Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Nemecký program

Nemecký program

Nemecký program ponúka štúdium čiastočne prebiehajúce v nemeckom jazyku. Študijný program je koncipovaný s ohľadom na špecifiká manažérskej praxe a kultúry v nemecky hovoriacich krajinách a jeho štruktúra je kompatibilná so štruktúrou obdobných programov v týchto krajinách. Vďaka programu Erasmus majú zároveň študenti možnosť absolvovať časť štúdia na niektorej z nemeckých univerzít.

Súčasťou štúdia sú odborné exkurzie vo firmách a medzinárodných organizáciách (OSN, inštitúcie EÚ), či tematické workshopy s podnikateľmi a úspešnými absolventmi programu.  V rámci programu získajú študenti aj možnosť absolvovať odbornú prax v medzinárodných spoločnostiach ako sú napr. Volkswagen, DELL, Amazon, Slovenská sporiteľňa, Raiffeisen, OMV, Swiss Re, OVB, Uniqua či SAS Automotive. Úzke prepojenie programu s praxou je podporené taktiež spoluprácou s veľvyslanectvami nemecky hovoriacich krajín a Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.

Predmety vyučované v nemeckom jazyku: Nemecký jazyk pre manažérov; Medzinárodné právo verejné; Medzinárodné ekonomické právo; Medzinárodný obchod; Medzinárodné organizácie; Právnická nemčina; Medzikultúrna komunikácia; Nemecké ekonomicko-geografické a politické reálie; Obchodné rokovania.

Informácie o kritériach prijatia na tento študijný program nájdete tu.

Kontakt: Mgr. Petra Milošovičová, PhD.