Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK dňa 11. 6. 2021 o 8:00

POZVÁNKA


Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 11. júna 2021 (piatok) o 8:00 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams (na podujatie je možné sa pripojiť na nasledujúcom odkaze: https://bit.ly/3g2PBSr )


Návrh programu zasadnutia:

1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Prerokovanie: Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2021/2022 za študijný program Medzinárodný manažment (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
3.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
4.    Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 7. 6. 2021 o 13:00

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 2021 (pondelok) o 13,00 hod. prezenčne v učebni č. 18, ako aj virtuálne prostredníctvom MS Teams (na podujatie je možné sa pripojiť na nasledujúcom odkaze: http://bitly.ws/dI83 )

Návrh programu zasadnutia:

1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Prerokovanie: Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2021/2022 za študijný program Medzinárodný manažment (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
3.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
4.    Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
5.    Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
6.    Prerokovanie: Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2020 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
7.    Schvaľovanie: Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 2/2019 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá dekan fakulty)
8.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
9.    Schvaľovanie: Rozpis štátnej dotácie na rok 2021 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2021 (predkladá dekan fakulty)
10.    Schvaľovanie: Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2020 (predkladá dekan FM UK)
11.    Schvaľovanie: Dlhodobý zámer FMUK na roky 2021-2027 (predkladá dekan)
12.    Rôzne.


doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK, 12. 4. 2021 o 13:00

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2021 (pondelok) o 13:00 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.
Na podujatie je možné sa pripojiť na tomto odkaze.


Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Schvaľovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
3. Prerokovanie: Návrh správy o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2020 (predkladá dekan v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
4. Prerokovanie: Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2020 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
5. Prerokovanie: Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2021/2022 za študijný program Manažment (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
6. Predloženie správy o činnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM UK)
7. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová     

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.


Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK, 8.3.2021 o 12:30

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2021 (pondelok) o 12:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.
Na podujatie je možné sa pripojiť na nasledujúcom odkaze: Click here to join the meeting


Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022 (predkladá dekan)
3.    Prerokovanie: Študijné programy doktorandského štúdia pre akademický rok 2021/2022 (denná a externá forma) (predkladá dekan)
4.    Prerokovanie: Návrh téz na ústne prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022 (predkladá dekan)
5.    Schvaľovanie: Zásady volieb do akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá predsedníčka AS FM UK)
6.    Rôzne.


doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.


Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK 3. marca 2021

POZVÁNKA

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa koná za účelom vyjadrenia podpory Stanovisku AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.
Zasadnutie sa uskutoční dňa 3. marca 2021 (streda) o 14:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.
Na podujatie je možné sa pripojiť tu: Click here to join the meeting


Návrh programu:

1.    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia AS FM UK, schválenie programu
2.    Vyjadrenie podpory Stanovisku AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.
3.    Záver

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK 5. februára 2021

POZVÁNKA

Pozývam Vás na slávnostné zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), pri príležitosti 30.-výročia založenia fakulty. Zasadnutie sa uskutoční dňa 5. februára 2021 (piatok) o 10,00 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.
Na podujatie je možné sa pripojiť tu: Click here to join the meeting

Program slávnostného zasadnutia:
1.    Otvorenie slávnostného zasadnutia AS FMUK
2.    Príhovor dekana fakulty, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD.
3.    Príhovor prvého prodekana fakulty, prof. Ing. Jána Rudyho, PhD.
4.    Príhovor tajomníčky fakulty, Mgr. Soni Šúrekovej
5.    Ukončenie slávnostného zasadnutia AS FM UK

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Rozdeľovník:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK 19. 11. 2020 o 12:30

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2020 (štvrtok) o 12:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.

Na podujatie je možné sa pripojiť tu: Click here to join the meeting

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
  2. Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekana pre vedu a výskum a doktorandské štúdium FM UK (predkladá dekan)
  3. Schvaľovanie: Návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v akademickom roku 2021/2022 (predkladá Prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
  4. Prerokovanie: Dlhodobý zámer FM UK (v zmysle Metodiky čl.12 VS 2.2.1 a 2.31) (predkladá dekan FM UK)
  5. Schvaľovanie: Návrh rozpisu štátnej dotácie na rok 2020 a návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2020 (predkladá tajomníčka FM UK)
  6. Schvaľovanie: Návrh členov do Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan FM UK)
  7. Prerokovanie: Vnútorný predpis č. 20/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o vypracovaní a pravidelnej aktualizácii vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby a osobného plánu rozvoja vo vedecko-výskumnej oblasti (predkladá dekan FM UK)
  8. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

celé znenie pozvánky je v prílohe

 Rozdeľovník:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK dňa 21. 9. 2020 o 12:30

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa
21. septembra 2020 (pondelok) o 12,30 hod. v učebni č. 20 (prístavba).

Program zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Voľba zástupcu študentov do volebnej komisie.
3. Prerokovanie: Poskytované študijné programy v akademickom roku 2021/2022 (predkladá
dekan fakulty).
4. Prerokovanie: Úprava študijného plánu dennej formy magisterského stupňa štúdia v časti
štátnych záverečných skúšok (posilnenie obhajoby diplomovej práce) (predkladá dekan
fakulty).
5. Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekana pre štúdium a vzťahy s verejnosťou
(predkladá dekan fakulty).
6. Prerokovanie: Vnútorný predpis, ktorý upravuje pracovný pomer vysokoškolských učiteľov
nad 70 rokov veku (predkladá dekan fakulty).
7. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

celé znenie pozvánky je v prílohe

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK dňa 5.6.2020 o 10:30

POZVÁNKA


Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa

5. júna 2020 (piatok) o 10:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.


Program zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Schvaľovanie: Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu FM UK (predkladá dekan FM UK).
3. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Rozdeľovník:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Bc. Michaela Reichová
Bc. Michal Valek
Kristína Mravcová
Zuzana Sýkorová

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

 

Na zasadnutie sa môžete pripojiť prostredníctvom tohto linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3b4a50655d8c41ef90e0acacac3696c6%40thread.tacv2/1591174247753?context=%7b%22Tid%22%3a%227f129263-689c-4c46-ac78-47dd605e1187%22%2c%22Oid%22%3a%223cabcc26-8dd0-494d-9512-1fe72bf6f62c%22%7d