Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Akademická obec

Akademickú obec fakulty tvoria učitelia, vedeckí a odborní pracovníci a študenti fakulty. Najvyšším orgánom samosprávy fakulty je zhromaždenie (plénum) akademickej obce fakulty.

Akademické orgány FM UK

Akademickými orgánmi a akademickými funkcionármi fakulty sú Akademický Senát, Vedecká Rada fakulty, dekan a Disciplinárna komisia fakulty pre študentov.
Akademický senát fakulty je najvyšším legislatívnym a kontrolným orgánom samosprávy fakulty.

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekana. Skladá sa z prodekanov a tajomníka fakulty. Prerokúva operatívne záležitosti vedenia fakulty vyžadujúce kolektívne prerokovanie.

Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.

Prodekanov pre jednotlivé oblasti pôsobnosti vymenúva dekan po schválení akademickým senátom fakulty. Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.

Dekan
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Prodekani

doc. Ing. Ján Papula, PhD.
prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA.
prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
prodekanka pre projekty a rozvoj

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
prodekanka pre akreditácie, kvalitu a legislatívu

PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
splnomocnenec pre oblasť IT a dištančné vzdelávanie

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Soňa Šúreková
tajomníčka fakulty