Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externé magisterské štúdium - informácie pre študentov

Externé magisterské štúdium je vykonávané kombinovanou metódou (kombinácia prezenčnej a dištančnej metódy – s prednáškami/konzultáciami založenými na osobnom kontakte, s využitím počítačovej siete a skúškami, čomu zodpovedá počet hodín priamej vyučovacej činnosti) a končí obhajobou záverečnej práce a štátnou záverečnou skúškou a udelením titulu magister (Mgr.). Po splnení kritérií, stanovených fakultou, je možné pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Daný študijný odbor umožňuje uplatnenie absolventov v oblastiach: manažment, marketing, financie a účtovníctvo a iné.

Fakulta ponúka štúdium manažmentu od roku 1991. Študijný program bol budovaný podľa vzoru MBA programov amerických univerzít.

Absolventi magisterského stupňa študijného programu manažment nadobudnú prehlbujúce poznatky zo základných oblastí manažmentu a informatiky, porozumejú a osvoja si nadstavbové a funkčné disciplíny manažmentu, získajú poznatky z podporných disciplín manažmentu, ovládajú zložitejšie aplikácie z podnikových informačných systémov, vedia používať komunikačné techniky určené pre veľké skupiny ľudí.

Na riadne ukončenie magisterského štúdia v študijnom programe manažment je potrebné získať minimálne 120 kreditov za predmety študijného plánu, získať hodnotenie a kredity zo všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu, vykonať štátnu záverečnú skúšku s obhajobou diplomovej práce a v prípade vzniknutej povinnosti hradiť školné ho uhradiť.

Kreditový systém štúdia umožňuje individuálne navoliť študentovi svoje vlastné tempo štúdia. V zmysle ustanovenia čl. 9 ods. 5 ,  Vnútorného predpisu č. 20/2019 schváleného  Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave si môže študent externej formy štúdia zapísať maximálne 60 kreditov za akademický rok, čo výrazne skráti celkovú dobu štúdia.

Priebeh štúdia

Štúdium v externej forme štúdia je prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú. Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe, t. j. v týždni po 16:00 hod. alebo cez víkendy.

Výučba prebieha v dvoch formách:

  • večerná forma – online výučba povinných a blokových predmetov prebieha zväčša 2 až 3 dni v týždni v časoch medzi 17:30 a 20:20, podľa aktuálneho rozvrhu online výučby.
  • víkendová forma – výučba povinných predmetov prebieha počas sobôt v časoch medzi 8:30 a 17:20, výučba blokových predmetov v piatok večer  v časoch medzi 17:30 a 20:20, podľa aktuálneho rozvrhu online výučby.

    Učebný plán študijného programu