Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Študent doktorand

Vnútorné predpisy týkajúce sa doktorandského štúdia

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave pre oblasť doktorandského štúdia, špecializačného štúdia, rigorózne konania a záverečné práce

Vnútorný predpis č. 9/2019
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa upravujú aktivity a výstupy vedeckej časti doktorandského štúdia

Vnútorný predpis č. 7/2019
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa zriaďuje odborová komisia doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu a určuje jej organizačný a rokovací poriadok