Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Študentský servis

Študentské organizácie a aktivity

Harmonogram štúdia na akademický rok 2019/2020

Harmonogram štúdia na akademický rok 2019/2020 pre doktorandov

Študijný program na akademický rok 2019/2020

Kontrolný systém štúdia založený na systéme kreditov ECTS

Rozvrhy a rozdelenie do skupín na ZIMNÝ semester 2019/2020 - denné štúdium

Školné na dve splátky

Splátkový kalendár

Štipendiá

Tlačivá

Informácie o študentskom preukaze ISIC na stránkach Univerzity


VP č. 20/2017
schválený predpis AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013
Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.
Predpis bol vydaný dňa 23. 10. 2017.

Štipendijný poriadok UK - Vnútorný predpis č. 9/2018
schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
Tento  štipendijný  poriadok nadobúda platnosť  dňom  jeho  schválenia  Akademickým senátom UK a účinnosť 1. septembra 2018.

Pri písaní záverečných prác postupujte podľa:
VP č. 7/2018
Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2.
Predpis bol vydaný dňa 09. 04. 2018.