Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Študentský servis

Študentské organizácie a aktivity

Harmonogram štúdia na šk. rok 2017/2018

Študijný program na šk. rok 2017/2018

Kontrolný systém štúdia založený na systéme kreditov ECTS

Rozvrhy a rozdelenie do skupín na letný semester 2017/2018 - denné štúdium

Štipendiá

Tlačivá

Informácie o študentskom preukaze ISIC na stránkach Univerzity


VP č. 20/2017
schválený predpis AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013
Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.
Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2017.

Štipendijný poriadok UK - schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.

Pri písaní záverečných prác postupujte podľa:

 

 

Vnútorný predpis č. 2/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1.
Predpis bol vydaný dňa 19. 01. 2018.