Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akreditačná rada

Zloženie Akreditačnej rady FM UK

predseda Akreditačnej rady FM UK
doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.

členovia
Mgr. Ján Tóth, M. A.
Ing. Peter Rusiňák, PhD.
Mgr. Alexander Móži
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Michal Kaššaj – zástupca študentov


Zasadnutia

20.04.2021 - Zasadanie Dočasnej akreditačnej rady FM UK
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba predsedu a podpredsedu akreditačnej rady.
4. Prerokovanie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
5. Schválenie návrhov študijných programov formou hlasovania.
6. Záver.


09.06.2021 - Zasadanie Dočasnej akreditačnej rady FM UK
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Prerokovanie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
4. Schválenie návrhov študijných programov formou hlasovania.
5. Záver.
Výstup zasadnutia:
Schválenie poskytovaných študijných programov na FM UK


 

25.04.2022 - Zasadanie Akreditačnej rady FM UK
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Predstavenie členov Akreditačnej rady FM UK.
4. Voľba predsedu a podpredsedu Akreditačnej rady FM UK.
5. Harmonogram činností Akreditačnej rady FM UK.
6. Procesy zosúlaďovania a procesy prípravy študijných programov.
7. Informácia predsedu Rady pre kvalitu FM UK o vnútornom hodnotení poskytovaných študijných programov.
8. Prerokovanie poskytovaných študijných programov na FM UK.
9. Záver.12.05.2022 - Zasadanie Akreditačnej rady FM UK

Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Procesy zosúlaďovania a procesy prípravy študijných programov.
4. Informácia predsedu Rady pre kvalitu FM UK o vnútornom hodnotení poskytovaných študijných programov.
5. Schválenie poskytovaných študijných programov na FM UK.
6. Záver.
Výstup zasadnutia:
Schválenie poskytovaných študijných programov na FM UK