Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ECTS - kreditový systém

Kreditový systém štúdia umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu študijného predmetu (ďalej len „predmet“), napomáha otvorenosti Univerzity Komenského v Bratislave zvnútra, podporuje mobilitu študentov a poskytuje študentovi možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu.

Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktoré charakterizujú množstvo práce potrebnej na ich úspešné absolvovanie. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Kredit teda vyjadruje jednu šesťdesiatinu štandardného pracovného zaťaženia priemerného študenta za obdobie jedného akademického roka a cca 27 hodín celkového štúdia (vrátane individuálneho štúdia a samoštúdia) potrebných na jeho získanie. Priemerné pracovné zaťaženie okrem prednášok a seminárov, testov a skúšok, na ktorých je účasť povinná, sa dá vyjadriť tiež v kvantitatívnej forme tak, že jeden kredit je ekvivalentný naštudovaniu minimálne 100 strán študijnej literatúry a napísanie desiatich strán písomnej práce.

Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je možné v priebehu štúdia jedného študijného programu získať kredity iba raz.

Kredity získané za absolvovanie predmetov sa študentovi zhromažďujú (sčítavajú, akumulujú). Jednou z podmienok pokračovania v štúdiu po vopred určenej kontrolnej etape štúdia je získanie potrebného súčtu kreditov stanovených študijným programom.

Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia v bakalárskom štúdiu je 180 kreditov, v magisterskom štúdiu 120 kreditov a v doktorandskom štúdiu 180 kreditov. Kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program.

Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí na základe zmluvy o štúdiu, získané kredity sa mu započítavajú (prenášajú) na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi fakulta alebo vysoká škola, na ktorej ich získal.

 

Absolvovanie predmetu

Klasifikačnou stupnicou na hodnotenie absolvovania predmetu je stupnica A, B, C, D, E a FX:

 

Slovom

Význam

Numerická hodnota

A

výborne

vynikajúce výsledky

1

B

veľmi dobre

nadpriemerné výsledky

1,5

C

dobre

priemerné výsledky

2

D

uspokojivo

prijateľné výsledky

2,5

E

dostatočne

výsledky spĺňajú minimálne kritériá

3

FX

nedostatočne

vyžaduje sa ďalšia práca

4

 

Jednotlivé stupne klasifikačnej stupnice sú priznávané na základe uplatňovaného bodového systému, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu:

A =

100 – 91 % bodov

B =

 90 – 81 % bodov

C =

 80 – 73 % bodov

D =

 72 – 66 % bodov

E =

 65 – 60 % bodov

FX =

 59 – 0 % bodov

 

Body do celkového hodnotenia predmetu je možné získať sústavnou prácou priebežne v týždňoch výučby počas semestra, a prípadne na konci semestra ešte časť bodov skúškou v skúšobnom období semestra. Pomer medzi bodmi, ktoré je možné získať priebežne a bodmi, ktoré je možné získať skúškou v skúšobnom období, je určený v informačnom liste predmetu alebo v sylabe predmetu.

Podmienky na získanie bodov priebežne v týždňoch výučby počas semestra oznámi učiteľ na začiatku semestra. Body za priebežné výsledky v týždňoch výučby priznáva vyučujúci učiteľ.

Kredit sa započíta len po úspešnom absolvovaní predmetu. Podľa kreditového systému ECTS úspešné absolvovanie predmetu vyžaduje získať hodnotenie v rozpätí A až E.

Ak študent neabsolvuje úspešne predmet, ktorý si na začiatku akademického roku zapísal, nezíska zaň kredity do svojho súčtu kreditov. Do váženého študijného priemeru sa za tento predmet započíta klasifikáciou FX, s číselným ekvivalentom 4.

Povinne voliteľné a výberové predmety si študent zapisuje podľa odporúčania v tejto ročenke. Pri voľbe predmetov je nutné zohľadňovať tzv. „prerekvizity“, t. j. nadväznosti predmetov. Fakulta zabezpečuje možnosť zúčastňovať sa výučby predmetu iba v tom semestri, v ktorom je predmet uvedený v študijnom programe fakulty. Fakulta si vyhradzuje právo regulovať počty zapísaných na jednotlivé predmety. Podmienkou na otvorenie výberového predmetu je dostatočný počet prihlásených študentov. Študent si musí zapísať výberové predmety pri zápise do daného ročníka. Na prihlasovanie na povinne voliteľné a výberové predmety fakulta vytvára priestor v rámci predzápisu. Študent si môže zrušiť výberový predmet do dvoch týždňov po začiatku výučby len z dôvodu kolízie v rozvrhu s iným zapísaným predmetom. Ak sa predmet neotvori z dôvodu nedostatočného počtu prihlásemých študentov, študent si môže vybrať (musí však tak urobiť pred začiatkom výučby) iný výberový predmet ako náhradu za neotvorený predmet. Dva týždne po začiatku výučby v danom semestri sa všetky zapísané výberové predmety stávajú súčasťou učebného plán študenta pre daný akademický rok.

Predmet je úspešne absolvovaný, ak študent získal hodnotenie A až E. Študent získa kredity len za úspešne absolvovaný predmet.

Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX, má právo na dva opravné termíny, pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Pri opakovanom zapísaní predmetu sa musí študent zúčastňovať riadne prednášok a seminárov z daného predmetu a plniť si priebežne študijné povinnosti bez ohľadu na to, či v predchádzajúcom štúdiu absolvoval výučbu daného predmetu alebo nie.

 

Vážený študijný priemer

Na hodnotenie celkových výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer. Vážený študijný priemer za akademický rok/semester sa vypočíta tak, že sa pre všetky študentom zapísané predmety v danom roku/semestri spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia predmetu a numerickej hodnoty známky a vydelia sa súčtom kreditov zapísaných na daný rok/semester. Do priemeru sa rátajú známkou „4“ aj predmety, ktoré si študent zapísal a boli hodnotené známkou FX, alebo si ich študent zapísal a ich neabsolvoval a tým boli hodnotené známkou FX.

kde: „i” je i-ty predmet zo súboru „N” zapísaných predmetov.

Vážený študijný priemer za celé štúdium sa vypočíta analogicky, ako je uvedené vyššie, pričom sa do výpočtu zahrnú len úspešne absolvované predmety.

Ak chce študent pokračovať v štúdiu, musí:

a)     na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne dvoch povinných predmetov a získanie minimálne 15 kreditov,

b)    v každom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 40 kreditov.

V jednom akademickom roku si môže študent zapísať predmety za najviac 90 kreditov.