Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dokument FAQ

FAQ

1. Kto môže absolvovať rigorózne konanie na FM UK?

Na Fakulte managementu UK podľa  Zákona o VŠ §53 čl. 9 môžu rigoróznu skúšku vykonať len absolventi študijných programov, ktorí získali titul magister v študijnom odbore Ekonómia a manažment, alebo v príbuznom študijnom odbore.

 

2. Je možné začať rigorózne konanie aj v tom prípade, ak mám vzdelanie v odbore ekonómia a manažment, ale titul Ing.?

Nie, rigorózne konanie môžu vykonať len absolventi, ktorí získali titul magister v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

 

3. Do kedy je potrebné podať prihlášku?

Prihlášku je možné podávať celý rok. Prihláška musí obsahovať názov témy a konzultanta/ku práce a všetky potrebné náležitosti uvedené v prihláške. Prihlášku nájdete na tejto stránke https://www.fm.uniba.sk/studium/rigorozne-konanie/.

4. Je možné si vybrať tému?

Témy pre rigorózne konanie nie sú vypísané. Tému si dohaduje rigorozant priamo s konzultantom a až následne podáva prihlášku. Celý proces zabezpečuje koordinátor rigorózneho konania pre príslušných uchádzačov.

 

5. Kedy sa odovzdáva rigorózna práca? Resp. koľko času je na jej napísanie a aký rozsah má mať táto práca?

Na základe Smernice rektora Vnútorný predpis č. 22/2018 a Smernica dekana Vnútorný predpis č. 9/2021 je lehota na predloženie rigoróznej práce uchádzačom je najskôr po uplynutí šiestich mesiacov a najneskôr do 48 mesiacov odo dňa doručenia písomnej prihlášky fakulte (dátum v podacom denníku), pričom dátum začatia rigorózneho konania sa eviduje v akademickom informačnom systéme AiS2.

 

6. Platí sa za prijatie prihlášky a kedy treba zaplatiť poplatok?

Prihláška sa podáva v papierovej forme, za kompletne vyplnenú prihlášku sa nevyžaduje poplatok. Aktuálny poplatok za rigorózne konanie je uvedený na stránke a je potrebné ho uhradiť do 15 dní od obdržania rozhodnutia o prijatí na rigorózne konanie.