Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. Jeho členmi sú všetci členovia vedenia fakulty, vedúci katedier, predseda akademického senátu, zástupca časti študentov akademického senátu. Kolégium prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia fakulty.

Kolégium dekana

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
vedúca Katedry kvantitatívnych metód

doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
vedúci Katedry manažmentu

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
prodekanka pre akreditácie a legislatívu

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

<output>doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium </output>

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
vedúca Katedry ekonómie a financií

Mgr. Vincent Karovič, PhD.
prodekan pre IT

prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
vedúca Katedry informačných systémov

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedkyňa Akademického senátu FM UK

doc. Ing. Ján Papula, PhD.
prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
vedúca Katedry stratégie a podnikania

doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
vedúci Katedry medzinárodného manažmentu

Mgr. Soňa Šúreková
tajomníčka FM UK

doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
prodekanka pre štúdium

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy