Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia FM UK

Disciplinárna komisia prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi fakulty.
Univerzita Komenského v Bratislave vydala po schválení v Akademickom senáte UK dňa 27. júna 2018 v súlade s § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vnútorný predpis č. 13/2018 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.

Predseda:
prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD.

Členovia:
doc. PhDr. René PAWERA, PhD.
Mgr. Lucia HUSENICOVÁ
Bc. Karin BOJNANSKÁ