Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Etická rada FM UK

Zloženie Etickej rady FM UK

Meno Pozícia Katedra E-mail
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.  predsedníčka ER FM UK  Katedra manažmentu  anna.lasakovafm.uniba.sk
doc. Frédéric Delaneuville, PhD.  člen ER FM UK Katedra medzinárodného manažmentu  frederic.delaneuvillefm.uniba.sk
doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.  členka ER FM UK Katedra ekonómie a financií  veronika.gezikfm.uniba.sk
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.  členka ER FM UK  Katedra marketingu  katarina.gubiniovafm.uniba.sk
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. člen ER FM UK  Katedra stratégie a podnikania  marian.holienkafm.uniba.sk
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.  člen ER FM UK  Katedra informačných systémov  tomas.peracekfm.uniba.sk
Mgr. Katarína Vechter Močarníková, PhD.  členka ER FM UK  Katedra kvantitatívnych metód  katarina.mocarnikovafm.uniba.sk

Etická rada fakulty je poradný orgán dekana FM UK v Bratislave.

V pôsobnosti Etickej rady fakulty je:

  1. Prijímanie, posudzovanie a prerokovávanie podnetov týkajúcich sa porušenia ustanovení Etického kódexu UK. Podnety možno zasielať na emailovú adresu predsedníčky ER (prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.) alebo na tzv. osobu prvého kontaktu (doc. Mgr. Veronika Gežík, PhD.) alebo ktorémukoľvek členovi ER. Pre ďalšie informácie o procese prosíme pozrite Vnútorný predpis č. 3/2023, najmä čl. 4 a 5.
  2. Prijímanie a posudzovanie žiadostí o posúdenie súladu výskumu s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi výskumu. Je potrebné vyplniť formulár (na stiahnutie nižšie, v časti Legislatíva a tlačivá). Formulár sa zasiela na emailovú adresu člena ER podľa katedrovej príslušnosti. Pre ďalšie informácie o procese prosíme pozrite Vnútorný predpis č. 3/2023, najmä čl. 6 a 7.
  3. Poradenstvo v oblasti dodržiavania Etického kódexu UK pre členov akademickej obce fakulty a zamestnancov fakulty, ktorí sa môžu na Etickú radu fakulty obrátiť a požiadať o nezávislú konzultáciu v prípade otázok týkajúcich sa oblasti etického správania v intenciách Etického kódexu UK.

 

Legislatíva a tlačivá

Vnútorný predpis č. 3/2023
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa zriaďuje Etická rada na Univerzite Komenského Bratislave, Fakulte managementu


Ak ste zamestnanec a žiadate o vydanie vyhlásenia Etickej rady FM UK v Bratislaveo súlade výskumu s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi výskumu, vyplňte nalinkované tlačivo vo worde

Ak ste doktorand a žiadate o vydanie vyhlásenia Etickej rady FM UK v Bratislave o súlade výskumu s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi výskumu, vyplňte nalinkované tlačivo vo worde

Ak ste študent píšuci bakalársku / diplomovú / rigoróznu prácu a žiadate o vydanie vyhlásenia Etickej rady FM UK v Bratislave o súlade výskumu s etickými štandardmi práce s ľudskými účastníkmi výskumu, vyplňte nalinkované tlačivo vo worde

Vyplnené tlačivo žiadosti zasielajte vo formáte Word členovi Etickej rady podľa katedrovej príslušnosti.


If you are an employee and would like to obtain the Declaration issued by the Ethics Council of Faculty of Management, Comenius University Bratislava regarding the compliance of your research with the ethical standards for work with human research participants, fill out the linked form in Word

If you are a doctoral student and would like to obtain the Declaration issued by the Ethics Council of Faculty of Management, Comenius University Bratislava regarding the compliance of your research with the ethical standards for work with human research participants, fill out the linked form in Word

If you are a student writing a bachelor/diploma/rigorous thesis and you would like to obtain the Declaration issued by the Ethics Council of Faculty of Management, Comenius University Bratislava regarding the compliance of your research with the ethical standards for work with human research participants, fill out the linked form in Word

Send the completed application form in Word format to the member of the Ethics Council according to department affiliation.


Výročné správy o činnosti Etickej rady fakulty

Správa o činnosti Etickej rady FM UK v Bratislave za rok 2023