Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. Jeho členmi sú všetci členovia vedenia fakulty, vedúci katedier, predseda akademického senátu, zástupca časti študentov akademického senátu. Kolégium prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia fakulty.

Kolégium dekana

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc.
prodekanka pre kvalifikačný rast a rozvoj fakulty
vedúca Katedry manažmentu

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
prodekanka pre externé štúdium

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prodekan pre medzinárodné vzťahy, informačné technológie
a doktorandské štúdium
vedúci Katedry informačných systémov

doc. Ing. Ján Papula, PhD.
prodekan pre denné štúdium a vzťahy s verejnosťou

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prodekanka pre vedu a výskum
vedúca Katedry stratégie a podnikania

prof Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
vedúci Katedry marketingu

Mgr. Soňa Šúreková
tajomníčka FM UK  

doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.
predseda Akademického senátu FM UK