Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. Jeho členmi sú všetci členovia vedenia fakulty, vedúci katedier, predseda Akademického senátu, zástupca časti študentov Akademického senátu. Kolégium prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia fakulty.

Kolégium dekana

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan


doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
prodekanka pre vedu a výskum a doktorandské štúdium

Mgr. Vincent Karovič, PhD.
prodekan pre informačné technológie

prof. Ing. Ján Papula, PhD.
prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou

doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
prodekanka pre štúdium

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Soňa Šúreková
tajomníčka fakulty

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
predseda Akademického senátu fakulty

doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
vedúci Katedry manažmentu

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
vedúca Katedry ekonómie a financií

prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
vedúca Katedry informačného manažmentu a podnikových systémov

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
vedúca Katedry stratégie a podnikania

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
vedúca Katedry marketingu a obchodu

doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.
vedúci Katedry medzinárodného manažmentu