Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. Jeho členmi sú všetci členovia vedenia fakulty, vedúci katedier, predseda akademického senátu, zástupca časti študentov akademického senátu. Kolégium prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia fakulty.

Kolégium dekana

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan

doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
vedúci Katedry manažmentu

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
vedúca Katedry kvantitatívnych metód

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
prodekanka pre akreditácie a legislatívu

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

<output>doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium </output>

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
prodekanka pre projekty a rozvoj
vedúca Katedry ekonómie a financií

prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
vedúca Katedry informačných systémov

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedkyňa Akademického senátu FM UK

doc. Ing. Ján Papula, PhD.
prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou

doc. PhDr. René Pawera, CSc.
vedúci Katedry medzinárodného manažmentu

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
vedúca Katedry stratégie a podnikania

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
vedúci Katedry marketingu

Mgr. Soňa Šúreková
tajomníčka FM UK

doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
prodekanka pre štúdium

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy