Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externé bakalárske štúdium – informácie pre študentov

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2024/2025

ZIMNÝ SEMESTER

Výučba

od

19.09.2024

do

20.12.2024

Skúškové obdobie 

od

02.01.2025

do

15.02.2025

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba

od

15.02.2025

do

31.05.2025

Skúškové obdobie

od

20.05.2025

do

30.06.2025

Externé bakalárske štúdium je realizované kombinovanou metódou (kombinácia prezenčnej a dištančnej metódy – s prednáškami/konzultáciami založenými na osobnom kontakte, s využitím počítačovej siete a skúškami, čomu zodpovedá počet hodín priamej vyučovacej činnosti) a končí obhajobou záverečnej práce a štátnou záverečnou skúškou a udelením titulu bakalár (Bc.). Po splnení kritérií, stanovených fakultou, je možné pokračovať v magisterskom štúdiu.

Daný študijný odbor umožňuje uplatnenie absolventov v oblastiach: manažment, marketing, financie a bankovníctvo, účtovníctvo, podnikateľské zručnosti  a iné.

Fakulta ponúka štúdium manažmentu od roku 1991. Študijný program bol budovaný podľa vzoru bakalárskych programov amerických univerzít. Keďže na Slovensku nebola tradícia delenia štúdia na tri stupne, bol bakalársky študijný program postavený s ohľadom na to, že väčšina jeho absolventov pokračovala v štúdiu na magisterskom stupni štúdia. V súčasnosti sú už na pracovnom trhu pozície, ktoré vyžadujú bakalárske vzdelanie a užšiu špecializáciu aplikanta.

Absolventi bakalárskeho stupňa študijného programu manažment majú základné manažérske poznatky a zručnosti, ovládajú procesy riadenia, dokážu riešiť bežné problémy v manažmente.

Absolventi študijného programu manažment na bakalárskom stupni štúdia majú také znalosti z manažmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ako aj podnikania, že ich dokážu aplikovať v domácom aj medzinárodnom prostredí.

Na riadne ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe manažment je potrebné získať minimálne 180 kreditov za predmety študijného plánu, získať hodnotenie a kredity zo všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu, vykonať štátnu záverečnú skúšku s obhajobou bakalárskej práce a v prípade vzniknutej povinnosti hradiť školné, ho uhradiť.

Kreditový systém štúdia umožňuje individuálne navoliť študentovi svoje vlastné tempo štúdia. V zmysle ustanovenia čl. 9 ods. 5 ,  Vnútorného predpisu č. 20/2019 schváleného  Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave si môže študent externej formy štúdia zapísať maximálne 60 kreditov za akademický rok.

Odporúčaný študijný plán pre I. stupeň

Odporúčaný študijný plán pre I. stupeň