Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Akademická obec

Akademickú obec fakulty tvoria učitelia, vedeckí a odborní pracovníci a študenti fakulty. Najvyšším orgánom samosprávy fakulty je zhromaždenie (plénum) akademickej obce fakulty.

Akademické orgány FM UK

Akademickými orgánmi a akademickými funkcionármi fakulty sú Akademický Senát, Vedecká Rada fakulty, dekan a Disciplinárna komisia fakulty pre študentov.
Akademický senát fakulty je najvyšším legislatívnym a kontrolným orgánom samosprávy fakulty.

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekana. Skladá sa z prodekanov a tajomníka fakulty. Prerokúva operatívne záležitosti vedenia fakulty vyžadujúce kolektívne prerokovanie.

Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.

Prodekanov pre jednotlivé oblasti pôsobnosti vymenúva dekan po schválení akademickým senátom fakulty. Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.

Dekan
prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc.

Prodekani

prof. Ing. Ľubica BAJZÍKOVÁ, CSc.
prodekanka pre kvalifikačný rast a rozvoj fakulty

doc. Ing. Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, PhD.
prodekanka pre externé štúdium

prof. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.
prodekan pre medzinárodné vzťahy, informačné technológie
a doktorandské štúdium

doc. Ing. Ján PAPULA, PhD.
prodekan pre denné štúdium a vzťahy s verejnosťou

prof. Ing. Anna PILKOVÁ, PhD., MBA
prodekanka pre vedu a výskum

Mgr. Soňa Šúreková
tajomníčka fakulty