Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium na FM UK trvá dva roky (štyri semestre), je pre študentov, ktorí získali bakalárske vzdelanie a boli prijatí na magisterské štúdium. Ukončené je štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce.

FM UK získala súhlas Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvoriť na magisterskom stupni štúdia študijné programy:

  • manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment,
  • medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Celkový rozsah výučby bakalárskeho štúdia je minimálne 120 ECTS kreditov.

V rámci študijného programu manažment si študenti volia špecializáciu, ktorá je tvorená blokom povinne voliteľných predmetov a môžu tak nadobudnúť hlbšie poznatky z niektorej z oblasti manažmentu, a tak sa lepšie pripraviť na požiadavky manažérskej praxe.

V študijnom programe manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment sa študenti výberom špecializácie orientujú na jednu funkčnú oblasť manažmentu a mnohé predmety sú z tohto dôvodu orientované na vybraný blok štúdia: financie, marketing, personálny manažment, strategický manažment, podnikanie, manažérska informatika a manažment IKT projektov.

1.                  Špecializácia Financie

Voľbou špecializácie/bloku Financie bude študent vedieť rozlišovať investície do jednotlivých cenných papierov peňažného a kapitálového trhu, ich legislatívne zabezpečenie a rôzne transakcie s nimi; vedieť vyhodnotiť riziká jednotlivých cenných papierov a derivátového trhu; rozumieť medzinárodnému finančného manažmentu, najmä oblasti rizika a príležitostí pri investovaní v zahraničí; vytvoriť efektívne portfólio; poznať mechanizmus fungovania niektorých špecifických foriem fondov na kapitálových trhoch; rozumieť princípom medzinárodného podnikania a finančných tokov, platobnému styku, investovaniu na medzinárodných trhoch a získať poznatky o menách a ich uplatnení; poznať základné procesy stanovenia hodnoty firmy od počiatočnej analýzy finančných výkazov a pomerových ukazovateľov až po pochopenie komplexnej metódy diskontovaných peňažných tokov.

Zvolením blok štúdia Financie sa študenti naučia, ako robiť správne investičné rozhodnutia, oceňovať firmy aj investičné zámery, budú vedieť analyzovať podniky aj investičné portfóliá, dozvedia sa o moderných finančných a investičných nástrojoch, naučia sa, ako obchodovať s tradičnými aj menej tradičnými derivátmi a komoditami, ako zvoliť vhodné stratégie a minimalizovať riziká.

2.                  Špecializácia Marketing

Srdcom obchodného úspechu je marketing. Úspech či neúspech podniku v mnohých prípadoch závisí práve od neho. Bez neho môže firma ponúkať najlepšie produkty alebo služby v celom odvetví, ale žiaden z potenciálnych zákazníkov by o tom nevedel. A práve preto je nevyhnutné osvojiť si komplexný set zručností, ktoré majú pri správnej aplikácii potenciál zabezpečiť dlhodobú bezkonkurenčnú prosperitu a rozvoj firmy.

Absolventi budú disponovať takými znalosťami a zručnosťami, že budú schopní komunikovať s cieľovým publikom a budovať a rozvíjať vzťahy so zákazníkmi, vypracovať a implementovať marketingovú stratégiu v podmienkach domáceho trhu i v prostredí medzinárodných trhov. Naviac budú pripravení navrhovať vhodné nástroje na zabezpečenie obchodného rastu značky, navrhovať a realizovať výskumný projekt a na jeho základe formulovať odporúčania pre manažment. Bezkonkurenčnou výhodou bude schopnosť pripraviť marketingový a komunikačný plán, vytvárať povedomie o značke a rozvíjať značku, vyhodnocovať a kontrolovať marketingové kampane, identifikovať trhové segmenty a rozvíjať ich profily, formulovať marketingové stratégie s ohľadom na zákazníka i konkurenciu či pracovať so softvérom SPSS a SAS Enterprise Miner.

3.                  Špecializácia Personálny manažment

Predmety špecializácie/bloku Personálny manažment sú nakombinované tak, aby študentom pomohli získali spôsobilosť orientovať sa v dynamickom organizačnom prostredí a rozvíjať si vybrané tvrdé a mäkké zručnosti. Získané poznatky sa rozširujú o medzinárodnú perspektívu. Tréning technických zručností je zameraný hlavne na dizajn systémov odmeňovania, rozvoj mäkkých zručností sa zase sústreďuje na oblasť organizačnej kultúry, riešenia konfliktov a komunikácie v interkultúrnom prostredí.

Prostredníctvom nadobudnutých teoretických vedomostí a aplikáciou v prípadových štúdiách si študenti majú možnosť rozvíjať zručnosti, ktoré súvisia s riadením organizácií pôsobiacich v globálnom prostredí; získajú schopnosť odhaľovať etickú stránku problémov v konkrétnych činnostiach HRM, identifikovať neetické praktiky v HRM a schopnosť riešiť etické dilemy v medziľudských vzťahoch na pracovisku, získať medzinárodný prehľad o HRM a spoznať špecifiká pracovného prostredia, praktík HRM a riadenia zamestnaneckých vzťahov v jednotlivých európskych a vybraných ázijských krajinách; nadobudnú schopnosť diagnostikovať organizačnú kultúru konkrétnej organizácie cez kontrastívnu metódu; schopnosť analyzovať kľúčové podnikateľské aktivity, organizačné a personálne východiská organizácie za účelom tvorby kompenzačnej stratégie; rozvíjať interpersonálne komunikačné zručnosti, zručnosti poskytovania spätnej väzby, prezentačné zručnosti, rozvíjať schopnosť efektívne viesť porady a ďalšie.

4.                  Špecializácia Strategický manažment

Špecializácia Strategický manažment vytvára príležitosť zvoliť si blok, ktorý nie je v učebných programoch iných škôl na Slovensku, čo dáva možnosť získať konkurenčnú výhodu dosiahnutou profiláciou. Blok sa sústreďuje na rozvíjanie vedomostí a schopností študentov, ktorí sa pripravujú pre výkon manažérskych funkcií so snahou prispievať k dlhodobej úspešnosti podnikov a organizácií v neustále sa meniacom a ťažko predvídateľnom prostredí. Blok sa venuje rozvíjaniu schopností strategického myslenia, poznatkom o analytických metódach a technikách, postupoch pri implementácii stratégie a uplatňovaniu strategického controllingu v podniku. Katedra využíva bohatú sieť kontaktov a partnerstiev s praxou, aby čo najviac priblížila poskytované vedomosti reálnym potrebám a aktuálnym výzvam praxe.

Špecializácia Strategický manažment zároveň predstavuje určitú nadstavbu k predmetom, ktoré sa venujú rozvíjaniu vedomostí a poznatkov zo základných funkčných oblastí manažmentu podniku (marketing, logistika, personalistika, financie a ďalšie). Okrem prístupov a postupov venuje pozornosť rozvíjaniu poznatkov o nástrojoch a technikách a ich uplatňovaniu v prospech zvyšovania účinnosti manažmentu podniku. Absolventi bloku úspešne pôsobia v poradenských firmách, ktoré sú významnými nositeľmi transferu poznatkov a šíriteľmi nových trendov do manažérskej praxe. Absolventi bloku sú vyhľadávaní a úspešne zastávajú manažérske pozície rôznych úrovní, vzhľadom na ich schopnosť vnímať veci z nadhľadu a vo vzájomných súvislostiach, čím výrazne prispievajú k celkovému rozvoju a úspechu podniku. Absolventi bloku majú uplatnenie bez ohľadu na odvetvie, typ a veľkosť podniku, pričom v mnohých prípadoch sa stávajú i zakladateľmi úspešných podnikov.

5.                  Špecializácia Podnikanie

Špecializácia/blok Podnikanie vychádza zo súčasných celosvetových trendov potreby rozvoja podnikania, čo je aj jedným z kľúčových úloh a cieľov v Európskej únii. Blok je zameraný na široké spektrum predmetov, ktoré sa sústreďujú na pokročilé metódy a techniky orientované na rozvoj podnikavosti, podnikania a inovatívnosti, ktoré sú využiteľné ako v procese rozvoja vlastného biznisu, tak aj v procese manažmentu firiem rôznej veľkosti, vrátane nadnárodných korporácií. Cieľom špecializácie je poskytnúť študentom program, ktorý im dá vedomosti, ale najmä praktické skúsenosti a zručnosti z oblasti podnikania a podnikavosti v širšom slova zmysle, a teda blok je vhodný pre všetkých ktorí chcú rozvinúť svoju podnikavosť a pôsobiť ako odborníci buď vo veľkých firmách, kde sa môžu uplatniť v rámci tzv. intrapreneurshipu alebo vo vládnych organizáciách, kde sa zdôrazňuje potreba odborníkov z governpreneurshipu alebo v akademických inštitúciách, kde je nevyhnutnosť mať odborníkov na akademické podnikanie. No a v nesposlednom rade je program určený pre tých, ktorí buď už podnikajú alebo uvažujú do budúcna sa stať podnikateľmi. Predmety a metódy výučby sú zamerané na tzv. skúsenostné učenie, najmodernejšiu metódu vo výučbe podnikania vo svete, teda študenti na vlastných projektoch, ako aj s podporou mentorov – skúsených odborníkov z praxe budú študovať jednotlivé predmety.

6.                  Špecializácia Manažérska informatika

Voľbou špecializácie/bloku Manažérska informatika bude študent schopný pracovať v oblasti informačných systémov a informačných technológií, ako aj systémov na podporu rozhodovania a podnikových informačných systémov. Štúdium nadväzuje voľne na podobné zameranie z bakalárskeho štúdia. Magisterské štúdium rozvíja schopnosť študentov strategicky myslieť a implementovať najnovšie technológie na získanie konkurenčnej výhody pre organizáciu.

7.                  Špecializácia Manažment IKT projektov

Voľbou špecializácie/bloku Manažment IKT projektov sa študenti dozvedia, aké sú faktory úspešného riadenia IT projektov a získajú know-how, ktoré budú potrebovať na prevzatie zodpovednej pozície na rozhraní podnikového manažmentu a IT. Informácie a znalosti sú kľúčovým prínosom dnešnej ekonomiky. Poznanie ich hodnoty pre organizáciu, využívanie ich potenciálu a využitie informačných technológií spočíva v autorite IT manažmentu.

Ako IT manažéri budú absolventi tohto bloku tvoriť a rozvíjať stratégie na využitie údajov, informácií a poznatkov organizácie s cieľom dosiahnuť, či dokonca prekročiť strategické ciele. Budú manažovať alebo dohliadať na projekty v rámci medzinárodných podnikov alebo riadiť medzinárodné tímy, či pracovať v mimovládnych alebo štátnych organizáciách. Zvolením bloku štúdia Manažment IKT projektov sa študenti naučia všetko potrebné, aby tieto komplexné úlohy vedeli s pomocou IT technológií zvládnuť oveľa efektívnejšie a jednoduchšie.

Študijný program medzinárodný manažment

Magisterské štúdium študijného programu medzinárodný manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment zahŕňa systém vzdelávania, ktorý je orientovaný na manažment v medzinárodnom prostredí vo väzbe na pôsobenie globalizačných a integračných procesov, ktoré vyvolali prudký rozvoj medzinárodného podnikania. Vzdelávanie je zamerané na štúdium problematiky medzinárodného manažmentu, medzinárodného marketingu, hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, regionálnej politiky, projektového manažmentu, medzinárodných financií a medzinárodného investovania. Dôraz sa kladie na multinacionálne a transnacionálne korporácie a ich význam, na teórie a metódy strategického manažmentu z pohľadu internacionalizácie podnikania. V rámci vzdelávania študenti získajú vedomosti o hospodárskych politikách Európskej únie, ako aj prehľad o adaptácii manažérskych funkcií v medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Následne dokážu zhodnotiť činnosť medzinárodných manažérov v rôznych formách nadnárodných spoločností. Štúdiom nadobudnú študenti profesionálne návyky a schopnosti tímovej práce. Popri širokej ponuke odborných predmetov štúdium dopĺňajú rôzne aktivity a exkurzie, ktoré zvyšujú možnosti uplatnenia absolventov v hospodárskej praxi. Časť štúdia sa realizuje v súčinnosti so zahraničnými lektormi vo francúzskom alebo nemeckom jazyku, aby boli absolventi lepšie pripravení na prácu v medzinárodnom prostredí. Štandardným prvkom študijného programu je absolvovanie praxe v podnikoch.

Absolventi tohto programu našli po ukončení svojho štúdia veľmi dobré uplatnenie v praxi a nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, poznatky a najmä jazykové znalosti výrazne zvýšili ich mzdové ohodnotenie na slovenskom trhu práce.

Študijné plány na akademický rok 2021/2022

Absolvovanie magisterského štúdia

Podmienkou úspešného absolvovania magisterského štúdia je vykonanie štátnej skúšky. Na štátnu skúšku sa môžu prihlásiť študenti, ktorí odovzdali diplomovú prácu a úspešne absolvovali všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety podľa svojho študijného plánu. Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba diplomovej práce. Súčasťou štátnej skúšky na FM UK je aj skúška z predmetu Manažment, teórie, metódy, aplikácie.

Diplomové práce

Študent prvého ročníka magisterského štúdia si volí blok povinne voliteľných predmetov magisterského štúdia pri zápise do prvého ročníka (resp. pri predzápise po absolvovaní štátnej skúšky po bakalárskom štúdiu). Tému diplomovej práce si volí na základe ponuky v termíne do 30. októbra príslušného akademického roka. O spôsobe zapisovania tém a stanovenia vedúcich diplomových prác sú študenti informovaní na začiatku akademického roka. Diplomový seminár vedie vedúci seminára určený vedúcim katedry. Účasť na diplomovom seminári je povinná pre všetkých študentov bez výnimky. Diplomová práca sa odovzdáva na príslušnej katedre najneskôr do termínu určeného harmonogramom štúdia (katedra zodpovedná za obhajobu diplomovej práce je presne určená v zadaní záverečnej práce).

Hodnotenie za diplomový seminár zapisuje vedúci diplomového seminára určený vedúcim katedry. Hodnotenie za letný semester v druhom ročníku magisterského štúdia určuje vedúci práce. Na základe dosiahnutého hodnotenia za diplomové semináre sa prideľujú kredity.

Prax (diplomová)

Hodnotenie za (diplomovú) prax, ktorej minimálna dĺžka je deväť týždňov, po jej ukončení zapisuje vedúci príslušnej katedry. Podmienky na získanie hodnotenia za (diplomovú) prax určuje vedúci katedry. Prax je možné absolvovať kedykoľvek v priebehu prvého a druhého roka štúdia, najneskôr však do termínu, ktorý je stanovený harmonogramom štúdia. Na základe dosiahnutého hodnotenia za absolvovanú prax sa prideľujú kredity.

Štátna skúška je organizovaná písomnou a ústnou formou a študent ju vykoná pred komisiou, ktorú vymenúva dekan fakulty.