Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK trvá tri rokya je ukončené štátnou skúškou. Počas bakalárskeho štúdia študenti získajú základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a príbuzných vedných disciplín, ktoré im umožnia uplatniť sa v praxi alebo pokračovať v magisterskom štúdiu. Metóda štúdia je prezenčná.

Fakulta managementu získala súhlas Ministerstva školstva SR poskytovať nasledujúce študijné programy bakalárskeho štúdia:

Študijný plán študijného programu Manažment, 1. stupeň, denné štúdium od akademického roku 2016/2017

Študijný plán študijného programu Medzinárodný manažment, 1. stupeň, denné štúdium od akademického roku 2016/2017

Informačné listy predmetov na študijnom programe Manažment, 1. stupeň - povinné predmety

Informačné listy predmetov na študijnom programe Manažment, 1. stupeň - povinne voliteľné predmety


Absolvovanie bakalárskeho štúdia
Podmienkou úspešného absolvovania bakalárskeho štúdia je vykonanie štátnej skúšky. Na štátnu skúšku sa môžu prihlásiť študenti, ktorí získali aspoň 180 kreditov počas bakalárskeho štúdia a absolvovali všetky povinné a povinne voliteľné predmety študijného programu. Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba bakalárskej práce.