Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externé magisterské štúdium - informácie pre študentov

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2024/25

ZIMNÝ SEMESTER

Výučba

od

18.10.2024

do

20.12.2024

Skúškové obdobie 

od

02.01.2025

do

15.02.2025

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba

od

15.02.2025

do

16.05.2025

Skúškové obdobie

od

16.05.2025

do

30.06.2025

Externé magisterské štúdium - realizované kombinovanou metódou (kombinácia prezenčnej a dištančnej metódy – s prednáškami/konzultáciami založenými na osobnom kontakte, s využitím počítačovej siete a skúškami, čomu zodpovedá počet hodín priamej vyučovacej činnosti) a končí obhajobou záverečnej práce a štátnou záverečnou skúškou a udelením titulu magister (Mgr.). Po splnení kritérií, stanovených fakultou, je možné pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Daný študijný odbor umožňuje uplatnenie absolventov v oblastiach: marketingový manažment, finančný manažment, manažment projektov, manažment informačných systémov a iné.

Fakulta ponúka štúdium manažmentu od roku 1991. Študijný program bol budovaný podľa vzoru MBA programov amerických univerzít.

Absolventi magisterského stupňa študijného programu manažment nadobudnú prehlbujúce poznatky zo základných oblastí manažmentu a informatiky, porozumejú a osvoja si nadstavbové a funkčné disciplíny manažmentu, získajú poznatky z podporných disciplín manažmentu, ovládajú zložitejšie aplikácie z podnikových informačných systémov, vedia používať komunikačné techniky určené pre veľké skupiny ľudí.

Na riadne ukončenie magisterského štúdia v študijnom programe manažment je potrebné získať minimálne 120 kreditov za predmety študijného plánu, získať hodnotenie a kredity zo všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu, vykonať štátnu záverečnú skúšku s obhajobou diplomovej práce a v prípade vzniknutej povinnosti hradiť školné ho uhradiť.

Kreditový systém štúdia umožňuje individuálne navoliť študentovi svoje vlastné tempo štúdia. V zmysle ustanovenia čl. 9 ods. 5 ,  Vnútorného predpisu č. 20/2019 schváleného  Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave si môže študent externej formy štúdia zapísať maximálne 60 kreditov za akademický rok.

Odporúčaný študijný plán pre II. stupeň

Odporúčaný študijný plán pre II. stupeň