Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externé magisterské štúdium - informácie pre študentov

Externé magisterské štúdium je vykonávané kombinovanou metódou (kombinácia prezenčnej a dištančnej metódy – s prednáškami/konzultáciami založenými na osobnom kontakte, s využitím počítačovej siete a skúškami, čomu zodpovedá počet hodín priamej vyučovacej činnosti) a končí obhajobou záverečnej práce a štátnou záverečnou skúškou a udelením titulu magister (Mgr.). Po splnení kritérií, stanovených fakultou, je možné pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Daný študijný odbor umožňuje uplatnenie absolventov v oblastiach: manažment, marketing, financie a účtovníctvo a iné.

Fakulta ponúka štúdium manažmentu od roku 1991. Študijný program bol budovaný podľa vzoru MBA programov amerických univerzít.

Absolventi magisterského stupňa študijného programu manažment nadobudnú prehlbujúce poznatky zo základných oblastí manažmentu a informatiky, porozumejú a osvoja si nadstavbové a funkčné disciplíny manažmentu, získajú poznatky z podporných disciplín manažmentu, ovládajú zložitejšie aplikácie z podnikových informačných systémov, vedia používať komunikačné techniky určené pre veľké skupiny ľudí.

Na riadne ukončenie magisterského štúdia v študijnom programe manažment je potrebné získať minimálne 120 kreditov za predmety študijného plánu, získať hodnotenie a kredity zo všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu, vykonať štátnu záverečnú skúšku s obhajobou diplomovej práce a v prípade vzniknutej povinnosti hradiť školné ho uhradiť.

Kreditový systém štúdia umožňuje individuálne navoliť študentovi svoje vlastné tempo štúdia, napríklad skončiť štúdium už o rok skôr ako je štandardná dĺžka štúdia, v zmysle ustanovenia čl. 22 ods. 5 Študijného poriadku UK, maximálna hodnota zapísaných kreditov v jednom roku neprekročí 1,25 násobok štandardnej záťaže študenta v externej forme štúdia.

Priebeh štúdia

Štúdium v externej forme štúdia je prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú. Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe, t. j. v týždni po 16:00 hod. alebo cez víkendy.

Výučba prebieha v dvoch formách:

  • večerná forma – výučba prebieha zväčša 2 dni v týždni v časoch medzi 17:00 a 21:20, podľa aktuálneho rozvrhu;
  • víkendová forma – výučba prebieha v soboty v časoch medzi 8:30 a 16:50, podľa aktuálneho rozvrhu.

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020

ZIMNÝ SEMESTER

Výučba

od

23.9.2019

do

20.12.2020

Skúškové obdobie 

od

2.1.2020

do

14.2.2020

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba

od

17.2.2020

do

22.5.2020

Skúškové obdobie

od

18.5.2020

do

30.6.2020

 

Školné

Cena celého externého magisterského štúdia je 2910 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky:

1.    a 2. rok štúdia 1 170 €;  3.rok štúdia 570 €  (priemer 970 € za jeden rok štúdia).