Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium na FM UK trvá dva roky (štyri semestre), je pre študentov, ktorí získali bakalárske vzdelanie a boli prijatí na magisterské štúdium. Ukončené je štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce.

FM UK získala súhlas Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvoriť na magisterskom stupni štúdia študijné programy:

  • manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment,
  • stratégia a podnikanie v študijnom odbore Ekonómia a manažment,
  • medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Celkový rozsah výučby magisterského štúdia je minimálne 120 ECTS kreditov.

Na študijnom programe manažment si študent volí jednu z týchto trajektórií: Finančný manažment, Finančné analýzy investícií, Marketing, Digitálny manažment a online marketing, Manažment ľudských zdrojov, Strategický manažment, Aplikovaný digitálny manažment, Dátová analytika v manažmente.

Študiijný program MANAŽMENT

1. Trajektória Finančný manažment

Absolventi trajektórie finančný manažment nadobudli základné poznatky a zručnosti z oblasti podnikových financií, finančného manažmentu, účtovníctva a daní a sú schopní tieto integrovať a aplikovať pri riešení problémových otázok pri riadení podniku, ako aj v prepojení na rôzne smery manažmentu (strategický manažment, marketing, manažment ľudských zdrojov, informačné systémy). Počas štúdia získali poznatky a nadobudli zručnosti v rôznych oblastiach manažmentu, so zameraním sa na finančný manažment a finančné účtovníctvo, doplnené o audit, investičné analýzy a manažment kolektívneho investovania, ale aj chápanie finančného riadenia podniku v kontexte medzinárodného vývoja a vzťahov. Prepojenie teórie a praktických príkladov, riešenie prípadových štúdií, aktívna spolupráca vysokoškolských pedagógov s odborníkmi z praxe, umožňujú absolventom riešiť krízové situácie, úlohy a problémy reálnej podnikovej praxe.

Absolventi trajektórie finančný manažment sú schopní vykonávať profesiu podnikového finančníka, ktorý organizuje, kontroluje a riadi finančné procesy na úrovni operačno-výrobného manažmentu vo všetkých typoch podnikov, keďže komplexne ovládajú pokročilú problematiku podnikových financií/finančné plánovanie a rozpočtovanie, riešenie zdrojov financovania podniku, riadenie pracovného kapitálu, účtovníctvo, dane a pod. Absolventi sú vybavení znalosťami a zručnosťami pre efektívne vykonávanie práce v tíme, sú pripravení reagovať na meniace sa potreby pracovného 56 trhu a digitalizácie, ako aj komunikovať adekvátnym spôsobom (ústne, písomne, vizuálne) s relevantnými stakeholdermi.

2. Trajektória Finančné analýzy investícií

Štúdium trajektórie Finančné analýzy investícií, na magisterskom stupni štúdia ponúka študentovi možnosť uplatniť sa ako odborník v investičnom priemysle, ako analytik finančných trhov a pod. Je známe, že odporúčania analytikov ohľadne nákupu, predaja, či držania akciových pozícií doslova hýbu cenami akciových trhov. Firmy a odborníci v investičnom priemysle sú správcami kapitálu, pomáhajú klientom prijímať investičné rozhodnutia, investovať peniaze a poskytovať služby s cieľom zefektívniť fungovanie finančných trhov. Absolvent bude kvalifikovaný odborník pre prácu na vedúcich a výkonných pozíciách v oblasti riadenia investícií, investičného bankovníctva, riadenia rizík, komerčného bankovníctva, poradenstva, tradingu. Absolventi nájdu uplatnenie vo finančných inštitúciách, v podnikoch, organizáciách súkromného a verejného sektora. Štúdium je založené na teoreticky orientovaných prednáškach a prakticky orientovaných cvičeniach v rámci, ktorých si študent osvojí moderné metódy určené pre analýzu finančných trhov, manažment portfólií, naučí sa ako investovať na akciových trhoch, na trhoch s fixným výnosom a ako fungujú finančné deriváty. Od absolventa sa očakáva, že vo svojej investičnej profesii bude presadzovať najvyššie štandardy etiky a profesionálnej excelentnosti. Predmety ponúkané v bloku Finančné analýzy investícií voľne nadväzujú na predmety bloku Finančná analytika z bakalárskeho stupňa štúdia. Predmety sú navrhnuté v súlade s vybranými predmetmi, ktoré ponúka CFA Inštitút, leader v olasti vzdelávania finančných analytikov. V prípade záujmu môže študent vykonať skúšku v CFA inštitúte, úroveň 2

3. Trajektória Marketing

Srdcom obchodného úspechu je marketing. Úspech či neúspech podniku v mnohých prípadoch závisí práve od neho. Bez neho môže firma ponúkať najlepšie produkty alebo služby v celom odvetví, ale žiaden z potenciálnych zákazníkov by o tom nevedel. A práve preto je nevyhnutné osvojiť si komplexný set zručností, ktoré majú pri správnej aplikácii potenciál zabezpečiť dlhodobú bezkonkurenčnú prosperitu a rozvoj firmy.

Absolventi budú disponovať takými znalosťami a zručnosťami, že budú schopní komunikovať s cieľovým publikom a budovať a rozvíjať vzťahy so zákazníkmi, vypracovať a implementovať marketingovú stratégiu v podmienkach domáceho trhu i v prostredí medzinárodných trhov. Naviac budú pripravení navrhovať vhodné nástroje na zabezpečenie obchodného rastu značky, navrhovať a realizovať výskumný projekt a na jeho základe formulovať odporúčania pre manažment. Bezkonkurenčnou výhodou bude schopnosť pripraviť marketingový a komunikačný plán, vytvárať povedomie o značke a rozvíjať značku, vyhodnocovať a kontrolovať marketingové kampane, identifikovať trhové segmenty a rozvíjať ich profily, formulovať marketingové stratégie s ohľadom na zákazníka i konkurenciu či pracovať so softvérom SPSS a SAS Enterprise Miner.

4. Trajektória Digitálny manažment a online marketing

Absolvovaním predmetov trajektórie Digitálny manažment a online marketing absolvent získa komplexnú bázu informácií z prostredia digitálneho marketingu, porozumie jeho kľúčovým konceptom vrátane výhod a limitácií. Ďalej bude schopný pracovať so získanými vedomosti v digitálnom prostredí. Bude vedieť identifikovať hlavné rozdiely a prínosy tzv. tradičného a digitálneho marketingu, osvojí si základné koncepty využívané a využiteľné v digitálnom marketingu. Jednotlivé prvky marketingového mixu bude schopný rozšíriť o jednotlivé digitálne dimenzie. Ďalej bude schopný v rámci jednotlivých online marketingových nástrojov identifikovať použitie vhodných aplikácií. Dôraz v rámci hodnotenia uplatňovaných marketingových stratégií je v priebehu štúdia kladený na marketingovú analytiku a vizualizáciu zhromaždených dát.

5. Trajektória Manažment ľudských zdrojov

Predmety trajektórie Manažment ľudských zdrojov sú nakombinované tak, aby študentom pomohli získali spôsobilosť orientovať sa v dynamickom organizačnom prostredí a rozvíjať si vybrané tvrdé a mäkké zručnosti. Získané poznatky sa rozširujú o medzinárodnú perspektívu. Tréning technických zručností je zameraný hlavne na dizajn systémov odmeňovania, rozvoj mäkkých zručností sa zase sústreďuje na oblasť organizačnej kultúry, riešenia konfliktov a komunikácie v interkultúrnom prostredí.

Prostredníctvom nadobudnutých teoretických vedomostí a aplikáciou v prípadových štúdiách si študenti majú možnosť rozvíjať zručnosti, ktoré súvisia s riadením organizácií pôsobiacich v globálnom prostredí; získajú schopnosť odhaľovať etickú stránku problémov v konkrétnych činnostiach HRM, identifikovať neetické praktiky v HRM a schopnosť riešiť etické dilemy v medziľudských vzťahoch na pracovisku, získať medzinárodný prehľad o HRM a spoznať špecifiká pracovného prostredia, praktík HRM a riadenia zamestnaneckých vzťahov v jednotlivých európskych a vybraných ázijských krajinách; nadobudnú schopnosť diagnostikovať organizačnú kultúru konkrétnej organizácie cez kontrastívnu metódu; schopnosť analyzovať kľúčové podnikateľské aktivity, organizačné a personálne východiská organizácie za účelom tvorby kompenzačnej stratégie; rozvíjať interpersonálne komunikačné zručnosti, zručnosti poskytovania spätnej väzby, prezentačné zručnosti, rozvíjať schopnosť efektívne viesť porady a ďalšie.

6. Trajektória Strategický manažment

Trajektória Strategický manažment vytvára príležitosť zvoliť si blok, ktorý nie je v učebných programoch iných škôl na Slovensku, čo dáva možnosť získať konkurenčnú výhodu dosiahnutou profiláciou. Trajektória sa sústreďuje na rozvíjanie vedomostí a schopností študentov, ktorí sa pripravujú pre výkon manažérskych funkcií so snahou prispievať k dlhodobej úspešnosti podnikov a organizácií v neustále sa meniacom a ťažko predvídateľnom prostredí. Blok sa venuje rozvíjaniu schopností strategického myslenia, poznatkom o analytických metódach a technikách, postupoch pri implementácii stratégie a uplatňovaniu strategického controllingu v podniku. Katedra využíva bohatú sieť kontaktov a partnerstiev s praxou, aby čo najviac priblížila poskytované vedomosti reálnym potrebám a aktuálnym výzvam praxe.

Trajektória Strategický manažment zároveň predstavuje určitú nadstavbu k predmetom, ktoré sa venujú rozvíjaniu vedomostí a poznatkov zo základných funkčných oblastí manažmentu podniku (marketing, logistika, personalistika, financie a ďalšie). Okrem prístupov a postupov venuje pozornosť rozvíjaniu poznatkov o nástrojoch a technikách a ich uplatňovaniu v prospech zvyšovania účinnosti manažmentu podniku. Absolventi trajektórie úspešne pôsobia v poradenských firmách, ktoré sú významnými nositeľmi transferu poznatkov a šíriteľmi nových trendov do manažérskej praxe. Absolventi trajektórie sú vyhľadávaní a úspešne zastávajú manažérske pozície rôznych úrovní, vzhľadom na ich schopnosť vnímať veci z nadhľadu a vo vzájomných súvislostiach, čím výrazne prispievajú k celkovému rozvoju a úspechu podniku. Absolventi trajektórie majú uplatnenie bez ohľadu na odvetvie, typ a veľkosť podniku, pričom v mnohých prípadoch sa stávajú i zakladateľmi úspešných podnikov.

7. Trajektória Aplikovaný digitálny manažment

Voľbou trajektórie Aplikovaný digitálny manažment sa študenti dozvedia, aké sú faktory úspešného riadenia IT projektov a získajú know-how, ktoré budú potrebovať na prevzatie zodpovednej pozície na rozhraní podnikového manažmentu a IT. Informácie a znalosti sú kľúčovým prínosom dnešnej ekonomiky. Poznanie ich hodnoty pre organizáciu, využívanie ich potenciálu a využitie informačných technológií spočíva v autorite IT manažmentu.

Ako IT manažéri budú absolventi tejto trajektórie tvoriť a rozvíjať stratégie na využitie údajov, informácií a poznatkov organizácie s cieľom dosiahnuť, či dokonca prekročiť strategické ciele. Budú manažovať alebo dohliadať na projekty v rámci medzinárodných podnikov alebo riadiť medzinárodné tímy, či pracovať v mimovládnych alebo štátnych organizáciách. Zvolením trajektórie štúdia Aplikovaný digitálny manažment sa študenti naučia všetko potrebné, aby tieto komplexné úlohy vedeli s pomocou IT technológií zvládnuť oveľa efektívnejšie a jednoduchšie.

8. Trajektória Dátová analytika v manažmente

Študenti trajektórie Dátová analytika v manažmente na magisterskom stupni štúdia získajú teoretické znalosti a praktické skúsenosti s analýzou a modelovaním dát s ciieľom vytvárať predikčné modely. Študenti sa oboznámia s viacrozmernými štatistickými a ekonometrickými metódami, vrátane algoritmov umelej inteligencie a strojového učenia. Vďaka týmto metódam budú študenti schopní identifikovať významné premenné ovplyvňujúce skúmaný problém. Oboznámia sa s vizualizačnými nástrojmi, s metódami business inteligencie v manažérskom rozhodovaní s aplikáciami v rôznych odvetviach. Naučia sa aktuálne trendy a etické aspekty správy údajov. Študenti budú riešiť rôzne projekty a prípadové štúdie, budú spolupracovať s odborníkmi z praxe. Kombinácia individuálnej a skupinovej práce im umožní rozvoj mäkkých zručností, ako je riadenie času a schopnosť pracovať v tíme. Veľké dáta z webu a sociálnych sietí a neustály pokrok v nástrojoch a metódach v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia alebo blockchainu na analýzu údajov ponúkajú zaujímavé kariérne príležitosti pre absolventov bloku Dátová analytika v manažmente.

Študijný program MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT

Magisterské štúdium študijného programu medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment zahŕňa systém vzdelávania, ktorý je orientovaný na manažment v medzinárodnom prostredí vo väzbe na pôsobenie globalizačných a integračných procesov, ktoré vyvolali prudký rozvoj medzinárodného podnikania. Vzdelávanie je zamerané na štúdium problematiky medzinárodného manažmentu, medzinárodného marketingu, hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, regionálnej politiky, projektového manažmentu, medzinárodných financií a medzinárodného investovania. Dôraz sa kladie na multinacionálne a transnacionálne korporácie a ich význam, na teórie a metódy strategického manažmentu z pohľadu internacionalizácie podnikania. V rámci vzdelávania študenti získajú vedomosti o hospodárskych politikách Európskej únie, ako aj prehľad o adaptácii manažérskych funkcií v medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Následne dokážu zhodnotiť činnosť medzinárodných manažérov v rôznych formách nadnárodných spoločností. Štúdiom nadobudnú študenti profesionálne návyky a schopnosti tímovej práce. Popri širokej ponuke odborných predmetov štúdium dopĺňajú rôzne aktivity a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti uplatnenia absolventov v hospodárskej praxi. Časť štúdia sa realizuje v súčinnosti so zahraničnými lektormi vo francúzskom alebo nemeckom jazyku, aby boli absolventi lepšie pripravení na prácu v medzinárodnom prostredí. Štandardným prvkom študijného programu je absolvovanie praxe v podnikoch.

Absolventi tohto programu našli po ukončení svojho štúdia veľmi dobré uplatnenie v praxi a nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, poznatky a najmä jazykové znalosti výrazne zvýšili ich mzdové ohodnotenie na slovenskom trhu práce.

Absolvovanie magisterského štúdia

Podmienkou úspešného absolvovania magisterského štúdia je vykonanie štátnej skúšky. Na štátnu skúšku sa môžu prihlásiť študenti, ktorí odovzdali diplomovú prácu a úspešne absolvovali všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety podľa svojho študijného plánu. Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba diplomovej práce. Súčasťou štátnej skúšky na FM UK je aj skúška z predmetu Manažment, teórie, metódy, aplikácie.

Diplomové práce

Študent prvého ročníka magisterského štúdia si volí blok povinne voliteľných predmetov magisterského štúdia pri zápise do prvého ročníka (resp. pri predzápise po absolvovaní štátnej skúšky po bakalárskom štúdiu). Tému diplomovej práce si volí na základe ponuky v termíne do 30. októbra príslušného akademického roka. O spôsobe zapisovania tém a stanovenia vedúcich diplomových prác sú študenti informovaní na začiatku akademického roka. Diplomový seminár vedie vedúci seminára určený vedúcim katedry. Účasť na diplomovom seminári je povinná pre všetkých študentov bez výnimky. Diplomová práca sa odovzdáva na príslušnej katedre najneskôr do termínu určeného harmonogramom štúdia (katedra zodpovedná za obhajobu diplomovej práce je presne určená v zadaní záverečnej práce).

Hodnotenie za diplomový seminár zapisuje vedúci diplomového seminára určený vedúcim katedry. Hodnotenie za letný semester v druhom ročníku magisterského štúdia určuje vedúci práce. Na základe dosiahnutého hodnotenia za diplomové semináre sa prideľujú kredity.

Prax (diplomová)

Hodnotenie za (diplomovú) prax, ktorej minimálna dĺžka je deväť týždňov, po jej ukončení zapisuje vedúci príslušnej katedry. Podmienky na získanie hodnotenia za (diplomovú) prax určuje vedúci katedry. Prax je možné absolvovať kedykoľvek v priebehu prvého a druhého roka štúdia, najneskôr však do termínu, ktorý je stanovený harmonogramom štúdia. Na základe dosiahnutého hodnotenia za absolvovanú prax sa prideľujú kredity.

Štátna skúška je organizovaná písomnou a ústnou formou a študent ju vykoná pred komisiou, ktorú vymenúva dekan fakulty.