Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický Senát FM UK

Akademický senát fakulty je najvyšším legislatívnym a kontrolným orgánom samosprávy fakulty.

Zloženie AS FM UK

Predsedníčka akademického senátu fakulty
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Podpredseda AS FM UK - zamestnanecká časť
Mgr. František Olšavský, PhD.

Tajomníčka AS FM UK
Mgr. Katarína Rentková, PhD.

zamestnanecká časť
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

študentská časť
Mgr. Lucia Husenicová – podpredsedníčka študentskej časti AS FM UK
Bc. Michaela Reichová
Bc. Michal Valek
Kristína Mravcová
Zuzana Sýkorová

Funkčné obdobie zamestnaneckej časti a študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu je od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2023.