Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Požiadavky pre uchádzačov na prijímacie skúšky

  • ukončené vzdelanie 2. stupňa VŠ
  • aktívna znalosť anglického jazyka 
  • prihláška (formulár dostať v predajniach tlačív ŠEVT) na doktorandské štúdium
  • životopis (v slov. jazyku)
  • overené doklady o vzdelaní - diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (v prípade, že doklady o ukončení VŠ ešte neboli vydané, potvrdenie o ukončení VŠ zo študijného oddelenia)
  • zoznam publikačnej činnosti (ak ste publikovali)
  • potvrdenie o účasti na SVVČ a iných VVČ (ak ste sa zúčastnili)
  • ďalšie doklady o vzdelaní (jazykové znalosti, certifikáty, odporúčania)

K prihláške treba pripojiť návrh projektu budúcej dizertačnej práce vo vzťahu k vybranej téme dizertačnej práce max. na 5 strán.

Tlačivo - Prihláška na doktorandské štúdium

Písomné prihlášky s požadovanými prílohami zasielajte na Referát pre doktorandské štúdium Fakulty managementu UK Odbojárov 10, P. O. Box 95, 820 05 Bratislava do 10. 6. 2019.
Odkaz na elektronickú prihlášku je k dispozícii na stránke: elektronická prihláška.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020

Podmienkou na prijatie je aktívna znalosť anglického jazyka, časť prijímacieho pohovoru bude prebiehať v anglickom jazyku.

Vnútorné predpisy týkajúce sa doktorandského štúdia

Vnútorný predpis č. 20/2017
schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3
Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2017.


Pri písaní záverečných prác postupujte podľa: VP č. 7/2018
Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013
Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2.
Predpis bol vydaný dňa 09. 04. 2018.

Odporúčaná literatúra na prijímacie skúšky

Rudy, J. - Sulíková, R. - Luptáková, S. - Vargic, B.: Organizačné správanie, Faber, Bratislava 2010, 273 s. ISBN 80 89019072

Papula, J.- Papulová, Z.:  Strategický manažment, teoretické východiská alebo jadro vedomostí Bratislava, Kartprint 2009

Kotler Philip - Keller, Kevin Lane. 2009. Marketing Management, 13/E. Pearson Prentice Hall, 2009, 816 p. ISBN 0136009980

ALEBO

Kotler, Philip - Keller, Kevin Lane. 2007. Marketing Management. 12. vydanie, Praha: Grada 2007, 792 s. ISBN 8024713595

Libor Gala, Jan Pour, Zuzana Šedivá: Podniková informatika, 2. prepracované vydanie, Grada Publishing, Praha, 2009, ISBN: 978-80-247-2615-1

ALEBO

Rolf Dornberger (Editor): Business Information Systems and Technology 4.0 - New Trends in the Age of Digital Change; Studies in Systems, Decision and Control, © Springer International Publishing AG 2018,  ISBN 978-3-319-74321-9 ISBN 978-3-319-74322-6 (eBook), https://doi.org/10.1007/978-3-319-74322-6

Brealey, R.A.- Myers, S.C.-Allen F.: Principles Systems and Technology 4.0 - New Trends in the Age of Corporate Finance Global Edition, 2011 McGraw-Hill

Všeobecné informácie

Posledný deň podania prihlášky na doktorandské štúdium (denné a externé SR občania):

10. jún 2019

Termín konania prijímacej skúšky na doktorandské štúdium: 

28. jún 2019

Poplatok za prijímacie konanie uchádzačov zo SR: 

40,- /32,- EUR el. prihl.

Bankové spojenie: 

Štátna pokladnica

IBAN:

SK63 8180 0000 00700 0149 544
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol:

006

Kód banky:

8180

Informácie o podmienkach prijímacieho konania  možno získať na Referáte pre doktorandské štúdium FM UK tel.: 02/ 50 117 480, osobne na 4. posch., č. dverí 428.

Bratislava, 9. 5. 2019          
Referát pre doktorandské štúdium FM UK