Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kritériá prijímania

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, otvára pre akademický rok nasledovné študijné programy:

  • manažment (Sm: manažment)
  • podnikanie (Po: manažment)
  • medzinárodný manažment (Im: medzinárodný manažment)
  • manažment v anglickom jazyku (Am: manažment) 

Prijímacia skúška na študijné programy Manažment a Podnikanie je písomná a je v slovenskom jazyku.

Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Manažment a študijnom programe Podnikanie sa skúška skladá z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka.

Pre uchádzačov o štúdium programu Medzinárodný manažment (francúzsky program, nemecký program) je skúška ústna a skladá sa zo skúšky z nemeckého alebo francúzskeho jazyka (podľa voľby zamerania) a motivačného rozhovoru; vykonaná bude prostredníctvom videokonferenčného hovoru pred komisiou (čo je považované za predmet prijímacej skúšky).

Pre uchádzačov o štúdium programu Manažment v anglickom jazyku je prijímacia skúška ústna, vykonaná bude formou videokonferenčného hovoru. Pozostávať bude zo skúšky z anglického jazyka a z motivačného rozhovoru.

Uchádzači, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky získavajú až 30 bodov k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky.

Pre dennú formu štúdia je aj viac možností, ako byť prijatý bez prijímacej skúšky:

A) v aktuálnom  školskom roku, resp. v predchádzajúcom školskom roku, absolvovali externú časť maturitnej skúšky z matematiky a dosiahli percentil aspoň 50 a súčasne absolvovali externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) a dosiali percentil aspoň 60. Podmienku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je možné nahradiť certifikátom úrovne B2 (napr. angličtina: Cambridge First Certificate, TOEFL 87-109; nemčina: Mittelstufe Deutsch; francúzština: DELF);

B) doložia priemer známok za celé štúdium na strednej škole z matematiky a cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) do 1,5 z koncoročných vysvedčení, pri poslednom ročníku z polročného vysvedčenia (pri osemročných gymnáziách len za posledné 4 roky), pokiaľ študovali každý z týchto predmetov aspoň 3 roky na slovenskej alebo českej strednej škole;

C) boli za posledné tri roky aspoň raz úspešnými riešiteľmi krajského kola alebo účastníkmi celoštátneho kola stredoškolskej olympiády (organizovanej na celonárodnej úrovni), pri uchádzačoch študujúcich na slovenskej alebo českej strednej škole. 

Pre externú formu štúdia nie sú prijímacie skúšky

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky podľa umiestnenia sa v poradovníku podľa dosiahnutého priemeru známok z maturitnej skúšky.