Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Oblasti výskumu na FM UK

Oblasti a témy výskumu na Katedre ekonómie a financií

Účtovníctvo/Medzinárodné účtovníctvo a reporting
Digitalizácia a financie, fintech spoločnosti
Riadenie a optimalizácia prevádzkového cyklu
Inovatívne formy financovania
Green accounting a udržateľné financie
Daňovníctvo
Audit
Bankovníctvo
Manažment verejných financií
Riadenie a kontrola európskych štrukturálnych a investičných fondov
Podnikateľské subjekty a ich činnosť
Medzinárodné financie
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Ekonomika SR a rôzne aspekty jej vývoja
Obehové hospodárstvo
Zdieľaná ekonomika
Nerovnosti trhu práce
Generačný pohľad
Manažment rovných príležitostí

Oblasti a témy výskumu na Katedre informačných systémov

E-commerce a online marketing
Manažment informačných systémov
Digitalizácia
Virtuálna realita
Matematické a kvantitatívne metódy v manažmente
Projektový manažment
IT a manažment informačných systémov
Znalostný manažment
Agilný manažment v IT
E-learning a vzdelávanie v IT
Manažérska komunikácia a kreativita
Informatika a programovanie
Politiky EÚ a ekonometria
Spracovanie a analýza dát
Business intelligence
Databázy
Text mining

Oblasti a témy výskumu na Katedre kvantitatívnych metód

1.   Investičné analýzy, tvorba, riadenie portfólií:
a)   Analýzy investovania na globálnych finančných a kapitálových trhoch
b)   Analýzy najnovších tendencií v riadení finančných portfólií, ako napríklad

 • big data a moderné technológie,
 • smart beta
 • faktorové investovanie,
 • pure alfa,
 • indexovanie,
 • vplyv ESG dát na portfóliá a pod.

c)    Analýzy efektívnosti finančných trhov, riadenie rizík

 • moderné optimalizačné metódy a tvorba portfólií
 • analýzy finančných nástrojov s využitím klasických a fraktálnych analýz
 • analýzy trhových a kreditných rizík
 • analýzy akciových a komoditných trhov
 • analýzy podmienených finančných nástrojov, oceňovanie, zaisťovanie kontraktov

2.    Analýzy financií

 • analýzy verejných výdavkov
 • tvorba web aplikácií so zameraním na finančnú a IT gramotnosť
 • analýzy finančného správania sa vybraných skupín
 • spoločenská zodpovednosť firiem so zameraním na finančný sektor

3.   Výskum v oblasti obyčajných diferenciálnych rovníc
4.   Analýzy makroekonomických a odvetvových trendov
5.   Analýzy rodovej nerovnosti

Oblasti a témy výskumu na Katedre manažmentu

Manažment ľudských zdrojov / personálny manažment
Strategický manažment ľudských zdrojov
Rozvoj a kariéra zamestnancov
Employer Branding
Odmeňovanie zamestnancov, mzdové systémy
Rola minimálnej mzdy v krajinách EÚ
Generácia Z z pohľadu kariérnych preferencií a pracovných charakteristík
Vplyv očakávaných zmien pracovného trhu na personálne činnosti
Manažment ľudských zdrojov v kontexte priemyslu 4.0
Vedomostný manažment a flexibilná organizácia
Flexibilné formy organizácie práce
Mobilita pracovnej sily
Manažment vo vedomostnej spoločnosti
Japonský manažment
Profil manažéra
Organizačné správanie
Organizačná kultúra
Vedenie ľudí
Etické vedenie ľudí a etické rozhodovanie
Podnikateľská a manažérska etika
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
Tvorba modelov inštitucionalizácie etiky v organizácii
Zahraničné investície
Balkánske štáty a EÚ

Oblasti a témy výskumu na Katedre marketingu

Marketingový výskum
Nákupné správanie
Data mining
Social Media Marketing
Holistický  Marketing
Udržateľné marketingové riadenie
Vzťahový marketing
Marketingová komunikácia
Marketing v obchode
Strategický marketing
Cestovný ruch
Značka a manažment značky
Strategické partnerstvá
Marketing
Public Relations
Politický marketing
Marketing regiónov

Oblasti a témy výskumu na Katedre medzinárodného manažmentu

Prax medzinárodného manažmentu v kontexte jeho uplatňovania v SR
Interkulturalita a interkultúrny manažment
Interkultúrna komunikácia v manažmente  (so zameraním na nemecky, francúzsky a rusky hovoriace krajiny)
Hospodárske vzťahy s nemecky hovoriacimi krajinami
Hospodárske vzťahy s frankofónnymi krajinami
Vnútorný trh EÚ a hospodárske politiky EÚ
Sociálna politika EÚ a trh práce EÚ
Regionálna politika/politika súdržnosti EÚ a jej implementácia v SR
Programy a finančné nástroje EÚ a participácia SR v nich
Moderné prístupy v manažmente a ich uplatňovanie v projektoch EÚ
Inovatívne, zelené a sociálne financie/investície (so zameraním na finančné nástroje EÚ)
Bezpečnostný manažment
Medzinárodný rozmer digitalizácie v podnikaní
Medzinárodný rozmer kolaboratívnej ekonomiky

Oblasti a témy výskumu na Katedre stratégie a podnikania

Podnikateľská aktivita, postoje a ašpirácie jednotlivcov
Rozvoj podnikavosti, podnikateľských charakteristík a zručností
Podnikateľské a manažérske rozhodovanie
Inkluzivita podnikania - ženy, mladí, seniori, ostatné znevýhodnené skupiny
Podnikateľské prostredie, politiky a podpora
New business ventures - strategické riadenie a financovanie, podporný ekosystém
Podnikanie, intelektuálny kapitál a inovácie v rámci etablovaných organizácií
Užívateľské inovácie a ich komercionalizácia, otvorené inovácie
Malé a stredné podniky - strategické riadenie a financovanie
Podnikateľská univerzita (Entrepreneurial University)
Štíhly manažment, logistika, manažment kvality
Procesný manažment
Strategické analýzy a definovanie stratégie
Strategický controlling
Strategický manažment výkonnosti podnikov