Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK dňa 5.6.2020 o 10:30

POZVÁNKA


Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa

5. júna 2020 (piatok) o 10:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.


Program zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Schvaľovanie: Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu FM UK (predkladá dekan FM UK).
3. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Rozdeľovník:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Bc. Michaela Reichová
Bc. Michal Valek
Kristína Mravcová
Zuzana Sýkorová

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

 

Na zasadnutie sa môžete pripojiť prostredníctvom tohto linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3b4a50655d8c41ef90e0acacac3696c6%40thread.tacv2/1591174247753?context=%7b%22Tid%22%3a%227f129263-689c-4c46-ac78-47dd605e1187%22%2c%22Oid%22%3a%223cabcc26-8dd0-494d-9512-1fe72bf6f62c%22%7d