Legislatíva

Vnútrouniverzitné predpisy

Vecný register - vnútorné predpisy UK rozdelené podľa oblasti úpravy

VP č. 20/2017
schválený predpis AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013
Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.
Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2017.

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave