektória Manažment informačných a komunikačných technológií ponúka možnosť naučiť sa používať moderné informačné technológie, ale taktiež objaviť v sebe aj manažérske zručnosti (soft skills), tak aby sa absolventi stali aj dobrými tímovými lídrami. V rámci bloku sa študenti naučia základy projektového riadenia, dozvedia sa, čo je to integrované riadenie projektu a aká je úloha projektového manažéra. Naučia sa, ako narábať s nákladmi súvisiacimi s projektom a riadením kvality. Osvoja si, ako pristupovať k ľudským zdrojom, plánovaniu či administratíve obstarávania – všetky tieto oblasti manažmentu sa pre študentov stanú prirodzenou súčasťou. Po absolvovaní štúdia tejto špecializácie si budú vedieť sami vytvoriť plán riadenia projektu a zvládnu celú jeho realizáciu, budú dokonale ovládať komplexné riadenie projektov.

Toto všetko a aj ďalšie zaujímavé veci, ako napríklad využitie Mind Mappingu či prácu vo virtuálnych tímoch, pokrývajú predmety danej trajektórie.

7. Trajektória Manažérska informatika

Trajektória Manažérska informatika pripravuje odborníkov v oblasti informačných systémov (IS) a informačných technológií (IT), ako aj systémov na podporu rozhodovania a podnikových informačných systémov. Absolvent získa znalosti a zručnosti predovšetkým v oblasti IS/IT. Absolvent nájde uplatnenie ako pracovník podnikových útvarov IS/IT, ktorých hlavnou úlohou bude informačná podpora rozhodnutí vrcholového manažmentu firmy, predovšetkým analýza informačných tokov nutných pre riadenie firmy, návrh a implementáciu informačných systémov v ekonomickej praxi. Rovnako sa môže uplatniť ako systémový integrátor alebo ako vedúci pracovník útvarov IS/IT. Absolvent získa dostatočný teoretický základ pre ďalšie štúdium nadväzujúceho magisterského štúdia. Štúdium rozvíja schopnosť študentov kreatívnym spôsobom pristupovať k návrhu a implementácii podnikových informačných systémov.

8. Trajektória Dátová analytika

Trajektória Dátová analytika ponúka študentom bakalárskeho stupňa štúdia možnosť uplatniť sa ako odborníci v oblasti analýzy dát. Študentom bloku ponúkame špecializáciu, vďaka ktorej získajú zaujímavé kariérne príležitosti. Študenti sa naučia ako aplikovať teoretické znalosti z oblasti vedy o údajoch na riešenie problémov skutočného sveta v oblasti financií, obchodu, služieb a pod. Dátoví analytici podporujú manažérov v ich základnom cieli robiť rozhodnutia založené na dátach. Zbieranie a spracovanie údajov navyše umožňuje manažérom s rozhodovacou právomocou prispôsobiť obchodné stratégie v rýchlo sa meniacom prostredí. Riešenie komplexných problémov v reálnom svete, v rôznych priemyselných odvetviach a službách vyžaduje špecializované schopnosti v oblasti spracovania veľkých dát, analýz, reportovania, vizualizácie, webového a počítačového programovania a základného porozumenia manažmentu podniku. Štúdium je založené na prednáškach a prakticky orientovaných cvičeniach, v rámci ktorých si študent osvojí zručnosti v práci s dátami a ich analýzou. Osvojí si prácu v rôznych softvéroch určených na analýzu dát.

Kombinácia individuálnej a skupinovej práce študentom umožní rozvoj mäkkých zručností, ako je riadenie času a schopnosť pracovať v tíme.

9. Trajektória Finančná analytika

Štúdium trajektórie Finančná analytika, na bakalárskom stupni štúdia, ponúka študentovi možnosť uplatniť sa ako manažér portfólia alebo analytik výskumu. Absolvent bude kvalifikovaný odborník pre prácu na vedúcich a výkonných pozíciách v oblasti riadenia investícií, investičného bankovníctva, riadenia rizík, komerčného bankovníctva, poradenstva, tradingu. Absolventi nájdu uplatnenie vo finančných inštitúciách, v podnikoch, organizáciách súkromného a verejného sektora. Štúdium je založené na teoreticky orientovaných prednáškach a prakticky orientovaných cvičeniach v rámci, ktorých si študent osvojí ako fungujú finančné trhy, portfólio manažment, naučí sa analyzovať finančné výkazy a získa vedomosti ako eticky investovať na finančných trhoch. Od absolventa sa očakáva, že vo svojej investičnej profesii bude presadzovať najvyššie štandardy etiky a profesionálnej excelentnosti. Predmety ponúkané v bloku Finančná analytika sú navrhnuté v súlade s vybranými predmetmi, ktoré ponúka CFA Inštitút, leader v oblasti vzdelávania finančných analytikov. V prípade záujmu môže študent vykonať skúšku v CFA inštitúte, úroveň 1.

Študijný program MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT

Študijný program medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment umožňuje pripraviť absolventov so širokým manažérskym základom a odbornými teoretickými vedomosťami a praktickou spôsobilosťou tak, že budú schopní vykonávať kvalifikovanú, cieľavedomú, samostatnú činnosť v medzinárodnom prostredí, dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v hospodárskych subjektoch a prijímať príslušné manažérske rozhodnutia. Študijný program medzinárodný manažment sa odlišuje od študijného programu manažment v tom, že niektoré odborné predmety študenti študujú vo francúzskom alebo nemeckom jazyku, pričom výučbu zabezpečujú aj lektori z Francúzska, Nemecka a Rakúska. Rešpektujúc požiadavky trhu práce, kladieme dôraz na nadobudnutie poznatkov v oblasti manažmentu a medzinárodného manažmentu, ktoré dopĺňa zvyšovanie odborných jazykových kompetencií. Obsahová štruktúra jednotlivých predmetov má medzinárodný rozmer a je kompatibilná s osnovami renomovaných univerzít členských štátov Európskej únie, pričom hlavné predmety korešpondujú s odporúčanou štruktúrou jadra znalostí študijného odboru Ekonómia a manažment. Predmety programu sú zostavené tak, aby študenti získali spôsobilosť orientovať sa v podnikaní v rámci európskeho hospodárskeho priestoru. V rámci vzdelávania je v centre pozornosti vzdelávanie v oblasti manažmentu, personálneho manažmentu, finančného manažmentu, interkultúrneho manažmentu, medzinárodných investičných vzťahov, medzinárodných organizácií a medzinárodného obchodu. Okrem iného sa kladie dôraz na to, aby študenti boli schopní pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch.

Študenti v rámci štúdia majú možnosť realizovať rôzne mimoškolské aktivity, medzi ktoré patria exkurzie do podnikov v zahraničí, návštevu vybranej univerzity v Európe alebo môžu svoje názory prezentovať na medzinárodnej vedeckej konferencii.

Študijný program PODNIKANIE

Absolvent rozumie ekonomickému systému a úlohe podnikania v ňom, jeho poznanie vychádza z hlavných teórií, koncepcií a myšlienkových prúdov vedeckého poznania. Má poznatky z oblasti podnikania, riadenia ľudských zdrojov, marketingu, informačných systémov, štatistiky, finančného manažmentu a interpersonálnych zručností. Preukazuje široké znalosti teórií, konceptov a metód z oblasti podnikania a manažmentu. Rozumie možnostiam, podmienkam a obmedzeniam a ich využitiu v podnikateľskej praxi.

Absolvent dokáže s využitím odborných poznatkov riešiť problémy v oblasti podnikania a manažmentu podnikateľských aktivít, predovšetkým vyhľadať, zatriediť a interpretovať informácie relevantné pre riešenie vymedzeného problému a použiť niektoré základné výskumné postupy z oblasti podnikania, ekonómie a manažmentu v rozsahu potrebnom pre riešenie problémov z oblasti podnikania a manažmentu podnikateľských aktivít.

Absolvent je schopný zastávať prácu v tíme a spracúvať odbornú problematiku. Je tiež schopný prezentovať výsledky vlastnej aj tímovej práce. Je schopný postihnúť problémy súčasnosti, reflektovať na potreby budúcnosti, flexibilne reagovať a uplatňovať poznatky nadobudnuté štúdiom, ako aj sledovať najnovšie trendy a poznatky. Absolvent ďalej dokáže zhromažďovať a identifikovať relevantné informácie a hodnotiť prijaté riešenia z pohľadu súčasnosti i predpokladanej budúcnosti. Vyznačuje sa samostatným abstraktným, analytickým a kritickým myslením. Rozumie etickým, spoločenským, ekonomickým a právnym súvislostiam podnikania a pôsobenia v ekonomickom systéme. Absolvent je spôsobilý komunikovať v anglickom jazyku a spravidla aj v ďalšom svetovom jazyku, a dokáže pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami.

Absolvent disponuje podnikateľskými kompetenciami na pokročilej úrovni, plne v súlade s Európskym referenčným rámcom EntreComp. Je pripravený aplikovať tieto kompetencie v kontexte založenia a vedenia vlastnej podnikateľskej aktivity, a súčasne je pripravený preniesť ich do iných situácií a prostredí v budúcom kariérnom smerovaní, v súlade s aktuálnymi trendmi uplatňovanie podnikavosti a podnikateľských kompetencií v širokej škále spoločensko-ekonomických súvislostí. Je schopný predovšetkým identifikovať, resp. vytvárať príležitosti, konať proaktívne a iniciatívne na ich základe a pretvárať ich na reálne aktivity, za ktorých realizáciu dokážu prevziať zodpovednosť. Taktiež, na základe vnímaných príležitostí dokáže formulovať vízie, prezentovať ich a získať podporu svojim podnikateľským nápadom. Je schopný riešiť problémy od vzniku podnikateľskej idei, po realizáciou formou podnikateľského subjektu a diskutovať ich v kontexte záberu získaných poznatkov, zručností a schopností. Ovláda aktuálne metódy a techniky definovania, plánovania a vedenia podnikateľských aktivít a dokáže ich aplikovať v praxi. Rozumie svojim schopnostiam a zručnostiam, ako aj svojej motivácii v podnikaní, a dokáže zmobilizovať potrebné zdroje, ako aj ďalšie osoby. Disponuje najnovšími poznatkami charakterizujúcimi podnikateľské prostredie a je vybavený spôsobilosťou získavať a využívať nové informácie v neustále meniacich sa podmienkach. Dokáže pôsobiť v podmienkach neistoty a nejednoznačnosti a vie pracovať s podnikateľským rizikom. K podnikaniu  pristupuje eticky a udržateľne. Je vybavený mäkkými zručnosťami potrebnými na rozbiehanie a vedenie podnikateľských aktivít, ako aj predajnými zručnosťami.

Spoločný študijný program MANAŽMENT A PRÁVO

Spoločný študijný program manažment a právo je poskytovaný v rámci dvoch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave – Právnickej fakulty UK a Fakulty managementu UK v anglickom jazyku poskytovania.

Štruktúra študijného programu, obsah jednotlivých predmetov a využívané metódy výučby sú predpokladom toho, že sa naplnia charakteristiky stanovené pre bakalársky študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment a v študijnom odbore Právo. Vzdelávací proces je postavený na najaktuálnejších poznatkoch právnej vedy, ako aj najmodernejších prístupoch k vzdelávaniu v oblasti manažmentu a práva.

Študenti v rámci bakalárskeho programu získavajú základné teoretické znalosti, ako aj základne manažérske a právnické zručnosti a predpoklady pre analytické manažérske a právne myslenie, ktoré im umožní v praxi aplikovať právo vo všetkých vnútroštátnych odvetviach.

Vzdelávanie nie je postavené na memorovaní, ale na získavaní schopnosti aplikovať získané vedomosti, čomu je prispôsobené skúšanie, t. j. s použitím nekomentovaných právnych predpisov, respektíve s využitím všetkých zdrojov právnych informácií, respektíve ekonomických informácií.

Absolvovanie bakalárskeho štúdia

Podmienkou úspešného absolvovania bakalárskeho štúdia je vykonanie štátnej skúšky. Na štátnu skúšku sa môžu prihlásiť študenti, ktorí odovzdali bakalársku prácu a úspešne absolvovali všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety podľa svojho študijného plánu. Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba bakalárskej práce. Na FM UK je súčasťou štátnej skúšky bakalárskeho štúdia aj skúška z predmetov Manažment a Ekonómia a financie.

Bakalárske práce

Témy bakalárskych prác vypisujú katedry pre študentov na začiatku piateho semestra. Študent si na základe ponuky volí tému bakalárskej práce v termíne podľa harmonogramu štúdia na daný akademický rok. O spôsobe zapisovania tém a stanovenia vedúcich bakalárskych prác sú študenti informovaní počas druhého ročníka. Povinný predmet Seminár k bakalárskej práci v zimnom semestri tretieho ročníka vedie vedúci seminára určený vedúcim príslušnej katedry. Účasť na Seminári k bakalárskej práci je povinná pre všetkých študentov bez výnimky. Bakalárska práca sa odovzdáva na príslušnej katedre (katedra je presne určená v zadaní záverečnej práce), najneskôr do termínu určeného harmonogramom štúdia na daný akademický rok. Hodnotenie za povinný predmet Projekt bakalárskej práce zapisuje vedúci bakalárskej práce, príp. vedúci príslušnej katedry po odovzdaní bakalárskej práce. Na základe dosiahnutého hodnotenia za Projekt bakalárskej práce sa prideľujú kredity.

Štátna skúška je organizovaná písomnou a ústnou formou a študent ju vykoná z vyššie uvedených predmetov pred komisiou, ktorú vymenúva dekan fakulty.