Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium na Fakulte managementu UK je dvojročné pre študentov (trojročné v prípade externej formy štúdia), ktorí získali bakalárske vzdelanie a boli prijatí na magisterský stupeň štúdia. Ukončené je štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce.
V prvom stupni štúdia (bakalárskom stupni) poslucháči získajú základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a príbuzných vedných disciplín zodpovedajúce úrovni bakalárskeho štúdia.
Druhý stupeň magisterského štúdia je štúdium prehlbujúce a špecializované. Z hľadiska obsahu zodpovedá MBA programom univerzít v USA.

Úspešným absolventom magisterského štúdia udeľuje Univerzita Komenského akademický titul „magister“ (Mgr.). Po ukončení magisterského štúdia môžu absolventi vykonať rigoróznu skúšku a po jej vykonaní im Univerzita Komenského udelí titul doktor filozofie („PhDr.“) alebo pokračovať v štúdiu na treťom, doktorandskom stupni štúdia.

Študijný plán študijného programu Manažment, 2. stupeň, denné štúdium od akademického roku 2016/2017

Študijný plán študijného programu Medzinárodný manažment, 2. stupeň, denné štúdium od akademického roku 2016/2017

Informačné listy predmetov na študijnom programe Manažment, 2. stupeň - povinné predmety

Informačné listy predmetov na študijnom programe Manažment, 2. stupeň - povinne voliteľné predmety