Študentský servis

Študentské organizácie a aktivity

Harmonogram štúdia na šk. rok 2017/2018

Študijný program na šk. rok 2017/2018

Kontrolný systém štúdia založený na systéme kreditov ECTS

Rozvrhy a rozdelenie do skupín na zimný semester 2017/2018 - denné štúdium

Štipendiá

Tlačivá

Informácie o študentskom preukaze ISIC na stránkach Univerzity

Vnútorný predpis č. 8/2015 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Prepis bol vydaný 6. marca 2015.

Štipendijný poriadok UK - schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.

Pri písaní záverečných prác postupujte podľa:

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.