Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK 19. 11. 2020 o 12:30

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2020 (štvrtok) o 12:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.

Na podujatie je možné sa pripojiť tu: Click here to join the meeting

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
  2. Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekana pre vedu a výskum a doktorandské štúdium FM UK (predkladá dekan)
  3. Schvaľovanie: Návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v akademickom roku 2021/2022 (predkladá Prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
  4. Prerokovanie: Dlhodobý zámer FM UK (v zmysle Metodiky čl.12 VS 2.2.1 a 2.31) (predkladá dekan FM UK)
  5. Schvaľovanie: Návrh rozpisu štátnej dotácie na rok 2020 a návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2020 (predkladá tajomníčka FM UK)
  6. Schvaľovanie: Návrh členov do Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan FM UK)
  7. Prerokovanie: Vnútorný predpis č. 20/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o vypracovaní a pravidelnej aktualizácii vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby a osobného plánu rozvoja vo vedecko-výskumnej oblasti (predkladá dekan FM UK)
  8. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

celé znenie pozvánky je v prílohe

 Rozdeľovník:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK dňa 21. 9. 2020 o 12:30

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa
21. septembra 2020 (pondelok) o 12,30 hod. v učebni č. 20 (prístavba).

Program zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Voľba zástupcu študentov do volebnej komisie.
3. Prerokovanie: Poskytované študijné programy v akademickom roku 2021/2022 (predkladá
dekan fakulty).
4. Prerokovanie: Úprava študijného plánu dennej formy magisterského stupňa štúdia v časti
štátnych záverečných skúšok (posilnenie obhajoby diplomovej práce) (predkladá dekan
fakulty).
5. Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekana pre štúdium a vzťahy s verejnosťou
(predkladá dekan fakulty).
6. Prerokovanie: Vnútorný predpis, ktorý upravuje pracovný pomer vysokoškolských učiteľov
nad 70 rokov veku (predkladá dekan fakulty).
7. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

celé znenie pozvánky je v prílohe

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK dňa 5.6.2020 o 10:30

POZVÁNKA


Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa

5. júna 2020 (piatok) o 10:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.


Program zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Schvaľovanie: Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu FM UK (predkladá dekan FM UK).
3. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Rozdeľovník:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Bc. Michaela Reichová
Bc. Michal Valek
Kristína Mravcová
Zuzana Sýkorová

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

 

Na zasadnutie sa môžete pripojiť prostredníctvom tohto linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3b4a50655d8c41ef90e0acacac3696c6%40thread.tacv2/1591174247753?context=%7b%22Tid%22%3a%227f129263-689c-4c46-ac78-47dd605e1187%22%2c%22Oid%22%3a%223cabcc26-8dd0-494d-9512-1fe72bf6f62c%22%7d