Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu FM UK

Rada pre kvalitu Fakulty managementu UK v Bratislave vznikla z poverenia predsedníčky Rady kvality Univerzity Komenského p. prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD., pričom bola zriadená Rozhodnutím dekana Fakulty managementu UK v Bratislave o zriadení Rady pre kvalitu Fakulty managementu UK zo dňa 22. mája 2019.

Rada pre kvalitu FM UK je poradným orgánom dekana FM UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu ako aj kvality riadenia FM UK v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave – Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave (Vnútorný predpis č. 15/2014).

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu na Fakulte managementu UK sa uskutočnilo za prítomnosti p. prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD. a p. dekana prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. dňa 17. júna 2019.


Zloženie Rady pre kvalitu Fakulty managementu UK v Bratislave

doc. Ing. Ján Papula, PhD.
predseda Rady pre kvalitu FM UK

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Študentská časť:
Mgr. Karol Cagáň

Štatút Rady pre kvalitu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Rokovací poriadok Rady pre kvalitu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Dlhodobý zámer Fakulty managementu na obdobie rokov 2021 - 2027