Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Zákony

Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/

 

Zákon č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/20181101

 

Zákon č. 396/2012 Z. z. o fonde na podporu vzdelávania
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/396/20190901

 

Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/477/20071020

 

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/172/20190101

 

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/185/20191201.html

Vyhlášky

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/614/20190901

 

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/233/20160101

 

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/102/20140901

 

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/458/20130901

 

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/456/20130101

 

Vyhláška Ministerstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901

Vnútrouniverzitné predpisy

Vecný register – vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave rozdelené podľa oblasti úpravy
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register-vnutorne-predpisy-uk-rozdelene-podla-oblasti-upravy/

 

Štúdium – Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/1-studijny-poriadok-uk/

 

Štúdium – Školné a poplatky spojené so štúdiom
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/2-skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom/

 

Štúdium – Doktorandské štúdium, špecializačné štúdium, rigorózne konania a záverečné práce
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/3-doktorandske-studium-specializacne-studium-rigorozne-konanie-a-zaverecne-prace/

Príkazy a smernice dekana

Vnútorný predpis č. 8/2019 smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o záverečných prácach na prvom a druhom stupni štúdia

Vnútorný predpis č. 7/2019 smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa zriaďuje odborová komisia doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu a určuje jej organizačný a rokovací poriadok

Vnútorný predpis č. 6/2019 Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o schvaľovaní žiadostí študentov o prestup a o prijímacom konaní absolventov vysokoškolského štúdia na magisterské štúdium

Vnútorný predpis č. 4/2019 Štatút Rady pre kvalitu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 3/2019 Smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2019/2020 

Vnútorný predpis č. 2/2019 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Príkaz dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2019 čerpanie dovoleniek v roku 2019

Vnútorný predpis č. 3/2018 smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu zásady externej komunikácia

Vnútorný predpis č. 2/2018 smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2018/2019

Vnútorný predpis č. 1/2018 smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu kritériá hodnotenia študentov, vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu a jej hodnotenie pre prideľovanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 2/2017 smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2017/2018

Vnútorný predpis č. 4/2016 smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2016/2017

Vnútorný predpis č. 6/2015 smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave distribúcia a prístup k informáciám o vedeckých konferenciách

Vnútorný predpis č. 5/2015 smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave automatizácia sledovania evidencie publikačných výstupov a ohlasov v databáze Web of Science

Vnútorný predpis č. 4/2015 smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje spôsob úhrady školného v akademickom roku 2015/2016

Vnútorný predpis č. 3/2015 smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave predkladanie návrhov projektov vedy a výskumu

Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 3/2015: Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z prostriedkov Európskej únie a analogických medzinárodných organizácií a inštitúcií)

Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2015: Projektový zámer/námet (pre projekty uchádzajúce sa o financovanie z grantových systémov MŠVVaŠ SR – napríklad VEGA, KEGA a grantových schém spravovaných APVV, resp. financovanie z akýchkoľvek iných ďalších externých zdrojov)

Vnútorný predpis č. 4/2007 smernica dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave pravidlá správania sa používateľov počítačovej siete a informačného systému Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Príkaz dekana č. 1/2007 kontrola dochádzky