Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu FM UK

Rada pre kvalitu Fakulty managementu UK v Bratislave vznikla z poverenia predsedníčky Rady kvality Univerzity Komenského p. prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD., pričom bola zriadená Rozhodnutím dekana Fakulty managementu UK v Bratislave o zriadení Rady pre kvalitu Fakulty managementu UK zo dňa 22. mája 2019.

Rada pre kvalitu FM UK je poradným orgánom dekana FM UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu ako aj kvality riadenia FM UK v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave – Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave (Vnútorný predpis č. 15/2014).

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu na Fakulte managementu UK sa uskutočnilo za prítomnosti p. prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD. a p. dekana prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. dňa 17. júna 2019.


Zloženie Rady pre kvalitu Fakulty managementu UK v Bratislave

Predseda:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Členovia:            
doc. Ing. Ján Papula, PhD., prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou FM UK
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie UK
Mgr. Lucia Husenicová, študentka 3. stupňa vysokoškolského štúdia na FM UK

Tajomníčka:       
Mgr. Lucia Kohnová PhD., odborný asistent, FM UK

Štatút Rady pre kvalitu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Rokovací poriadok Rady pre kvalitu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave