Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

BAKALÁR

Externé bakalárske štúdium je realizované kombinovanou metódou (kombinácia prezenčnej a dištančnej metódy – s prednáškami/konzultáciami založenými na osobnom kontakte, s využitím počítačovej siete a skúškami, čomu zodpovedá počet hodín priamej vyučovacej činnosti) a končí obhajobou záverečnej práce a štátnou záverečnou skúškou a udelením titulu bakalár (Bc.). Po splnení kritérií, stanovených fakultou, je možné pokračovať v magisterskom štúdiu.

Daný študijný odbor umožňuje uplatnenie absolventov v oblastiach: manažment, marketing, financie a účtovníctvo a iné.

Fakulta ponúka štúdium manažmentu od roku 1991. Študijný program bol budovaný podľa vzoru bakalárskych programov amerických univerzít. Keďže na Slovensku nebola tradícia delenia štúdia na tri stupne, bol bakalársky študijný program postavený s ohľadom na to, že väčšina jeho absolventov pokračovala v štúdiu na magisterskom stupni štúdia. V súčasnosti sú už na pracovnom trhu pozície, ktoré vyžadujú bakalárske vzdelanie a užšiu špecializáciu aplikanta.

Absolventi bakalárskeho stupňa študijného programu manažment majú základné manažérske poznatky a zručnosti, ovládajú procesy riadenia, dokážu riešiť bežné problémy v manažmente.

Absolventi študijného programu manažment na bakalárskom stupni štúdia majú také znalosti z manažmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ako aj podnikania, že ich dokážu aplikovať v domácom aj medzinárodnom prostredí.

Na riadne ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe manažment je potrebné získať minimálne 180 kreditov za predmety študijného plánu, získať hodnotenie a kredity zo všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu, vykonať štátnu záverečnú skúšku s obhajobou bakalárskej práce a v prípade vzniknutej povinnosti hradiť školné, ho uhradiť.

Kreditový systém štúdia umožňuje individuálne navoliť študentovi svoje vlastné tempo štúdia, napríklad skončiť štúdium už o rok skôr ako je štandardná dĺžka štúdia, v zmysle ustanovenia čl. 22 ods. 5 Študijného poriadku UK, maximálna hodnota zapísaných kreditov v jednom roku neprekročí 1,25 násobok štandardnej záťaže študenta v externej forme štúdia.

Podávanie prihlášok

Termín podávania prihlášok: do 20. 9. 2019

Prijímanie na externé bakalárske štúdium je bez prijímacej skúšky.

Dekan fakulty prijíma uchádzačov o externé bakalárske štúdium bez prijímacej skúšky na základe umiestnenia sa v poradovníku podľa dosiahnutého priemeru známok z maturitnej skúšky do miesta podľa počtu prijímaných študentov.

Prihlášku je nutné poslať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive, pričom musí byť podpísaná uchádzačom o štúdium.

Elektronická prihláška je k dispozícii na: https://e-prihlaska.uniba.sk.

Priebeh štúdia

Štúdium v externej forme štúdia je prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú. Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe, t. j. v týždni po 16:00 hod. alebo cez víkendy.

Výučba prebieha v dvoch formách:

-          večerná forma – výučba prebieha zväčša 3 dni v týždni v časoch medzi 17:00 a 21:20, podľa aktuálneho rozvrhu;

-          víkendová forma – výučba prebieha v soboty v časoch medzi 8:30 a 16:50, podľa aktuálneho rozvrhu.

 

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020

ZIMNÝ SEMESTER

Výučba

od

23.9.2019

do

20.12.2020

Skúškové obdobie 

od

2.1.2020

do

14.2.2020

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba

od

17.2.2020

do

22.5.2020

Skúškové obdobie

od

18.5.2020

do

30.6.2020

Školné

Bakalárske študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky pričom, kreditový systém štúdia umožňuje individuálne navoliť študentovi svoje vlastné tempo štúdia a absolvovať štúdium až o rok skôr.

1., 2. a 3. rok štúdia:   870  €

4. rok štúdia:              300  €

Cena celého externého bakalárskeho štúdia je 2910 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky:

1., 2. a 3. rok štúdia 870 €/rok;  4.rok štúdia 300 €  (priemer 727,5 € za jeden rok štúdia).

<output>Školné na akademický rok 2019/2020 - KLIKNI na POSTUP</output>


Možnosť úhrady ročného školného v dvoch splátkach alebo na základe splátkového kalendára.
Školné na akademický rok 2019/2020 - KLIKNI na POSTUP

 


FAQ

Čo ponúka fakulta naviac externistom oproti konkurenčným fakultám s príbuzným študijným odborom?

Okrem zaujímavo vystavaných študijných plánov veľmi citlivo reflektujeme požiadavky záujemcov týkajúce sa samotnej organizácie a priebehu výučby. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť zamestnanej časti populácie, ktorá časom narastá, prispôsobujeme metódy a časové harmonogramy výučby tejto skutočnosti. Externisti si u nás môžu vybrať štúdium počas týždňa vo večerných hodinách alebo cez víkendy. Do výučby na externom štúdiu sú zapojení tí najlepší pedagógovia z radov pedagogických zamestnancov fakulty, ako aj prizvaní odborníci z praxe. Neustále monitorovanie priebehu výučby počas semestrov skutočne napomáha k úspešnému napredovaniu externých študentov a zvyšovaniu kvality výučby.

Aká je uplatniteľnosť absolventov Fakulty managementu v praxi?

Pri bilancovaní 25-ročného obdobia existencie fakulty sú dôležité najmä úspechy a uplatnenie jej absolventov. Pre fakultu je veľkým potešením, že môže evidovať najvyššie nástupné platy svojich absolventov z pomedzi všetkých fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku, a tiež dlhodobo najnižšiu mieru nezamestnanosti absolventov.

Aký je profil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia?

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sú schopní aplikovať získané poznatky v praxi vďaka prepojeniu teoretickej výučby s manažérskou praxou. Spôsobilosť absolventov efektívne sa zapojiť do profesionálneho života ovplyvňuje i fakt, že sa v rámci štúdia prostredníctvom prípadových štúdií naučia riešiť problémy aplikačnej praxe. Absolventi štúdia bakalárskeho stupňa sú schopní efektívne zastávať prácu v tíme a spracovávať odbornú problematiku. Sú schopní postihnúť problémy súčasnosti, reflektovať na potreby budúcnosti, flexibilne reagovať a uplatňovať poznatky získané štúdiom, čo dokumentujú pozitívne ohlasy mnohých zamestnávateľov, s ktorými fakulta udržiava kontakty.

Aké sú hlavné výhody bakalárskeho stupňa v externej forme štúdia?

-          výučba neprebieha počas pracovnej štandardnej pracovnej doby, pričom obsah externého štúdia je rovnaký s obsahom denného štúdia;

-          študent môže počas externého štúdia pracovať alebo podnikať, a tak priamo prepájať vyučovaný obsah s realitou v podnikovej a podnikateľskej praxi;

-          semestrálne práce v externej forme štúdia majú často praktický charakter, čo umožňuje študentovi spracovávať tieto semestrálne práce priamo na príklade procesov alebo informácií z jeho pracovného prostredia;

-          študent si sám volí tempo štúdia, riadi sa sylabmi predmetov a študijnými podkladmi k predmetu;

-          na externom štúdiu má študent väčšinu pracujúcich spolužiakov, s ktorými môže vytvárať funkčné nie len interpersonálne ale tiež perspektívne obchodné vzťahy.