Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Legislatíva

Vnútrouniverzitné predpisy

Vecný register - vnútorné predpisy UK rozdelené podľa oblasti úpravy

VP č. 20/2017
schválený predpis AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013
Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.
Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2017.

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 2/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.
Predpis bol vydaný dňa 19. 01. 2018.

VP č. 6/2018
Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.
Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2018.