Doktorandské štúdium

Požiadavky pre uchádzačov na prijímacie skúšky

  • ukončené vzdelanie 2. stupňa VŠ
  • aktívna znalosť anglického jazyka 
  • prihláška (formulár dostať v predajniach tlačív ŠEVT) na doktorandské štúdium
  • životopis (v slov. jazyku)
  • overené doklady o vzdelaní - diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (v prípade, že doklady o ukončení VŠ ešte neboli vydané, potvrdenie o ukončení VŠ zo študijného oddelenia)
  • zoznam publikačnej činnosti (ak ste publikovali)
  • potvrdenie o účasti na SVVČ a iných VVČ (ak ste sa zúčastnili)
  • ďalšie doklady o vzdelaní (jazykové znalosti, certifikáty, odporúčania)

K prihláške treba pripojiť návrh projektu budúcej dizertačnej práce vo vzťahu k vybranej téme dizertačnej práce max. na 5 strán.

Tlačivo - Prihláška na doktorandské štúdium

Písomné prihlášky s požadovanými prílohami zasielajte na Referát pre doktorandské štúdium Fakulty managementu UK Odbojárov 10, P. O. Box 95, 820 05 Bratislava od  1. 5. do 31. 5. 2017. Odkaz na elektronickú prihlášku je k dispozícii na stránke: elektronická prihláška.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2017/2018

Podmienkou na prijatie je aktívna znalosť anglického jazyka, časť prijímacieho pohovoru bude prebiehať v anglickom jazyku.

Vnútorné predpisy týkajúce sa doktorandského štúdia

Vnútorný predpis č. 10/2017
Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018.
Táto smernica nadobúda platnosť  24. apríla a účinnosť  1. septembra 2017.
Prílohy č. 1 - 13 k vnútornému predpisu č. 10/2017

 

Vnútorný predpis č. 8/2015 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Prepis bol vydaný 6. marca 2015.

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.

Odporúčaná literatúra na prijímacie skúšky

Rudy, J. - Sulíková, R. - Luptáková, S. - Vargic, B.: Organizačné správanie, Faber, Bratislava 2010, 273 s. ISBN 80 89019072

Papula, J.- Papulová, Z.:  Strategický manažment, teoretické východiská alebo jadro vedomostí Bratislava, Kartprint 2009

Kotler Philip - Keller, Kevin Lane. 2009. Marketing Management, 13/E. Pearson Prentice Hall, 2009, 816 p. ISBN 0136009980

ALEBO

Kotler, Philip - Keller, Kevin Lane. 2007. Marketing Management. 12. vydanie, Praha: Grada 2007, 792 s. ISBN 8024713595

Libor Gala, Jan Pour, Zuzana Šedivá: Podniková informatika, 2. prepracované vydanie, Grada Publishing, Praha, 2009, ISBN: 978-80-247-2615-1

ALEBO

James A. O'Brien, George M. Marakas: Management Information Systems, 10/e, 2011 McGraw-Hill Higher Education, ISBN: 0073376817

Brealey,R.A.- Myers,S.C.-Allen F.: Principles of Corporate Finance Global Edition, 2011 McGraw-Hill

Všeobecné informácie

Posledný deň podania prihlášky na doktorandské štúdium (denné a externé SR občania):

31. 5. 2017

Termín konania prijímacej skúšky na doktorandské štúdium: 

30. jún 2017

Poplatok za prijímacie konanie uchádzačov zo SR: 

40,- /32,- EUR el. prihl.

Bankové spojenie: 

Štátna pokladnica

IBAN:

SK63 8180 0000 00700 0149 544
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol:

006

Kód banky:

8180

Informácie o podmienkach prijímacieho konania  možno získať na Referáte pre doktorandské štúdium FM UK tel.: 02/ 50 117 480, osobne na 4. posch., č. dverí 428.

Bratislava, 15.1.2017           
Referát pre doktorandské štúdium FM UK