Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

MAGISTER

Externé magisterské štúdium je vykonávané kombinovanou metódou (kombinácia prezenčnej a dištančnej metódy – s prednáškami/konzultáciami založenými na osobnom kontakte, s využitím počítačovej siete a skúškami, čomu zodpovedá počet hodín priamej vyučovacej činnosti) a končí obhajobou záverečnej práce a štátnou záverečnou skúškou a udelením titulu magister (Mgr.). Po splnení kritérií, stanovených fakultou, je možné pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Daný študijný odbor umožňuje uplatnenie absolventov v oblastiach: manažment, marketing, financie a účtovníctvo a iné.

Fakulta ponúka štúdium manažmentu od roku 1991. Študijný program bol budovaný podľa vzoru MBA programov amerických univerzít.

Absolventi magisterského stupňa študijného programu manažment nadobudnú prehlbujúce poznatky zo základných oblastí manažmentu a informatiky, porozumejú a osvoja si nadstavbové a funkčné disciplíny manažmentu, získajú poznatky z podporných disciplín manažmentu, ovládajú zložitejšie aplikácie z podnikových informačných systémov, vedia používať komunikačné techniky určené pre veľké skupiny ľudí.

Na riadne ukončenie magisterského štúdia v študijnom programe manažment je potrebné získať minimálne 120 kreditov za predmety študijného plánu, získať hodnotenie a kredity zo všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu, vykonať štátnu záverečnú skúšku s obhajobou diplomovej práce a v prípade vzniknutej povinnosti hradiť školné ho uhradiť.

Kreditový systém štúdia umožňuje individuálne navoliť študentovi svoje vlastné tempo štúdia, napríklad skončiť štúdium už o rok skôr ako je štandardná dĺžka štúdia, v zmysle ustanovenia čl. 22 ods. 5 Študijného poriadku UK, maximálna hodnota zapísaných kreditov v jednom roku neprekročí 1,25 násobok štandardnej záťaže študenta v externej forme štúdia.

Podávanie prihlášok

Termín podávania prihlášok: do 20. 9. 2019

Na magisterský stupeň prijímame absolventov bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia aj z iných vysokých škôl.
Prijímanie na externé magisterské štúdium je bez prijímacej skúšky.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého alebo druhého stupňa (ukončené bakalárske štúdium, resp. magisterské alebo inžinierske štúdium) na našej fakulte alebo na inej vysokej škole. Nie je rozhodujúci rok ukončenia predchádzajúceho štúdia.

Prihlášku je nutné poslať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive, pričom musí byť podpísaná uchádzačom o štúdium. Elektronická prihláška je k dispozícii na: https://e-prihlaska.uniba.sk.

Priebeh štúdia

Štúdium v externej forme štúdia je prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú. Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe, t. j. v týždni po 16:00 hod. alebo cez víkendy.

Výučba prebieha v dvoch formách:

  • večerná forma – výučba prebieha zväčša 2 dni v týždni v časoch medzi 17:00 a 21:20, podľa aktuálneho rozvrhu;
  • víkendová forma – výučba prebieha v soboty v časoch medzi 8:30 a 16:50, podľa aktuálneho rozvrhu.

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020

ZIMNÝ SEMESTER

Výučba

od

23.9.2019

do

20.12.2020

Skúškové obdobie 

od

2.1.2020

do

14.2.2020

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba

od

17.2.2020

do

22.5.2020

Skúškové obdobie

od

18.5.2020

do

30.6.2020

Školné

Magisterské študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky pričom, kreditový systém štúdia  umožňuje individuálne navoliť študentovi svoje vlastné tempo štúdia a absolvovať štúdium už o rok skôr.

1. a 2. rok štúdia:        1 170  €

3. rok štúdia:              570  €

Cena celého externého magisterského štúdia je 2910 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky:

1.    a 2. rok štúdia 1 170 €;  3.rok štúdia 570 €  (priemer 970 € za jeden rok štúdia).

Možnosť úhrady ročného školného v dvoch splátkach alebo na základe splátkového kalendára.
Školné na akademický rok 2019/2020 - KLIKNI na POSTUP


FAQ

Čo ponúka fakulta naviac externistom oproti konkurenčným fakultám s príbuzným študijným odborom?

Okrem zaujímavo vystavaných študijných plánov veľmi citlivo reflektujeme požiadavky záujemcov týkajúce sa samotnej organizácie a priebehu výučby. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť zamestnanej časti populácie, ktorá časom narastá, prispôsobujeme metódy a časové harmonogramy výučby tejto skutočnosti. Externisti si u nás môžu vybrať štúdium počas týždňa vo večerných hodinách alebo cez víkendy. Do výučby na externom štúdiu sú zapojení tí najlepší pedagógovia z radov pedagogických zamestnancov fakulty, ako aj prizvaní odborníci z praxe. Neustále monitorovanie priebehu výučby počas semestrov skutočne napomáha k úspešnému napredovaniu externých študentov a zvyšovaniu kvality výučby.

Aká je uplatniteľnosť absolventov Fakulty managementu v praxi?

Pri bilancovaní 25-ročného obdobia existencie fakulty sú dôležité najmä úspechy a uplatnenie jej absolventov. Pre fakultu je veľkým potešením, že môže evidovať najvyššie nástupné platy svojich absolventov z pomedzi všetkých fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku, a tiež dlhodobo najnižšiu mieru nezamestnanosti absolventov.

Aký je profil absolventa magisterského stupňa štúdia?

Absolventi magisterského stupňa študijného programu manažment majú hlboké a komplexné poznatky o manažmente. Dokážu riadiť veľké skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobovať. Sú spôsobilí identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobia. Sú schopní viesť tím, pracovať v tíme, navrhovať a realizovať praktické riešenia platné pre celú organizáciu. Absolventi magisterského stupňa štúdia sú kvalifikovaní na sledovanie, analýzu a hodnotenie pôsobenia organizácie ako celku aj jeho jednotlivých zložiek v internej a externej vývojovej dynamike, v zložitom a meniacom sa prostredí, vo vzťahoch k iným subjektom v prostredí a to z pohľadu viacerých kritérií. Rozumejú zmenám v  organizácii, ktoré sú v súlade so zmenami v externom prostredí a dokážu ich realizovať. Majú komplexné znalosti o manažmente organizácie, vedia sa orientovať v medzinárodnom prostredí, ekonomicky myslieť, predvídať nové javy a tendencie, mnohí aj disponujú predpokladmi na zaujatie vodcovského postavenia.

Pre koho je magisterský stupeň v externej forme štúdia vhodný?

-    ako pokračujúce štúdium po bakalárskom stupni štúdia (tak pre študentov Fakulty managementu, ako aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl identických a príbuzných študijných odborov);
-    ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt;
-    ako forma osobného a osobnostného rozvoja pre zamestnaných alebo podnikateľov s ambíciami zdokonalenia alebo doplnenia svojich vedomostí a rozhľadu;
-    ako forma celoživotného vzdelávania v lukratívnom a perspektívnom odbore.