Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 30. 6. 2022 o 13:30

POZVÁNKA


Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 30. júna 2022 (štvrtok) o 13:30 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu štúdia na ak. rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. prodekankou pre štúdium)
3.    Schvaľovanie: Kritéria prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan v z. prodekankou pre štúdium)
4.    Schvaľovanie: Kritéria prijímania na štúdium magisterských študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan v z. prodekankou pre štúdium)
5.    Schvaľovanie: Rozpis štátnej dotácie na rok 2022 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2022 (predkladá dekan fakulty)
6.    Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekana (predkladá dekan)
7.    Informácie z AS UK (informuje predsedníčka AS FM UK)
8.    Rôzne
9.    Záver


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK
 
Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Lenka Lehocká
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Prorektori UK za FM UK:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 21. apríla 2022 o 15:00

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 21. apríla 2022 (štvrtok) o 15:00 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Kritéria prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan v z. prodekankou pre štúdium)
3.    Schvaľovanie: Kritéria prijímania na štúdium magisterských študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan v z. prodekankou pre štúdium)
4.    Informácie vedenia FM UK
5.    Informácie z AS UK (informuje predsedníčka AS FM UK)
6.    Rôzne
7.    Záver


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

 
 
Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.

Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Miroslava Zelizňáková    
 
Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Ostatní členovia kolégia dekana FM UK:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.


Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK - 28. marca 2022 o 13:00 hod

POZVÁNKA

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 28. marca 2022 (pondelok) o 13,00 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovane: Návrh volebnej komisie na voľbu kandidáta na funkciu dekana FM UK
3.    Vyhlásenie: Volieb kandidáta na funkciu dekana FM UK na funkčné obdobie od 1.3.2023 do 28.2.2027
4.    Schvaľovanie: Harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana FM UK
5.    Záver


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

 
Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.

Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Miroslava Zelizňáková   
 
Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Ostatní členovia kolégia dekana FM UK:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Prorektori UK za FM UK:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.


Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 14. marca 2022 o 12:30

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“).
Zasadnutie sa uskutoční dňa 14. marca 2022 (pondelok) o 12,30 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan, v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
3.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2022/2023 (predkladá dekan, v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
4.    Informácia o kritériách na habilitácie a inaugurácie (informuje dekan, v z. prodekankou pre projekty a rozvoj)
5.    Informácia o postupe prác na vnútornom systéme kvality (informuje dekan, v z. prodekanom pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou)
6.    Predloženie správy o činnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM UK)
7.    Diskusia k možnosti vyhlásenia volieb kandidáta na dekana FM UK
8.    Záver


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK
 
Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Miroslava Zelizňáková    
 
Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Ostatní členovia kolégia dekana FM UK:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Prorektori UK za FM UK:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK - 14. 2. 2022 o 12:30

POZVÁNKA

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa koná za účelom vyjadrenia podpory výzve RVŠ SR. Zasadnutie sa uskutoční dňa 14. februára 2022 (pondelok) o 12,30 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).
Pre hostí bude podujatie sprostredkované online. Link na pripojenie sa: https://bit.ly/3Bfmkx2


Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia.
2. Vyjadrenie podpory „Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl“
3. Diskusia k aktuálnemu dianiu v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách
4. Záver


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Miroslava Zelizňáková

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 6. 12. 2021 o 12:30

POZVÁNKA


Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 6. decembra 2021 (pondelok) o 12:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams (na podujatie je možné sa pripojiť na nasledujúcom odkaze: https://bit.ly/3HVhXd4 )

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v akademickom roku 2022/2023 (predkladá dekan, v.z. prodekankou pre štúdium a prodekanom pre doktorandské štúdium)
3.    Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. prodekankou pre štúdium)
4.    Schvaľovanie: Aktualizácia rozpisu štátnej dotácie na rok 2021 a rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2021 (predkladá tajomníčka FM UK)
5.    Schvaľovanie: Návrh členov do Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan FM UK)
6.    Informácia o príprave a implementácii vnútorného systému kvality (informuje prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou)
7.    Rôzne.


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.

PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 20. 9. 2021 o 12:30

POZVÁNKA


Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 20. septembra 2021 (pondelok) o 12:30 hod. v miestnosti č. 14 (zasadačka), na štvrtom poschodí a súčasne pobeží online (https://bit.ly/3nrtpWh).


Návrh programu zasadnutia:

1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekanky (predkladá dekan)
3.    Schvaľovanie: Návrh členov do Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan FM UK)
4.    Schvaľovanie: Návrh predsedu a členov disciplinárnej komisie fakulty pre študentov s funkčným obdobím od 23.10.2021 (predkladá dekan)
5.    Voľba podpredsedníčky za študentskú časť AS FM UK.
6.    Rôzne.


doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UKRozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Bc. Kristína Mravcová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Bc. Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK dňa 11. 6. 2021 o 8:00

POZVÁNKA


Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 11. júna 2021 (piatok) o 8:00 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams (na podujatie je možné sa pripojiť na nasledujúcom odkaze: https://bit.ly/3g2PBSr )


Návrh programu zasadnutia:

1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Prerokovanie: Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2021/2022 za študijný program Medzinárodný manažment (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
3.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
4.    Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 7. 6. 2021 o 13:00

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 2021 (pondelok) o 13,00 hod. prezenčne v učebni č. 18, ako aj virtuálne prostredníctvom MS Teams (na podujatie je možné sa pripojiť na nasledujúcom odkaze: http://bitly.ws/dI83 )

Návrh programu zasadnutia:

1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Prerokovanie: Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2021/2022 za študijný program Medzinárodný manažment (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
3.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
4.    Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
5.    Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
6.    Prerokovanie: Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2020 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
7.    Schvaľovanie: Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 2/2019 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá dekan fakulty)
8.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
9.    Schvaľovanie: Rozpis štátnej dotácie na rok 2021 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2021 (predkladá dekan fakulty)
10.    Schvaľovanie: Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2020 (predkladá dekan FM UK)
11.    Schvaľovanie: Dlhodobý zámer FMUK na roky 2021-2027 (predkladá dekan)
12.    Rôzne.


doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK, 12. 4. 2021 o 13:00

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2021 (pondelok) o 13:00 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.
Na podujatie je možné sa pripojiť na tomto odkaze.


Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Schvaľovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
3. Prerokovanie: Návrh správy o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2020 (predkladá dekan v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
4. Prerokovanie: Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2020 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
5. Prerokovanie: Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2021/2022 za študijný program Manažment (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
6. Predloženie správy o činnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM UK)
7. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová     

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.


Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK, 8.3.2021 o 12:30

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2021 (pondelok) o 12:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.
Na podujatie je možné sa pripojiť na nasledujúcom odkaze: Click here to join the meeting


Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022 (predkladá dekan)
3.    Prerokovanie: Študijné programy doktorandského štúdia pre akademický rok 2021/2022 (denná a externá forma) (predkladá dekan)
4.    Prerokovanie: Návrh téz na ústne prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022 (predkladá dekan)
5.    Schvaľovanie: Zásady volieb do akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá predsedníčka AS FM UK)
6.    Rôzne.


doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.


Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK 3. marca 2021

POZVÁNKA

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa koná za účelom vyjadrenia podpory Stanovisku AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.
Zasadnutie sa uskutoční dňa 3. marca 2021 (streda) o 14:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.
Na podujatie je možné sa pripojiť tu: Click here to join the meeting


Návrh programu:

1.    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia AS FM UK, schválenie programu
2.    Vyjadrenie podpory Stanovisku AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.
3.    Záver

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK 5. februára 2021

POZVÁNKA

Pozývam Vás na slávnostné zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), pri príležitosti 30.-výročia založenia fakulty. Zasadnutie sa uskutoční dňa 5. februára 2021 (piatok) o 10,00 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.
Na podujatie je možné sa pripojiť tu: Click here to join the meeting

Program slávnostného zasadnutia:
1.    Otvorenie slávnostného zasadnutia AS FMUK
2.    Príhovor dekana fakulty, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD.
3.    Príhovor prvého prodekana fakulty, prof. Ing. Jána Rudyho, PhD.
4.    Príhovor tajomníčky fakulty, Mgr. Soni Šúrekovej
5.    Ukončenie slávnostného zasadnutia AS FM UK

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Rozdeľovník:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK 19. 11. 2020 o 12:30

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2020 (štvrtok) o 12:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.

Na podujatie je možné sa pripojiť tu: Click here to join the meeting

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
  2. Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekana pre vedu a výskum a doktorandské štúdium FM UK (predkladá dekan)
  3. Schvaľovanie: Návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v akademickom roku 2021/2022 (predkladá Prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
  4. Prerokovanie: Dlhodobý zámer FM UK (v zmysle Metodiky čl.12 VS 2.2.1 a 2.31) (predkladá dekan FM UK)
  5. Schvaľovanie: Návrh rozpisu štátnej dotácie na rok 2020 a návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2020 (predkladá tajomníčka FM UK)
  6. Schvaľovanie: Návrh členov do Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan FM UK)
  7. Prerokovanie: Vnútorný predpis č. 20/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o vypracovaní a pravidelnej aktualizácii vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby a osobného plánu rozvoja vo vedecko-výskumnej oblasti (predkladá dekan FM UK)
  8. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

celé znenie pozvánky je v prílohe

 Rozdeľovník:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK dňa 21. 9. 2020 o 12:30

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa
21. septembra 2020 (pondelok) o 12,30 hod. v učebni č. 20 (prístavba).

Program zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Voľba zástupcu študentov do volebnej komisie.
3. Prerokovanie: Poskytované študijné programy v akademickom roku 2021/2022 (predkladá
dekan fakulty).
4. Prerokovanie: Úprava študijného plánu dennej formy magisterského stupňa štúdia v časti
štátnych záverečných skúšok (posilnenie obhajoby diplomovej práce) (predkladá dekan
fakulty).
5. Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekana pre štúdium a vzťahy s verejnosťou
(predkladá dekan fakulty).
6. Prerokovanie: Vnútorný predpis, ktorý upravuje pracovný pomer vysokoškolských učiteľov
nad 70 rokov veku (predkladá dekan fakulty).
7. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

celé znenie pozvánky je v prílohe

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK dňa 5.6.2020 o 10:30

POZVÁNKA


Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa

5. júna 2020 (piatok) o 10:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.


Program zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Schvaľovanie: Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu FM UK (predkladá dekan FM UK).
3. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Rozdeľovník:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Bc. Michaela Reichová
Bc. Michal Valek
Kristína Mravcová
Zuzana Sýkorová

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

 

Na zasadnutie sa môžete pripojiť prostredníctvom tohto linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3b4a50655d8c41ef90e0acacac3696c6%40thread.tacv2/1591174247753?context=%7b%22Tid%22%3a%227f129263-689c-4c46-ac78-47dd605e1187%22%2c%22Oid%22%3a%223cabcc26-8dd0-494d-9512-1fe72bf6f62c%22%7d