Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Zákony

Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/

 

Zákon č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/20181101

 

Zákon č. 396/2012 Z. z. o fonde na podporu vzdelávania
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/396/20190901

 

Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/477/20071020

 

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/172/20190101

 

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/185/20191201.html

Vyhlášky

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/614/20190901

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/233/20160101

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/102/20140901

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/458/20130901

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/456/20130101

Vyhláška Ministerstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901

Metodické usmernenie k používaniu titulov, čestných titulov a označení funkcií
vysokoškolských učiteľov

Vnútrouniverzitné predpisy

Vecný register – vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave rozdelené podľa oblasti úpravy

Štúdium – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

Štúdium – Školné a poplatky spojené so štúdiom 

VP č. 5/2020 Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.
Predpis je platný a účinný od 18. mája 2020.

Štúdium – Doktorandské štúdium, špecializačné štúdium, rigorózne konania a záverečné práce

Štipendijný poriadok UK - Vnútorný predpis č. 21/2022
Úplné znenie vnútornému predpisu č. 9/2018
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3

Vnútorné predpisy fakulty, príkazy, smernice

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 
Vnútorný predpis č. 4/2023
Štatút FM UK bol schválený akademickým senátom fakulty dňa 20. apríla 2023 a akademickým senátom univerzity dňa 26. apríla 2023.

Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
v znení dodatku č. 1 - Vnútorný predpis č. 11/2023

Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v znení dodatku č. 1


ROK 2024

Vnútorný predpis č. 7/2024
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorou sa upravuje prideľovanie bodov za aktivity pre potreby ubytovania študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 3/2024
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorou sa upravuje dištančná metóda uskutočňovania vzdelávacích činností na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
Príloha k VP 3/2024

Vnútorný predpis č. 2/2024
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorou sa zrušujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

Vnútorný predpis č. 1/2024
Príkaz dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
Plán dovoleniek na rok 2024


ROK 2023

Vnútorný predpis č. 13/2023
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
Pravidlá prípravy, predkladania, schvaľovania, realizácie a administrácie projektov na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
Príloha 1a - pre projekty z EU
Príloha 1b - pre domáce projekty (VEGA, KEGA, APVV) + Erasmus+
Príloha 2 - vyhlásenie priameho nadriadeného
Príloha 3 - informácia o aktualizácií projektu - po schválení projektu

Vnútorný predpis č. 12/2023
Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 11/2023
Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis č. 9/2023
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2023/2024

Vnútorný predpis č. 8/2023
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu ustanovuje ochranca práv študentov Univerzity Komenského v Bratislave (študentský ombudsman)

Vnútorný predpis č. 7/2023
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
Pravidlá pre obsadzovanie pozícií vedeckých pomocných síl na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu

Vnútorný predpis č. 6/2023
Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

Vnútorný predpis č. 4/2023 - Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
Štatút FM UK bol schválený akademickým senátom fakulty dňa 20. apríla 2023 a akademickým senátom univerzity dňa 26. apríla 2023.

Vnútorný predpis č. 3/2023
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa zriaďuje Etická rada na Univerzite Komenského Bratislave, Fakulte managementu


ROK 2022

Vnútorný predpis č. 6/2022
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného na študijných programoch uskutočňovaných v anglickom jazyku v akademickom roku 2022/2023

Vnútorný predpis č. 5/2022
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného na študijných programoch poskytovaných v externej forme štúdia v akademickom roku 2022/2023

Vnútorný predpis č. 4/2022
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2019
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o záverečných prácach na prvom
a druhom stupni štúdia

Vnútorný predpis č. 2/2022
Príkaz dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorým sa upravuje spôsob výpočtu minimálneho počtu vypísaných tém
záverečných prác na prvom a druhom stupni štúdia

Vnútorný predpis č. 1/2022
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2020
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2
Zásady habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora
na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu


ROK 2021

Vnútorný predpis č. 10/2021 - sa ruší a nahrádza VP č. 4/2022
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2019
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o záverečných prácach na prvom
a druhom stupni štúdia

Vnútorný predpis č. 9/2021
Smernica dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave,
Fakulte managementu

Vnútorný predpis č. 8/2021
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 4/2020
Smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
v znení dodatku č. 1, ktorou sa upravuje dištančná metóda uskutočňovania vzdelávacích činností

Vnútorný predpis č. 7/2021 - zrušený na základe VP č. 2/2024
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 13/2020
Smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2
Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky
na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
v zimnom semestri akademického roka 2021/2022

Vnútorný predpis č. 6/2021
Smernica dekana Fakulty managementu UK
Podmienky zápisu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v akademickom roku 2021/2022 na prvom a druhom stupni štúdia

Vnútorný predpis č. 5/2021
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2021/2022

Vnútorný predpis č. 4/2021
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorým sa zriaďujú Rady študijných programov Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

Vnútorný predpis č. 3/2021
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorým sa zriaďuje Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

Vnútorný predpis č. 1/2021
Opatrenia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorením COVID-19)
Predpis je platný a účinný od 2. januára 2021.


ROK 2020

Vnútorný predpis č. 20/2020
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
o vypracovaní a pravidelnej aktualizácii vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby a osobného plánu rozvoja vo vedecko-výskumnej oblasti

Vnútorný predpis č. 19/2020
Príkaz dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
Vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu

Vnútorný predpis č. 17/2020
Príkaz dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
o úprave uskutočňovania vzdelávacích činností
na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
v zimnom semestri akademického roka 2020/2021
Vnútorný predpis 14/2020 sa týmto ruší

Vnútorný predpis č. 16/2020
Príkaz dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
o využívaní a distribúcii informácií z akademického informačného systému AiS2

Vnútorný predpis č. 15/2020 - zrušený na základe VP č. 2/2024
Smernica dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorou sa upravuje štatút emeritného vysokoškolského učiteľa
Fakulty managementu UK

Vnútorný predpis č. 14/2020 - zrušený
Príkaz dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
o úprave uskutočňovania vzdelávacích činností
na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
v zimnom semestri akademického roka 2020/2021
nahradený VP 17/2020

Vnútorný predpis č. 13/2020 - zrušený
Úplné znenie Smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v znení dodatku č. 1
Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky
na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
v zimnom semestri akademického roka 2020/2021
nahradený VP 7/2021

Vnútorný predpis č. 11/2020
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2020/2021

Vnútorný predpis č. 10/2020 - zrušený na základe VP č. 2/2024
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
Zásady, ktorými sa upravuje zabezpečovanie vzdelávacích činností priamej výučby na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu

Vnútorný predpis č. 9/2020
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorou sa upravuje komisionálna forma skúšania

Zrušenie Vnútorného predpisu č. 5/2020
Vnútorný predpis č. 5/2020 v znení dodatku 1
Príkaz dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorým sa vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom nariaďuje práca doma v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení
platnosť a účinnosť:
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť 19. marca 2020.
Dodatok č. 1 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť 24. marca 2020.

Vnútorný predpis č. 4/2020 - zrušený
Smernica dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu,
ktorou sa upravuje dištančná metóda uskutočňovania vzdelávacích činností
nahradený VP 8/2021

Vnútorný predpis č. 3/2020 v znení dodatku 1 až 3
Úplné znenie
Príkazu dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, v znení dodatku č. 1 až dodatku č. 3
Opatrenia FM UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných
ochorení
platnosť a účinnosť:
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňa. 8. marca.
Dodatok č. 1 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť dňa 12. marca 2020.
Dodatok č. 2 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť dňa 24. marca 2020.
Dodatok č. 3 k tomuto príkazu nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25. mája 2020.

Vnútorný predpis č. 1/2020
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.


ROK 2019

Vnútorný predpis č. 9/2019
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa upravujú aktivity a výstupy vedeckej časti doktorandského štúdia

Vnútorný predpis č. 8/2019
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o záverečných prácach na prvom a druhom stupni štúdia

Vnútorný predpis č. 7/2019
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa zriaďuje odborová komisia doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu a určuje jej organizačný a rokovací poriadok

Vnútorný predpis č. 6/2019 Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o schvaľovaní žiadostí študentov o prestup a o prijímacom konaní absolventov vysokoškolského štúdia na magisterské štúdium

Vnútorný predpis č. 4/2019
Štatút Rady pre kvalitu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 3/2019
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2019/2020 

Vnútorný predpis č. 2/2019
Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v znení dodatku 1 až 3


ROK 2018 a predchádzajúce

Vnútorný predpis č. 3/2018
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
Zásady externej komunikácie

Vnútorný predpis č. 1/2018
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu kritériá hodnotenia študentov, vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu a jej hodnotenie pre prideľovanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 2/2017
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2017/2018

Vnútorný predpis č. 4/2016
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2016/2017

Vnútorný predpis č. 6/2015
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave distribúcia a prístup k informáciám o vedeckých konferenciách

Vnútorný predpis č. 5/2015
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave automatizácia sledovania evidencie publikačných výstupov a ohlasov v databáze Web of Science

Vnútorný predpis č. 4/2015
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2015/2016

Vnútorný predpis č. 3/2015
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave predkladanie návrhov projektov vedy a výskumu

Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 3/2015
Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z prostriedkov Európskej únie a analogických medzinárodných organizácií a inštitúcií)

Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2015
Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z grantových systémov MŠVVaŠ SR – napríklad VEGA, KEGA a grantových schém spravovaných APVV, resp. financovanie z akýchkoľvek iných ďalších externých zdrojov)

Vnútorný predpis č. 4/2007
Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave pravidlá správania sa používateľov počítačovej siete a informačného systému Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Príkaz dekana č. 1/2007
Kontrola dochádzky

Habilitačné a inauguračné konanie

Kritériá Fakulty managementu Univerzity Komenského
na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“

Minimálne kritériá Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave na získanie titulu docent a titulu profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu
účinnosť od 1. septembra 2022

Vnútorný predpis č. 2/2018
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o výške poplatkov na úhradu nákladov za habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora

Vnútorný predpis č. 1/2022
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2020
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2
Zásady habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora
na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu