Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externé bakalárske štúdium – informácie pre študentov

Externé bakalárske štúdium je realizované kombinovanou metódou (kombinácia prezenčnej a dištančnej metódy – s prednáškami/konzultáciami založenými na osobnom kontakte, s využitím počítačovej siete a skúškami, čomu zodpovedá počet hodín priamej vyučovacej činnosti) a končí obhajobou záverečnej práce a štátnou záverečnou skúškou a udelením titulu bakalár (Bc.). Po splnení kritérií, stanovených fakultou, je možné pokračovať v magisterskom štúdiu.

Daný študijný odbor umožňuje uplatnenie absolventov v oblastiach: manažment, marketing, financie a účtovníctvo a iné.

Fakulta ponúka štúdium manažmentu od roku 1991. Študijný program bol budovaný podľa vzoru bakalárskych programov amerických univerzít. Keďže na Slovensku nebola tradícia delenia štúdia na tri stupne, bol bakalársky študijný program postavený s ohľadom na to, že väčšina jeho absolventov pokračovala v štúdiu na magisterskom stupni štúdia. V súčasnosti sú už na pracovnom trhu pozície, ktoré vyžadujú bakalárske vzdelanie a užšiu špecializáciu aplikanta.

Absolventi bakalárskeho stupňa študijného programu manažment majú základné manažérske poznatky a zručnosti, ovládajú procesy riadenia, dokážu riešiť bežné problémy v manažmente.

Absolventi študijného programu manažment na bakalárskom stupni štúdia majú také znalosti z manažmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ako aj podnikania, že ich dokážu aplikovať v domácom aj medzinárodnom prostredí.

Na riadne ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe manažment je potrebné získať minimálne 180 kreditov za predmety študijného plánu, získať hodnotenie a kredity zo všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu, vykonať štátnu záverečnú skúšku s obhajobou bakalárskej práce a v prípade vzniknutej povinnosti hradiť školné, ho uhradiť.

Kreditový systém štúdia umožňuje individuálne navoliť študentovi svoje vlastné tempo štúdia, napríklad skončiť štúdium už o rok skôr ako je štandardná dĺžka štúdia, v zmysle ustanovenia čl. 22 ods. 5 Študijného poriadku UK, maximálna hodnota zapísaných kreditov v jednom roku neprekročí 1,25 násobok štandardnej záťaže študenta v externej forme štúdia.

 

Priebeh štúdia

Štúdium v externej forme štúdia je prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú. Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe, t. j. v týždni po 16:00 hod. alebo cez víkendy.

Výučba prebieha v dvoch formách:

  • večerná forma – výučba prebieha zväčša 2-3 dni v týždni v časoch medzi 17:00 a 21:20, podľa aktuálneho rozvrhu;
  • víkendová forma – výučba prebieha v soboty v časoch medzi 8:30 a 16:50, podľa aktuálneho rozvrhu.

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020

ZIMNÝ SEMESTER

Výučba

od

23.9.2019

do

20.12.2020

Skúškové obdobie 

od

2.1.2020

do

14.2.2020

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba

od

17.2.2020

do

22.5.2020

Skúškové obdobie

od

18.5.2020

do

30.6.2020

Školné

Cena celého externého bakalárskeho štúdia je 2910 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky:

1., 2. a 3. rok štúdia 870 €/rok;  4.rok štúdia 300 €  (priemer 727,5 € za jeden rok štúdia).