Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akreditačná rada

Zloženie Akreditačnej rady FM UK

predseda Akreditačnej rady FM UK
doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.

podpredseda Akreditačnej rady FM UK
Mgr. Karol Cagáň – študent

členovia
Mgr. Ján Tóth, M. A.
Ing. Peter Rusiňák, PhD.
Mgr. Alexander Móži
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Linda Zummerová – študentka

Zasadnutia

20.04.2021 - Zasadanie Dočasnej akreditačnej rady FM UK
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba predsedu a podpredsedu akreditačnej rady.
4. Prerokovanie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
5. Schválenie návrhov študijných programov formou hlasovania.
6. Záver.


09.06.2021 - Zasadanie Dočasnej akreditačnej rady FM UK
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Prerokovanie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
4. Schválenie návrhov študijných programov formou hlasovania.
5. Záver.
Výstup zasadnutia:
Schválenie poskytovaných študijných programov na FM UK


 

25.04.2022 - Zasadanie Akreditačnej rady FM UK
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Predstavenie členov Akreditačnej rady FM UK.
4. Voľba predsedu a podpredsedu Akreditačnej rady FM UK.
5. Harmonogram činností Akreditačnej rady FM UK.
6. Procesy zosúlaďovania a procesy prípravy študijných programov.
7. Informácia predsedu Rady pre kvalitu FM UK o vnútornom hodnotení poskytovaných študijných programov.
8. Prerokovanie poskytovaných študijných programov na FM UK.
9. Záver.12.05.2022 - Zasadanie Akreditačnej rady FM UK

Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Procesy zosúlaďovania a procesy prípravy študijných programov.
4. Informácia predsedu Rady pre kvalitu FM UK o vnútornom hodnotení poskytovaných študijných programov.
5. Schválenie poskytovaných študijných programov na FM UK.
6. Záver.
Výstup zasadnutia:
Schválenie poskytovaných študijných programov na FM UK