Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Akademická obec

Akademickú obec fakulty tvoria učitelia, vedeckí a odborní pracovníci a študenti fakulty. Najvyšším orgánom samosprávy fakulty je zhromaždenie (plénum) akademickej obce fakulty.

Akademické orgány FM UK

Akademickými orgánmi a akademickými funkcionármi fakulty sú Akademický Senát, Vedecká Rada fakulty, dekan a Disciplinárna komisia fakulty pre študentov.
Akademický senát fakulty je najvyšším legislatívnym a kontrolným orgánom samosprávy fakulty.

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekana. Skladá sa z prodekanov a tajomníka fakulty. Prerokúva operatívne záležitosti vedenia fakulty vyžadujúce kolektívne prerokovanie.

Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.

Prodekanov pre jednotlivé oblasti pôsobnosti vymenúva dekan po schválení akademickým senátom fakulty. Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.

Dekan
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Prodekani

doc. Ing. Ján Papula, PhD.
prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
prodekanka pre projekty a rozvoj

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
prodekanka pre akreditácie a legislatívu

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy

doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
prodekanka pre štúdium

Mgr. Vincent Karovič, PhD.
prodekan pre IT

Mgr. Soňa Šúreková
tajomníčka fakulty