Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Oblasti výskumu na FM UK

Oblasti a témy výskumu na Katedre manažmentu

kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD.

Manažment ľudských zdrojov / personálny manažment
Strategický manažment ľudských zdrojov
Rozvoj a kariéra zamestnancov
Employer Branding
Odmeňovanie zamestnancov, mzdové systémy
Rola minimálnej mzdy v krajinách EÚ
Generácia Z z pohľadu kariérnych preferencií a pracovných charakteristík
Vplyv očakávaných zmien pracovného trhu na personálne činnosti
Manažment ľudských zdrojov v kontexte priemyslu 4.0
Vedomostný manažment a flexibilná organizácia
Flexibilné formy organizácie práce
Mobilita pracovnej sily
Manažment vo vedomostnej spoločnosti
Japonský manažment
Profil manažéra
Organizačné správanie
Organizačná kultúra
Vedenie ľudí
Etické vedenie ľudí a etické rozhodovanie
Podnikateľská a manažérska etika
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
Tvorba modelov inštitucionalizácie etiky v organizácii
Zahraničné investície
Balkánske štáty a EÚ

Oblasti a témy výskumu na Katedre ekonómie a financií

kontaktná osoba: doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Účtovníctvo
Daňovníctvo
Podnikateľské subjekty a ich činnosť
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Európska ekonomická integrácia
Regionálna politika EÚ
Ekonomika SR
Nerovnosti trhu práce
Generačný pohľad
Diverzita v manažmente
Psychologické aspekty spolupráce jednotlivcov na pracovisku
Manažment rovných príležitostí
Hospodárske vzťahy nemecky hovoriacich krajín

Oblasti a témy výskumu na Katedre marketingu

kontaktná osoba: Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Marketingový výskum
Nákupné správanie
Data mining
Social Media Marketing
Holistický  Marketing
Udržateľné marketingové riadenie
Vzťahový marketing
Marketingová komunikácia
Marketing v obchode
Strategický marketing
Cestovný ruch
Značka a manažment značky
Strategické partnerstvá
Marketing
Public Relations
Politický marketing
Marketing regiónov


 

 

Oblasti a témy výskumu na Katedre informačných systémov

kontaktná osoba: JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

E-commerce a online marketing
Právo
Matematické a kvantitatívne metódy v manažmente
Projektový manažment
IT a manažment informačných systémov
Znalostný manažment
Agilný manažment v IT
E-learning a vzdelávanie v IT
Manažérska komunikácia a kreativita
Informatika a programovanie
Politiky EÚ a ekonometria
Spracovanie a analýza dát
Business intelligence
Databázy
Text mining
Obchodná angličtina

Oblasti a témy výskumu na Katedre stratégie a podnikania

kontaktná osoba: Mgr. Marian Holienka, PhD.

Podnikateľská aktivita, postoje a ašpirácie jednotlivcov
Rozvoj podnikavosti, podnikateľských charakteristík a zručností
Podnikateľské a manažérske rozhodovanie
Inkluzivita podnikania - ženy, mladí, seniori, ostatné znevýhodnené skupiny
Podnikateľské prostredie, politiky a podpora
New business ventures - strategické riadenie a financovanie, podporný ekosystém
Podnikanie, intelektuálny kapitál a inovácie v rámci etablovaných organizácií
Užívateľské inovácie a ich komercionalizácia, otvorené inovácie
Malé a stredné podniky - strategické riadenie a financovanie
Podnikateľská univerzita (Entrepreneurial University)
Štíhly manažment, logistika, manažment kvality
Procesný manažment
Strategické analýzy a definovanie stratégie
Strategický controlling
Strategický manažment výkonnosti podnikov