Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický Senát FM UK

Akademický senát fakulty je najvyšším legislatívnym a kontrolným orgánom samosprávy fakulty.

Zloženie AS FM UK

Predsedníčka akademického senátu fakulty
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Podpredseda AS FM UK - zamestnanecká časť
Mgr. František Olšavský, PhD.

Tajomníčka AS FM UK
Mgr. Katarína Rentková, PhD.

zamestnanecká časť
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.

študentská časť
Kristína Mravcová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Miroslava Zelizňáková

Funkčné obdobie zamestnaneckej časti a študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu je od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2023.