Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu FM UK

Rada pre kvalitu Fakulty managementu UK v Bratislave vznikla z poverenia predsedníčky Rady kvality Univerzity Komenského p. prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD., pričom bola zriadená Rozhodnutím dekana Fakulty managementu UK v Bratislave o zriadení Rady pre kvalitu Fakulty managementu UK zo dňa 22. mája 2019.

Rada pre kvalitu FM UK je poradným orgánom dekana FM UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu, ako aj kvality riadenia FM UK, v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave – Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave (Vnútorný predpis č. 15/2014).

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu na Fakulte managementu UK sa uskutočnilo za prítomnosti p. prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD. a p. dekana prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. dňa 17. júna 2019.


Zloženie Rady pre kvalitu Fakulty managementu UK v Bratislave

prof. Ing. Ján Papula, PhD.
predseda Rady pre kvalitu FM UK

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
doc. Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.

Študentská časť:
Mgr. Dávid Paculík
Mgr. Dominik Trubač

Štatút Rady pre kvalitu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Rokovací poriadok Rady pre kvalitu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Dlhodobý zámer Fakulty managementu na obdobie rokov 2021 - 2027

Zasadnutia Rady pre kvalitu

23.1.2024 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia RK FM UK.
2. Informácia z RK UK týkajúca sa procesu akreditácie na UK.
3. Personálne zabezpečenie povinných a profilových predmetov v zmysle vnútorných predpisov.
4. Študijné programy na prvom a druhom stupni štúdia poskytované v anglickom jazyku.
5. Informácie z informačných systémov pre rozhodovanie na fakulte.
6. Rôzne.


13.6.2023 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadania RK FM UK
2. Zhodnotenie ankiet v rámci externej formy štúdia a anglického študijného programu
3. Zhodnotenie online výučby
4. Zamestnanecké ankety
5. Rôzne


14.3.2023 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadania RK FM UK
2. Mikulášska anketa
3. Zamestnanecké ankety na FM UK
4. Príprava informácie z RK pre slávnostné zhromaždenie Akademickej obce FM
5. Rôzne


2.2.2023 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadania RK FM UK
2. Zhodnotenie stavu zabezpečenia kvality vzhľadom na proces akreditácie
3. Problém úbytku študentov, vzhľadom na kritériá prijímania a poslanie FMUK
4. Študentské ankety
5. Hrozby zabezpečenia kvality záverečných prác vzhľadom na nové IT možnosti (OpenAI / ChatGPT)
6. Návrh plánu činností a úloh na rok 2023
7. Rôzne


21.4.2022 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1.   Otvorenie a schválenie programu zasadania RK FM UK.
2.   Stav procesov zosúlaďovania
3.   Anketa pre študentov o hodnotení hybridnej výučby a akademického roka 2021/2022
4.   Rôzne.


7.4.2022 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1.   Otvorenie a schválenie programu zasadania RK FM UK.
2.   Kontrola stavu podkladov pre zasadanie Akreditačnej rady FM UK.
3.   Zabezpečenie systému hodnotenia kvality študijných programov
4.   Rôzne.


31.3.2022 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1.   Otvorenie a schválenie programu zasadania RK FM UK.
2.   Kontrola súčasného stavu.
3.   Prerokovanie stavu podkladov ŠP pre Akreditačnú radu FM UK a Akreditačnú radu UK.
4.   Rôzne.


2.12.2021 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1.   Otvorenie a schválenie programu zasadania RK FM UK.
2.   Stav vyhodnotenia VÚPCH.
3.   Návrh hodnotenia kvality na predmetoch.
4.   Rôzne.


11.11.2021 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1.   Otvorenie a schválenie programu zasadania RK FM UK.
2.   Návrh skupín pre zabezpečovanie študijných programov.
3.   Informovanie o vyhodnocovaní výkonov.
4.   Rôzne.


28.10.2021 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1.   Otvorenie a schválenie programu zasadania RK FM UK.
2.   Stav implementácie zmien študijných programov.
3.   Diskusia k študijnému programu medzinárodný manažment.
4.   Rôzne


21.10.2021 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1.   Otvorenie a schválenie programu zasadania RK FM UK.
2.   Návrh vnútornej hodnotiacej správy a rámcové kritériá na získanie vedeckopedagogických titulov.
3.   Systém kontroly a hodnotenia výkonov a rovnomerného vyťaženia pracovníkov.
4.   Úprava vnútorného predpisu o vedení záverečných prác.
5.   Rôzne.


7.10.2021 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1.   Otvorenie zasadania RK FM UK.
2.   Kontrola úloh a vedenie záverečných prác.
3.   Zabezpečovanie kvality výučbového procesu.
4.   Rôzne.


30.09.2021  - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1.   Otvorenie a schválenie programu zasadania RK FM UK.
2.   Stav implementácie zmien študijných programov.
3.   Aktualizácia plánu operatívnych úloh RK FM UK.
4.   Aktualizácia plánu úloh do 1.12.2021 (do zasadnutia VR FM UK / AS FM UK).
5.   Návrh plánu činností a úloh na rok 2022.
6.   Rôzne.


09.06.2021 - Zasadanie Dočasnej akreditačnej rady FM UK
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Prerokovanie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
4. Schválenie návrhov študijných programov formou hlasovania.
5. Záver.
Výstup zasadnutia:
Schválenie poskytovaných študijných programov na FM UK


20.04.2021 - Zasadanie Dočasnej akreditačnej rady FM UK
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba predsedu a podpredsedu akreditačnej rady.
4. Prerokovanie návrhov zmien v existujúcich študijných programoch.
5. Schválenie návrhov študijných programov formou hlasovania.
6. Záver.


9.10.2019 - Zasadanie Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1.   Informácia o stretnutí pani prorektorky pre rozvoj a kvalitu s predsedami fakultných rád     
      pre kvalitu.
2.   Kvalita pedagogického procesu na FM UK.
3.   Rokovací poriadok Rady pre kvalitu na Fakulte managementu UK.
4.   Rôzne (zamestnanecká anketa FM UK).
5.   Záver.


17.6.2019 - Ustanovujúce zasadnutia Rady pre kvalitu FM UK
Program:
1. Prezencia a otvorenie ustanovujúceho zasadnutia.
2. Úvodné slovo pani prorektorky prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD. a pána dekana prof. RNDr. Michala Greguša, PhD.
3. Informácia o legislatívnych zmenách v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.
4. Študentská anketa.
5. Zamestnanecký prieskum.
6. Plán úloh Rady pre kvalitu FM UK.
7. Rôzne.
8. Záver.