Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. Jeho členmi sú všetci členovia vedenia fakulty, vedúci katedier, predseda akademického senátu, zástupca časti študentov akademického senátu. Kolégium prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia fakulty.

Kolégium dekana

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
vedúca Katedry manažmentu

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
prodekanka pre legislatívu a akreditácie

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
prodekanka pre projekty a rozvoj

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSC. †
vedúci Katedry ekonómie a financií

doc. Ing. Ján Papula, PhD.
prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
vedúca Katedry stratégie a podnikania

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
prodekan pre kvalitu
vedúci Katedry marketingu

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Soňa Šúreková
tajomníčka FM UK  

doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.
predseda Akademického senátu FM UK