Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Nemecký program

Nemecký program

Nemecký program ponúka štúdium čiastočne prebiehajúce v nemeckom jazyku. Študijný program je koncipovaný s ohľadom na špecifiká manažérskej praxe a kultúry v nemecky hovoriacich krajinách a jeho štruktúra je kompatibilná so štruktúrou obdobných programov v týchto krajinách. Vďaka programu Erasmus majú zároveň študenti možnosť absolvovať časť štúdia na niektorej z nemeckých univerzít.

Súčasťou štúdia sú odborné exkurzie vo firmách a medzinárodných organizáciách (OSN, inštitúcie EÚ), či tematické workshopy s podnikateľmi a úspešnými absolventmi programu.  V rámci programu získajú študenti aj možnosť absolvovať odbornú prax v medzinárodných spoločnostiach ako sú napr. Volkswagen, DELL, Amazon, Slovenská sporiteľňa, Raiffeisen, OMV, Swiss Re, OVB, Uniqua či SAS Automotive. Úzke prepojenie programu s praxou je podporené taktiež spoluprácou s veľvyslanectvami nemecky hovoriacich krajín a Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.

Predmety vyučované v nemeckom jazyku na bakalárskom stupni štúdia: Nemecký jazyk pre manažérov; Ekonomicko-politické reálie v nemecky hovoriacich krajinách; Právnická nemčina; Hospodárska politika v nemecky hovoriacich krajinách; Interkultúrny manažment; Obchodné rokovania.

Informácie o kritériach prijatia na tento študijný program nájdete tu.

Kontakt: doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.