Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie AS FM UK dňa 13. mája o 12:30 hod.

Bratislava, 8. 5. 2024

Pozvánka 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, členky a členovia Akademického senátu Fakulty managementu, vážená pani predsedníčka AS UK, vážený pán dekan, vážené vedenie FM UK, vážení hostia

z titulu funkcie predsedu Akademického senátu Fakulty managementu si Vás dovoľujem pozvať na 3. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 13. mája 2024 (pondelok) o 12:30 hod prezenčne v zasadacej miestnosti FM UK na 4. poschodí.

Návrh programu zasadnutia: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

2. Schvaľovanie: Návrh rozpočtu výnosov a nákladov fakulty (predkladá dekan AS FM UK)

3. Schvaľovanie: Dodatok k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá predseda AS FM UK) 

4. Schvaľovanie: Kritériá prijímania študentov na a.r. 2025/2026, bakalársky a magisterský stupeň (predkladá dekan AS FM UK)

5. Prerokovanie: Správa o vzdelávacej činnosti (predkladá dekan FM UK)

6. Prerokovanie: Správa o vedecko výskumnej činnosti činnosti (predkladá dekan FM UK)

7. Informácie členov AS UK, zástupcov FM UK zo 4. a 5. zasadnutia AS UK (24.4.2024, 10.5.2024) 

8. Informácie vedenia FM UK členom AS FM UK

9. Rôzne

10. Záver

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

predseda AS FM UK

 

Členovia AS FM UK: 

doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.

doc. RNDr. Michal Greguš PhD.

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.

doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.  

doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.  

Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.

Mgr. František Olšavský, PhD.

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Timea Darnadiová

Bc. Timotej Hruška

Bc. Natália Kuklová

Bc. Simona Ružanská

Sophia Roubalová

Prizvaní: 

Pozvaný hosť: 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

(Predsedníčka AS UK)

Vedenie FM UK: 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. (Dekan)

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. (Prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)

doc. Ing. Ján Papula, PhD. (Prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou)

doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD. (Prodekanka pre štúdium)

Mgr. Vincent Karovič, PhD. (Prodekan pre IT)

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD. (Prodekanka pre medzinárodné vzťahy)

Mgr. Soňa Šúreková (Tajomníčka fakulty)

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. (Splnomocnenkyňa dekana pre legislatívu)

Zástupcovia FM UK v AS UK, ŠRVŠ a študentský ombudsman: 

prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.

Romana Bohušová

Mgr. Juraj Kamenský. 

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 25. marca o 13:00 hod.

Bratislava, 19. 3. 2024

Pozvánka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, členky a členovia Akademického senátu, pán dekan, vedenie fakulty, hostia,

z titulu funkcie predsedu Akademického senátu Fakulty managementu si Vás dovoľujem pozvať na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 25. marca 2024 (pondelok) o 13,00 hod prezenčne v zasadacej miestnosti FM UK na 4. poschodí.

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2.    Schvaľovanie: Harmonogram doktorandského štúdia na FM UK v akademickom roku 2024/2025 (predkladá dekan AS FM UK)
3.    Prerokovanie: Návrh dekana FM UK na zmeny v personálnom obsadení Vedenia FM UK (predkladá dekan FM UK)
4.    Informácie členov AS UK, zástupcov FM UK zo zasadnutia 20.3.2024.
5.    Informácie vedenia FM UK členom AS FM UK
6.    Rôzne
7.    Záver


doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
predseda AS FM UK
 
Členovia AS FM UK:
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.  
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.  
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Timea Darnadiová
Bc. Timotej Hruška
Bc. Natália Kuklová
Bc. Simona Ružanská
Sophia Roubalová

Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Zástupcovia FM UK v AS UK, ŠRVŠ a študentský ombudsman:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
Romana Bohušová
Mgr. Juraj Kamenský

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK dňa 26. februára 2024 o 13:00 hod.

Bratislava, 20. 2. 2024

Pozvánka
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, členky a členovia Akademického senátu, pán dekan, vedenie fakulty, hostia,

z titulu funkcie predsedu Akademického senátu Fakulty managementu si Vás dovoľujem pozvať na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 26. februára 2024 (pondelok) o 13:00 hod. prezenčne v zasadacej miestnosti FM UK na 4. poschodí.

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2.    Schvaľovanie: Správa o činnosti AS FM UK za rok 2023 (predkladá predseda AS FM UK)
3.    Schvaľovanie: Harmonogram zasadnutí v letnom semestri AS FM UK v AR 2023-24 (predkladá predseda FM UK)
4.    Doplňujúca voľba členov študentskej časti Disciplinárnej komisie pre študentov FM UK
5.    Informácie vedenia FM UK členom AS FM UK.
6.    Rôzne
7.    Záver


doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
predseda AS FM UK
 
Členovia AS FM UK:
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.  
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.  
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Timea Darnadiová
Bc. Timotej Hruška
Bc. Natália Kuklová
Bc. Simona Ružanská
Sophia Roubalová

Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Zástupcovia FM UK v AS UK, ŠRVŠ a študentský ombudsman:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
Romana Bohušová
Mgr. Juraj Kamenský

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 12. 12. 2023 o 13:00

Bratislava, 5. 12. 2023

Pozvánka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, členky a členovia Akademického senátu, pán dekan, vedenie fakulty, hostia,

Dovoľujem si Vás pozvať na 4. riadne a zároveň posledné v tomto kalendárnom roku zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 12. decembra 2023 (utorok) o 13,00 hod prezenčne v zasadacej miestnosti FM UK na 4. poschodí.

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2.    Schvaľovanie: Aktualizovaný návrh rozpočtu výnosov a nákladov fakulty na rok 2023, (predkladá dekan)
3.    Informácie vedenia FM UK
4.    Rôzne
5.    Záver

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
predseda AS FM UK


Členovia AS FM UK:
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.  
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.  
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Timea Darnadiová
Bc. Timotej Hruška
Bc. Natália Kuklová
Bc. Simona Ružanská
Sophia Roubalová

Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Zástupcovia FM UK v AS UK, ŠRVŠ a študentský ombudsman:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
Romana Bohušová
Mgr. Juraj Kamenský

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 6. 11. 2023 o 13:00

Bratislava, 1. 11. 2023

Pozvánka 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, členky a členovia Akademického senátu, pán dekan, vedenie fakulty, hostia, 

Pozývam Vás na 3. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 6. novembra 2023 (pondelok) o 13,00 hod prezenčne v zasadacej miestnosti FM UK na 4. poschodí.

Návrh programu zasadnutia: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

2. Schvaľovanie: Návrh ročného školného FM UK na AR 2024/25, (predkladá dekan)

3. Schvaľovanie: Rokovací poriadok AS FM UK, (predkladá predseda AS FM UK)

4. Informácie vedenia FM UK

5. Rôzne

6. Záver

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
predseda AS FM UK

  

Členovia AS FM UK: 

doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.  
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.  
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Timea Darnadiová
Bc. Timotej Hruška
Bc. Natália Kuklová
Bc. Simona Ružanská
Sophia Roubalová

Prizvaní:
Vedenie FM UK: 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD. 
doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD. 
Mgr. Soňa Šúreková

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK dňa 25.09.2023 o 15:30

Bratislava, 19. 9. 2023

Pozvánka
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, členky a členovia Akademického senátu, pán dekan, vedenie fakulty, hostia,

na základe návrhu pána dekana prof. Štarchoňa Vás pozývam na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 25. septembra 2023 (pondelok) o 15,30 hod prezenčne v zasadacej miestnosti FM UK na 4. poschodí.
 
Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2.    Schvaľovanie: Organizačný poriadok FM UK, dodatok (predkladá dekan)
3.    Schvaľovanie: Rokovací poriadok AS FM UK, (predkladá predseda AS FM UK)
4.    Schvaľovanie: Harmonogram zasadnutí AS FM UK v AR 2023-24 (predkladá predseda FM UK)
5.    Prerokovanie: Zhodnotenie a prediskutovanie výsledkov študentských ankiet (vedenie FM UK)
6.    Prerokovanie: Zhodnotenie a prediskutovanie výsledkov zamestnaneckých ankiet (vedenie FM UK)
8.    Vyhlásenie volieb na študentského ombudsmana
9.    Vyhlásenie volieb na zástupcu/zástupkyne FM UK do Študentskej rady vysokých škôl
10.    Doplňujúca voľba členov študentskej časti Disciplinárnej komisie pre študentov FM UK
11.    Informácie o návšteve pracovnej skupiny SAAVS na FM UK
12.    Rôzne
13.    Záver


doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
predseda AS FM UK
 

Členovia AS FM UK:
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.  
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.  
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Timea Darnadiová
Bc. Timotej Hruška
Bc. Natália Kuklová
Bc. Simona Ružanská
Sophia Roubalová

Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK dňa 16. júna 2023 o 10:30

Bratislava, 13.06.2023

POZVÁNKA

Vážení kolegovia, vážené kolegyne, členky a členovia Akademického senátu, pán dekan, vedenie, hostia, na základe výzvy pána dekana prof. Štarchoňa Vás pozývam na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“).
Zasadnutie sa uskutoční dňa 16. júna 2023 (piatok) o 10:30 hod. prezenčne v učebni 2  (miestnosť č. 2, 2. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba tajomníka AS FM UK
 3. Návrh nového rokovacieho poriadku AS FM UK
 4. Prerokovanie: Návrh dekana FM UK na vymenovanie prodekanov a prodekaniek FM UK (predkladá dekan)
 5. Schvaľovanie: Návrh zloženia Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan)
 6. Schvaľovanie: Návrh predsedu a členov/členiek Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov (predkladá dekan)
 7. Schvaľovanie: Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2022 (predkladá dekan)
 8. Schvaľovanie: Návrh kritérií prijímania na akademický rok 2024/2025 na bakalárske a magisterské študijné programy poskytované na FM UK
 9. Schvaľovanie: Návrh vnútorného predpisu č. 6/2023 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá dekan)
 10. Prerokovanie: Vnútorný predpis č. 7/2023 smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu Pravidlá pre obsadzovanie pozícií vedeckých pomocných síl na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu (predkladá dekan)
 11. Prerokovanie: Vnútorný predpis č. 8/2023 smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, ktorou sa na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu ustanovuje ochranca práv študentov Univerzity Komenského v Bratislave (študentský ombudsman) (predkladá dekan)
 12. Rôzne
 13. Záver

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
predseda  AS FM UK

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS FM UK dňa 12. 6. 2023 o 15:00

Bratislava, 06.06.2023

POZVÁNKA

Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 12. júna 2023 (pondelok) o 15:00 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2.    Voľba predsedníctva AS FM UK
3.    Návrh zapisovateľa
4.    Návrh členov volebnej komisie
5.    Diskusia
6.    Záver

doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
predseda volebnej komisie AS FM UK

Členovia AS FM UK:
 
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.  
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.  
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Timea Darnadiová
Timotej Hruška
Natália Kuklová
Bc. Simona Ružanská
Sophia Roubalová
 
Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
AS FM UK :
doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
doc. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 27.4.2023 o 14:00

Bratislava, 20.04.2023

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 (štvrtok) o 14,00 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Rozpis štátnej dotácie na rok 2023 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2023 (predkladá dekan fakulty)
3.    Schvaľovanie: Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá predsedníčka AS FM UK)
4.    Voľba: Voľba zástupcu FM UK do Rady vysokých škôl SR (informuje predsedníčka AS FM UK)
5.    Informácie z AS UK
6.    Rôzne
7.    Záver

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK
 
Členovia AS FM UK:

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Bc. Lenka Lehocká
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Sabina Rýzková
Bc. Miroslava Zelizňáková    
 
Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK dňa 20. 4. 2023 o 14:00

Bratislava, 17.04.2023

POZVÁNKA

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 20. apríla 2023 (štvrtok) o 14,00 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Vnútorný predpis č. 4/2023 - Štatút Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (predkladá dekan)
3.    Rôzne
4.    Záver

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK
 
Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Bc. Lenka Lehocká
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Sabina Rýzková
Bc. Miroslava Zelizňáková   

Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 3. 4. 2023 o 12:30

Bratislava, 27.03.2023

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 3. apríla 2023 (pondelok) o 12,30 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
 2. Schvaľovanie: Vnútorný predpis č. 4/2023 - Štatút Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (predkladá dekan)
 3. Schvaľovanie: Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan, v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
 4. Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan, v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
 5. Voľba: Voľba zástupcu FM UK do Rady vysokých škôl SR (informuje predsedníčka AS FM UK)
 6. Informácie z AS UK (informujú členky FM UK v AS UK)
 7. Rôzne
 8. Záver

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK
 
Členovia AS FM UK:

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Natália Kuklová
Bc. Lenka Lehocká
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Sabina Rýzková
Bc. Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK, dňa 27. februára 2023 o 12:30

Bratislava, 20.02.2023

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 27. februára 2023 (pondelok) o 12,30 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
 2. Prerokovanie: Správa o vzdelávacej činnosti za rok 2022 (predkladá dekan)
 3. Schvaľovanie: Návrh predsedu disciplinárnej komisie fakulty pre študentov s funkčným obdobím od 1.3.2023 (predkladá dekan)
 4. Predloženie správy o činnosti AS FM UK za rok 2022 (predkladá predsedníčka AS FM UK)
 5. Informácie z AS UK (informujú členky FM UK v AS UK)
 6. Rôzne
 7. Záver

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK
 
Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Natália Kuklová
Bc. Lenka Lehocká
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Sabina Rýzková
Bc. Miroslava Zelizňáková    
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
 
Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK, dňa 12. 12. 2022 o 12:30

Bratislava, 30.11.2022

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 12. decembra 2022 (pondelok) o 12:30 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Návrh aktualizovaného rozpočtu Výnosov a nákladov na rok 2022  (predkladá dekan)
3.    Schvaľovanie: Návrh Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá dekan)
4.    Prerokovanie: Správa o vzdelávacej činnosti za rok 2021 (predkladá dekan)
5.    Prerokovanie: Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2021 (predkladá dekan)
6.    Informácie z AS UK (informujú člen a členky FM UK v AS UK)
7.    Rôzne
8.    Záver

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Bc. Lenka Lehocká
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Sabina Rýzková
Bc. Miroslava Zelizňáková
 
Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Prorektori UK za FM UK:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na volebné zasadnutie AS FM UK dňa 16. 11. 2022 o 10:20

POZVÁNKA

Podľa čl. 19 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave Fakulty managementu
a na základe uznesení AS FM UK č. 9/2022 a č. 10/2022 zvolávam
volebné zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu
na stredu 16. novembra 2022 o 10:20 hod.
v miestnosti č. 18 (4. poschodie)

Návrh programu:
1.    Otvorenie a schválenie programu.
2.    Správa predsedu volebnej komisie na voľbu kandidáta na funkciu dekana FM UK o výsledkoch overenia návrhov kandidátov.
ústne informuje: doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD., predseda volebnej komisie
3.    Predstavenie a vystúpenie kandidátov na funkciu dekana FM UK a diskusia k vystúpeniam.
4.    Voľby kandidáta na funkciu dekana FM UK.
tajné hlasovanie
5.    Záver


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

 

Členovia AS FM UK:

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Natália Kuklová
Bc. Lenka Lehocká
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Sabina Rýzková
Bc. Miroslava Zelizňáková   

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 14. 11. 2022 o 12:30

POZVÁNKA


Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 14. novembra 2022 (pondelok) o 12,30 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v akademickom roku 2023/2024 (predkladá dekan, v.z. prodekankou pre štúdium)
3.    Informácie z AS UK (informuje predsedníčka AS FM UK)
4.    Rôzne
5.    Záver


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

 

Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Natália Kuklová
Bc. Lenka Lehocká
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Sabina Rýzková
Bc. Miroslava Zelizňáková   
 
Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Prorektori UK za FM UK:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 30. 6. 2022 o 13:30

POZVÁNKA


Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 30. júna 2022 (štvrtok) o 13:30 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu štúdia na ak. rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. prodekankou pre štúdium)
3.    Schvaľovanie: Kritéria prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan v z. prodekankou pre štúdium)
4.    Schvaľovanie: Kritéria prijímania na štúdium magisterských študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan v z. prodekankou pre štúdium)
5.    Schvaľovanie: Rozpis štátnej dotácie na rok 2022 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2022 (predkladá dekan fakulty)
6.    Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekana (predkladá dekan)
7.    Informácie z AS UK (informuje predsedníčka AS FM UK)
8.    Rôzne
9.    Záver


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK
 
Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Lenka Lehocká
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Prorektori UK za FM UK:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 21. apríla 2022 o 15:00

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 21. apríla 2022 (štvrtok) o 15:00 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Kritéria prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan v z. prodekankou pre štúdium)
3.    Schvaľovanie: Kritéria prijímania na štúdium magisterských študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2023/2024 (predkladá dekan v z. prodekankou pre štúdium)
4.    Informácie vedenia FM UK
5.    Informácie z AS UK (informuje predsedníčka AS FM UK)
6.    Rôzne
7.    Záver


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

 
 
Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.

Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Miroslava Zelizňáková    
 
Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Ostatní členovia kolégia dekana FM UK:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.


Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK - 28. marca 2022 o 13:00

POZVÁNKA

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“). Zasadnutie sa uskutoční dňa 28. marca 2022 (pondelok) o 13,00 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovane: Návrh volebnej komisie na voľbu kandidáta na funkciu dekana FM UK
3.    Vyhlásenie: Volieb kandidáta na funkciu dekana FM UK na funkčné obdobie od 1.3.2023 do 28.2.2027
4.    Schvaľovanie: Harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana FM UK
5.    Záver


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

 
Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.

Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Miroslava Zelizňáková   
 
Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Ostatní členovia kolégia dekana FM UK:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Prorektori UK za FM UK:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.


Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 14. marca 2022 o 12:30

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“).
Zasadnutie sa uskutoční dňa 14. marca 2022 (pondelok) o 12,30 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan, v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
3.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2022/2023 (predkladá dekan, v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
4.    Informácia o kritériách na habilitácie a inaugurácie (informuje dekan, v z. prodekankou pre projekty a rozvoj)
5.    Informácia o postupe prác na vnútornom systéme kvality (informuje dekan, v z. prodekanom pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou)
6.    Predloženie správy o činnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM UK)
7.    Diskusia k možnosti vyhlásenia volieb kandidáta na dekana FM UK
8.    Záver


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK
 
Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Miroslava Zelizňáková    
 
Prizvaní:
Vedenie FM UK:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Ostatní členovia kolégia dekana FM UK:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Prorektori UK za FM UK:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK - 14. 2. 2022 o 12:30

POZVÁNKA

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa koná za účelom vyjadrenia podpory výzve RVŠ SR. Zasadnutie sa uskutoční dňa 14. februára 2022 (pondelok) o 12,30 hod prezenčne v zasadačke dekana (miestnosť č. 14, 4. poschodie).
Pre hostí bude podujatie sprostredkované online. Link na pripojenie sa: https://bit.ly/3Bfmkx2


Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia.
2. Vyjadrenie podpory „Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl“
3. Diskusia k aktuálnemu dianiu v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách
4. Záver


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Miroslava Zelizňáková

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 6. 12. 2021 o 12:30

POZVÁNKA


Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 6. decembra 2021 (pondelok) o 12:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams (na podujatie je možné sa pripojiť na nasledujúcom odkaze: https://bit.ly/3HVhXd4 )

Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v akademickom roku 2022/2023 (predkladá dekan, v.z. prodekankou pre štúdium a prodekanom pre doktorandské štúdium)
3.    Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. prodekankou pre štúdium)
4.    Schvaľovanie: Aktualizácia rozpisu štátnej dotácie na rok 2021 a rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2021 (predkladá tajomníčka FM UK)
5.    Schvaľovanie: Návrh členov do Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan FM UK)
6.    Informácia o príprave a implementácii vnútorného systému kvality (informuje prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou)
7.    Rôzne.


doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Členovia AS FM UK:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.

PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Natália Kuklová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Bc. Kristína Mravcová
Bc. Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 20. 9. 2021 o 12:30

POZVÁNKA


Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 20. septembra 2021 (pondelok) o 12:30 hod. v miestnosti č. 14 (zasadačka), na štvrtom poschodí a súčasne pobeží online (https://bit.ly/3nrtpWh).


Návrh programu zasadnutia:

1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekanky (predkladá dekan)
3.    Schvaľovanie: Návrh členov do Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan FM UK)
4.    Schvaľovanie: Návrh predsedu a členov disciplinárnej komisie fakulty pre študentov s funkčným obdobím od 23.10.2021 (predkladá dekan)
5.    Voľba podpredsedníčky za študentskú časť AS FM UK.
6.    Rôzne.


doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UKRozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Bc. Kristína Mravcová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Bc. Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK dňa 11. 6. 2021 o 8:00

POZVÁNKA


Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 11. júna 2021 (piatok) o 8:00 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams (na podujatie je možné sa pripojiť na nasledujúcom odkaze: https://bit.ly/3g2PBSr )


Návrh programu zasadnutia:

1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Prerokovanie: Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2021/2022 za študijný program Medzinárodný manažment (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
3.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
4.    Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK dňa 7. 6. 2021 o 13:00

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 2021 (pondelok) o 13,00 hod. prezenčne v učebni č. 18, ako aj virtuálne prostredníctvom MS Teams (na podujatie je možné sa pripojiť na nasledujúcom odkaze: http://bitly.ws/dI83 )

Návrh programu zasadnutia:

1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Prerokovanie: Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2021/2022 za študijný program Medzinárodný manažment (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
3.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
4.    Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
5.    Schvaľovanie: Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov uskutočňovaných fakultou pre akademický rok 2022/2023 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
6.    Prerokovanie: Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2020 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
7.    Schvaľovanie: Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 2/2019 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá dekan fakulty)
8.    Prerokovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
9.    Schvaľovanie: Rozpis štátnej dotácie na rok 2021 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2021 (predkladá dekan fakulty)
10.    Schvaľovanie: Výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2020 (predkladá dekan FM UK)
11.    Schvaľovanie: Dlhodobý zámer FMUK na roky 2021-2027 (predkladá dekan)
12.    Rôzne.


doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová
Lenka Lehocká
Barbora Laurová
Miroslava Zelizňáková    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK, 12. 4. 2021 o 13:00

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2021 (pondelok) o 13:00 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.
Na podujatie je možné sa pripojiť na tomto odkaze.


Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Schvaľovanie: Návrh harmonogramu doktorandského štúdia na ak. rok 2021/2022 (predkladá dekan v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
3. Prerokovanie: Návrh správy o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2020 (predkladá dekan v z. prodekanom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium)
4. Prerokovanie: Návrh správy o vzdelávacej činnosti za rok 2020 (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
5. Prerokovanie: Študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2021/2022 za študijný program Manažment (predkladá dekan v z. prodekanom pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
6. Predloženie správy o činnosti AS FM UK (predkladá predsedníčka AS FM UK)
7. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová     

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.


Pozvánka na riadne zasadnutie AS FM UK, 8.3.2021 o 12:30

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2021 (pondelok) o 12:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.
Na podujatie je možné sa pripojiť na nasledujúcom odkaze: Click here to join the meeting


Návrh programu zasadnutia:
1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2.    Schvaľovanie: Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022 (predkladá dekan)
3.    Prerokovanie: Študijné programy doktorandského štúdia pre akademický rok 2021/2022 (denná a externá forma) (predkladá dekan)
4.    Prerokovanie: Návrh téz na ústne prijímacie skúšky na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022 (predkladá dekan)
5.    Schvaľovanie: Zásady volieb do akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (predkladá predsedníčka AS FM UK)
6.    Rôzne.


doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK


Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.


Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS FM UK 3. marca 2021

POZVÁNKA

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa koná za účelom vyjadrenia podpory Stanovisku AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.
Zasadnutie sa uskutoční dňa 3. marca 2021 (streda) o 14:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.
Na podujatie je možné sa pripojiť tu: Click here to join the meeting


Návrh programu:

1.    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia AS FM UK, schválenie programu
2.    Vyjadrenie podpory Stanovisku AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách.
3.    Záver

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Rozdeľovník:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK 5. februára 2021

POZVÁNKA

Pozývam Vás na slávnostné zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), pri príležitosti 30.-výročia založenia fakulty. Zasadnutie sa uskutoční dňa 5. februára 2021 (piatok) o 10,00 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.
Na podujatie je možné sa pripojiť tu: Click here to join the meeting

Program slávnostného zasadnutia:
1.    Otvorenie slávnostného zasadnutia AS FMUK
2.    Príhovor dekana fakulty, prof. RNDr. Michala Greguša, PhD.
3.    Príhovor prvého prodekana fakulty, prof. Ing. Jána Rudyho, PhD.
4.    Príhovor tajomníčky fakulty, Mgr. Soni Šúrekovej
5.    Ukončenie slávnostného zasadnutia AS FM UK

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Rozdeľovník:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová    

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK 19. 11. 2020 o 12:30

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2020 (štvrtok) o 12:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.

Na podujatie je možné sa pripojiť tu: Click here to join the meeting

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
 2. Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekana pre vedu a výskum a doktorandské štúdium FM UK (predkladá dekan)
 3. Schvaľovanie: Návrh výšky školného a vybraných poplatkov za štúdium v akademickom roku 2021/2022 (predkladá Prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou)
 4. Prerokovanie: Dlhodobý zámer FM UK (v zmysle Metodiky čl.12 VS 2.2.1 a 2.31) (predkladá dekan FM UK)
 5. Schvaľovanie: Návrh rozpisu štátnej dotácie na rok 2020 a návrh rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2020 (predkladá tajomníčka FM UK)
 6. Schvaľovanie: Návrh členov do Vedeckej rady FM UK (predkladá dekan FM UK)
 7. Prerokovanie: Vnútorný predpis č. 20/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu o vypracovaní a pravidelnej aktualizácii vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby a osobného plánu rozvoja vo vedecko-výskumnej oblasti (predkladá dekan FM UK)
 8. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

celé znenie pozvánky je v prílohe

 Rozdeľovník:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
PhDr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Kristína Mravcová

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK dňa 21. 9. 2020 o 12:30

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa
21. septembra 2020 (pondelok) o 12,30 hod. v učebni č. 20 (prístavba).

Program zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Voľba zástupcu študentov do volebnej komisie.
3. Prerokovanie: Poskytované študijné programy v akademickom roku 2021/2022 (predkladá
dekan fakulty).
4. Prerokovanie: Úprava študijného plánu dennej formy magisterského stupňa štúdia v časti
štátnych záverečných skúšok (posilnenie obhajoby diplomovej práce) (predkladá dekan
fakulty).
5. Schvaľovanie: Návrh na vymenovanie prodekana pre štúdium a vzťahy s verejnosťou
(predkladá dekan fakulty).
6. Prerokovanie: Vnútorný predpis, ktorý upravuje pracovný pomer vysokoškolských učiteľov
nad 70 rokov veku (predkladá dekan fakulty).
7. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

celé znenie pozvánky je v prílohe

Pozvánka na zasadnutie AS FM UK dňa 5.6.2020 o 10:30

POZVÁNKA


Pozývam Vás na riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“), ktoré sa uskutoční dňa

5. júna 2020 (piatok) o 10:30 hod. virtuálne prostredníctvom MS Teams.


Program zasadnutia:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia.
2. Schvaľovanie: Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu FM UK (predkladá dekan FM UK).
3. Rôzne.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
predsedníčka AS FM UK

Rozdeľovník:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová
Bc. Michaela Reichová
Bc. Michal Valek
Kristína Mravcová
Zuzana Sýkorová

Prizvaní:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mgr. Soňa Šúreková
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

 

Na zasadnutie sa môžete pripojiť prostredníctvom tohto linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3b4a50655d8c41ef90e0acacac3696c6%40thread.tacv2/1591174247753?context=%7b%22Tid%22%3a%227f129263-689c-4c46-ac78-47dd605e1187%22%2c%22Oid%22%3a%223cabcc26-8dd0-494d-9512-1fe72bf6f62c%22%7d