Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externé bakalárske štúdium – informácie pre študentov

Informácie o zápise do 1. ročníka

Online zápis pre 1. roč. externé štúdium na Fakulte managementu UK sa uskutoční 20. septembra 2021 o 16:00

  • link na online zápis k štúdiu:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting


Externé bakalárske štúdium je realizované kombinovanou metódou (kombinácia prezenčnej a dištančnej metódy – s prednáškami/konzultáciami založenými na osobnom kontakte, s využitím počítačovej siete a skúškami, čomu zodpovedá počet hodín priamej vyučovacej činnosti) a končí obhajobou záverečnej práce a štátnou záverečnou skúškou a udelením titulu bakalár (Bc.). Po splnení kritérií, stanovených fakultou, je možné pokračovať v magisterskom štúdiu.

Daný študijný odbor umožňuje uplatnenie absolventov v oblastiach: manažment, marketing, financie a účtovníctvo a iné.

Fakulta ponúka štúdium manažmentu od roku 1991. Študijný program bol budovaný podľa vzoru bakalárskych programov amerických univerzít. Keďže na Slovensku nebola tradícia delenia štúdia na tri stupne, bol bakalársky študijný program postavený s ohľadom na to, že väčšina jeho absolventov pokračovala v štúdiu na magisterskom stupni štúdia. V súčasnosti sú už na pracovnom trhu pozície, ktoré vyžadujú bakalárske vzdelanie a užšiu špecializáciu aplikanta.

Absolventi bakalárskeho stupňa študijného programu manažment majú základné manažérske poznatky a zručnosti, ovládajú procesy riadenia, dokážu riešiť bežné problémy v manažmente.

Absolventi študijného programu manažment na bakalárskom stupni štúdia majú také znalosti z manažmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ako aj podnikania, že ich dokážu aplikovať v domácom aj medzinárodnom prostredí.

Na riadne ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe manažment je potrebné získať minimálne 180 kreditov za predmety študijného plánu, získať hodnotenie a kredity zo všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu, vykonať štátnu záverečnú skúšku s obhajobou bakalárskej práce a v prípade vzniknutej povinnosti hradiť školné, ho uhradiť.

Kreditový systém štúdia umožňuje individuálne navoliť študentovi svoje vlastné tempo štúdia, napríklad skončiť štúdium už o rok skôr ako je štandardná dĺžka štúdia, v zmysle ustanovenia čl. 22 ods. 5 Študijného poriadku UK, maximálna hodnota zapísaných kreditov v jednom roku neprekročí 1,25 násobok štandardnej záťaže študenta v externej forme štúdia.

Učebný plán študijného programu

Školné

Cena celého externého bakalárskeho štúdia je 2910 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky:

1., 2. a 3. rok štúdia 870 €/rok;  4.rok štúdia 300 €  (priemer 727,5 € za jeden rok štúdia).