Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzač o doktorandské štúdium

Informácie pre uchádzačov o študijné programy v slovenskom jazyku

Doktorandské štúdium na FM UK

FM UK ponúka doktorandské štúdium v študijnom programe Manažment v dennej forme (štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky) aj v externej forme (štandardná dĺžka štúdia sú 4 roky). Doktorandské štúdium na FM UK pripraví študentov na budúcu samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v odbore Ekonómia a manažment.

Akreditované študijné programy 3. stupňa štúdia:

Študijný program

Forma štúdia

Titul

Štandardná dĺžka štúdia v rokoch

Študijný program manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment

denná/externá

PhD.

3/4


Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podľa zamerania témy dizertačnej práce a po dohode so školiteľom si študenti vyberajú dva výberové predmety, ktoré sa stávajú zároveň predmetmi dizertačnej skúšky.

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok a skúšok z povinných predmetov, povinných seminárov, výberových seminárov a individuálneho štúdia vedeckej literatúry potrebnej k spracovaniu dizertačnej práce.

Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej vedeckej práce doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ. V jej priebehu sa študenti zoznámia so všeobecnou metodológiou vedeckého výskumu, naučia sa konkrétne metódy a techniky výskumu vhodné pre študijný odbor manažment/podnikový manažment, naučia sa formulovať vedecký cieľ výskumu, realizovať vlastný výskum, spracujú a dokážu interpretovať vlastné výsledky vedeckého výskumu a nájdu jeho možné aplikácie v praxi. Kľúčová činnosť v tejto časti je tvorivá činnosť v oblasti vedy, vedecko-výskumná a publikačná činnosť.

Aktivity a výstupy vedeckej časti doktorandského štúdia sú upravené smernicou "Vnútorný predpis č. 9/2019"

Okrem toho, doktorand študujúci v dennej forme vykonáva pedagogickú činnosť alebo inú odbornú činnosť súvisiacu s pedagogickou činnosťou na príslušnej katedre (v rozsahu v priemere 4 hodín týždenne).

Študenti prijatí na denné štúdium získavajú nezdaňované mesačné štipendium 915,50,- EUR, ktoré sa po absolvovaní dizertačnej skúšky zhruba po dvoch rokoch štúdia navýši o ďalších viac ako 150,- EUR. Zapojenie do vedecko-výskumných projektov alebo iných aktivít ponúka ďalšie možnosti príjmu. Doktorandské štúdium v externej forme je spoplatnené za každý rok štúdia podľa sadzobníka poplatkov (v akademickom roku 2024/2025 bude ročné školné vo výške 1 900,- EUR).

Doktorandské štúdium v dennej forme je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia.

Informácie k študijnému programu Manažment, 3. stupeň, denná a externá forma, ako aj študijné plány sú uvedené v aktuálnej Ročenke.

Ako sa prihlásiť na štúdium a aké sú kritériá?

Požiadavky na uchádzačov

 • Absolvovanie študijného programu druhého stupňa (ucelené magisterské alebo inžinierske štúdium).
 • Aktívna znalosť anglického jazyka.
 • Podanie prihlášky na doktorandské štúdium so všetkými súčasťami do stanoveného termínu.
 • Vypracovanie návrhu projektu budúcej dizertačnej práce vo vzťahu k vybranej téme dizertačnej práce v rozsahu max. päť strán s uvedením použitej literatúry (súčasť prihlášky).
 • Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.Predchádzajúce zapojenie uchádzača vo vedecko-výskumných aktivitách a tvorivej vedeckej činnosti, účasť na ŠVVČ/ŠVOČ alebo iných VVČ a publikovanie vedeckých a odborných prác je výhodou.

Prihláška

Každý uchádzač o štúdium si môže podať iba jednu prihlášku, v ktorej uvedie vybraný študijný program, vybranú tému dizertačnej práce a zvolenú formu doktorandského štúdia.

Prihlášku možno zaslať:

 1. poštou na adresu fakulty: Referát doktorandského štúdia, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, P. O. BOX 95, 820 05 Bratislava 25,
 2. osobne cez podateľňu fakulty,
 3. elektronicky cez akademický systém AiS2 (záujemcovia, ktorí SÚ aktuálnymi študentmi na Univerzite Komenského): https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/intranet/ais/aisn/
 4. elektronicky cez portál Elektronickej prihlášky UK (záujemcovia, ktorí NIE SÚ aktuálnymi študentmi na Univerzite Komenského): https://e-prihlaska.uniba.sk.

Súčasťou prihlášky sú:

 1. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (magisterskom, inžinierskom) – diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu. Ak uchádzačovi o štúdium ešte nebol diplom vydaný, môže jeho overenú kópiu, ako aj kópiu vysvedčenia o štátnej skúške a kópiu dodatku k diplomu doručiť dodatočne. V takom prípade priloží k prihláške potvrdenie zo študijného oddelenia fakulty o ukončení 2. stupňa štúdia. Uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na FM UK, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na niektorej z fakúlt UK a hlási sa na doktorandské štúdium na FM UK, predloží kópie dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi Referátu doktorandského štúdia FM UK.
 2. životopis v slovenskom jazyku;
 3. súpis svojich publikovaných prác (ak uchádzač publikoval) alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti a posudky týchto prác a činností (ak boli vyhotovené);
 4. potvrdenie o účasti na ŠVVČ/ŠVOČ alebo iných VVČ (ak sa uchádzač zúčastnil);
 5. návrh projektu budúcej dizertačnej práce;
 6. doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Priebeh prijímacieho konania

 • Podmienkou prijatia je absolvovanie prijímacej skúšky (prijímacie komisie hodnotia výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí) a umiestnenie sa v poradovníku do miesta podľa počtu prijímaných študentov podľa počtu získaných bodov z prijímacej skúšky.
 • Uchádzač môže získať za prijímaciu skúšku najviac 100 bodov. Minimálny počet bodov potrebných na prijatie uchádzača je 70. Najvyššie počty bodov, ktoré môže uchádzač získať za jednotlivé časti sú: 1) Úroveň písomného spracovania návrhu projektu budúcej dizertačnej práce: 50 b.; 2) Prezentácia navrhovaného projektu budúcej dizertačnej práce a diskusia k nemu: 20 b.; 3) Ústne zodpovedanie otázok z vedného odboru: 20 b.; a 4) Zhodnotenie doterajších vedecko-výskumných a odborných aktivít uchádzača: 10 b.
 • Plánovaný počet prijatých uchádzačov na štúdium študijného programu manažment na akademický rok 2024/2025 v dennej forme v slovenskom jazyku je 15 uchádzačov, v externej forme 10 uchádzačov.
 • Prijímacia skúška prebieha ústne pred prijímacou komisiou. V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemickej situácie prebehne prijímacia skúška dištančnou formou - online.
 • Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium. Návrh na prijatie získajú uchádzači, ktorí sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom uchádzačov, ktorých fakulta plánuje prijať na štúdium podľa príslušného študijného programu.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

Dôležité termíny a údaje

Posledný deň podania prihlášky na doktorandské štúdium na programy v slovenskom jazyku, denná aj externá forma:

8. jún 2024

Termín konania prijímacej skúšky na doktorandské štúdium:

28. jún 2024

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v slovenskom jazyku:

50,- EUR

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC:

SPSRSKBA

Variabilný symbol:

006

 

Tlačivo – Prihláška na doktorandské štúdium
Témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025

Odporúčaná literatúra na prijímacie skúšky

Úplné znenie kritérií prijímania a ďalších podmienok prijatia na doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu pre akademický rok 2024/2025 nájdete tu.


V Bratislave, 31.3.2024

V prípade ďalších otázok o možnostiach doktorandského štúdia na FM UK vám radi pomôžeme. Kontaktovať môžete Referát doktorandského štúdia (p. Viera Šeligová, e-mail: viera.seligovafm.uniba.sk,  tel.: 02/90 21 2008, 02/90 21 2074), alebo Prodekanku pre vedu, výskum a doktorandské štúdium (doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., e-mail: jana.kajanovafm.uniba.sk).