Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externé štúdium

Štúdium v externej forme štúdia je prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú. Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe, t.j. v týždni po 16:00 hod. alebo cez víkendy.

Výučba prebieha v dvoch formách:

  • večerná forma – výučba prebieha zväčša 3 dni v týždni v časoch od 17:00, podľa aktuálneho rozvrhu
  • víkendová forma – výučba prebieha v soboty v časoch medzi 8:30 a 16:50, podľa aktuálneho rozvrhu

Aktuálny rozvrh je študentom distribuovaný formou e-mailov.

Informácie k bakalárskemu stupňu štúdia v externej forme

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Informácie k magisterskému stupňu štúdia v externej forme

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Priebeh výučby

Výučba prebieha v priestoroch Fakulty managementu na ulici Odbojárov 10 v Bratislave, s dobrou dostupnosťou MHD a možnosťou parkovania pri príjazde osobným automobilom. Víkendová forma je zosúladená s prípojmi železničnej a autobusovej dopravy s okolitých regiónov.

Prednáškové miestnosti, ako aj všetky priestory fakulty sú pokryté Wi-Fi signálom cez sieť Eduroam, ku ktorej majú všetci študenti prístup. Študenti majú k dispozícii fakultný e-mail. Pre distribúciu informácií a študijných materiálov fakulta zabezpečuje intranet SharePoint, ako aj e-learningový portál. K dispozícii je študovňa a fakultná knižnica, ktorej otváracie hodiny sú rovnako prispôsobené potrebám pracujúcich externých študentov.

Štúdium na  bakalárskom stupni pozostáva z veľkého počtu odborných predmetov, ktoré  pokrývajú  všeobecné  témy  ekonómie,  ekonomiky, manažmentu, marketingu, financií a práva, pričom priestor je venovaný aj moderným trendom v jednotlivých témach, ako aj rozvoju  špecifických  jazykových,  technických alebo prezentačných zručností.

Štúdium na magisterskom stupni v externej forme štúdia je vhodné ako pokračujúce štúdium po bakalárskom stupni štúdia (tak pre študentov Fakulty managementu, ako aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl identických a príbuzných študijných odborov); ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt; ako forma osobného a osobnostného rozvoja pre zamestnaných alebo podnikateľov s ambíciami zdokonalenia alebo doplnenia svojich vedomostí a rozhľadu; ako forma celoživotného vzdelávania v lukratívnom a perspektívnom odbore.

Uplatnenie absolventov

 Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia ovládajú procesy riadenia, dokážu  riešiť  bežné  problémy  v  manažmente a nájdu svoje uplatnenie aj v pozíciách vyžadujúcich komplexnejšie znalosti a systémový prístup. Absolventi sú tiež pripravení na rozbeh vlastného podnikania.

Väčšina absolventov pokračuje na magisterskom stupni štúdia, nie je to však nevyhnutnosť, vzhľadom na to, že absolventi už aj bakalárskeho stupňa štúdia nachádzajú svoje uplatnenie v praxi alebo už dosahujú zlepšenie svojej pracovnej pozície.

Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky  o  manažmente,  aj  pre potreby vyšších manažérskych  pozícií. Ponuka hlavných odborných predmetov  je doplnená  blokmi,  ktoré  ponúkajú  hlbšie  zameranie  na niektorú z oblastí: Financie, Marketing, Personálny manažment, Strategický manažment, Podnikanie, Manažérska informatika.

Absolventi magisterského štúdia dokážu riadiť veľké skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobovať.  Sú spôsobilí identifikovať,  analyzovať a hodnotiť problémy  a  procesy vo  vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v  ktorom pôsobia.  Sú schopní viesť tím, pracovať v tíme, navrhovať a realizovať praktické riešenia platné pre celú organizáciu.

Integrované prepojenia medzi predmetmi v študijnom programe vytvára vhodný základ pre rozvoj budúcej manažérskej kariéry. Na rozdiel od samostatných kurzov, zameraných na ekonomické a manažérske témy, štúdium na Fakulte managementu je zamerané na pochopenie organizácie ako celku a vzájomnej interakcie jednotlivých jej častí.

Študenti súčasne získavajú prostredníctvom jednotlivých kurzov nový pohľad na vlastnú kariéru a ďalšie možnosti osobného rozvoja v rámci organizácie.

Informácia o prijímacom konaní pre externé bakalárske štúdium

https://www.fm.uniba.sk/studium/informacie-o-prijimacom-konani/bakalar-manazment-externe/

Informácia o prijímacom konaní pre externé magisterské štúdium

https://www.fm.uniba.sk/studium/informacie-o-prijimacom-konani/magister-manazment-externe/