Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kritériá prijímania

 

Fakulta managementu UK je dlhodobo rešpektovanou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou v rámci vzdelávacieho systému na Slovensku. Poslaním našej fakulty je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov.

 

V akademickom roku 2024/2025 bude ponúkať uchádzačom štúdium na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium). V študijnom odbore ekonómia a manažment si uchádzač môže zvoliť niektorý z akreditovaných študijných programov.

 

 

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium trvá tri roky (šesť semestrov) a je ukončené štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba bakalárskej práce. Počas bakalárskeho štúdia študenti získajú základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a príbuzných vedných disciplín, ktoré im umožnia uplatniť sa v praxi alebo pokračovať v magisterskom štúdiu.

 

Študijný program MANAŽMENT je akreditovaný v dennej aj externej forme bakalárskeho štúdia. Uchádzač si môže vybrať medzi štúdiom v slovenskom jazyku a štúdiom v anglickom jazyku.

Čo získate štúdiom?

schopnosť riešiť štandardné manažérske problémy, zbierať a vyhodnocovať údaje, aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, procesov a súvislostí, efektívne sa zúčastňovať na práci kolektívu, primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce, chápať etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich dosahy na jednotlivé súčasti ekonomického systému, sledovať najnovšie trendy v príslušnej oblasti

 

Študijný program MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT je akreditovaný v dennej forme bakalárskeho štúdia, výučba prebieha popri slovenskom i v nemeckom alebo francúzskom jazyku v závislosti od výberu bloku štúdia (francúzsky programnemecký program).

Čo získate štúdiom?

schopnosť vykonávať kvalifikovanú, cieľavedomú, samostatnú činnosť v medzinárodnom prostredí, pomenovať súvislosti, schopnosť identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery, analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v hospodárskych subjektoch a prijímať príslušné manažérske rozhodnutia

 

Študijný program PODNIKANIE je akreditovaný v dennej forme bakalárskeho štúdia. Výučba prebieha v slovenskom jazyku.

Čo získate štúdiom?

schopnosť riešiť problémy v oblasti podnikania a manažmentu podnikateľských aktivít, predovšetkým vyhľadať, zatriediť a interpretovať informácie relevantné pre riešenie vymedzeného problému a použiť niektoré základné výskumné postupy z oblasti podnikania, ekonómie a manažmentu v rozsahu potrebnom pre riešenie problémov z oblasti podnikania a manažmentu podnikateľských aktivít, schopnosť predovšetkým identifikovať, resp. vytvárať príležitosti, konať proaktívne a iniciatívne na ich základe a pretvárať ich na reálne aktivity, schopnosť formulovať vízie, prezentovať ich a získať podporu svojim podnikateľským nápadom, schopnosť riešiť problémy od vzniku podnikateľskej idei po realizáciu formou podnikateľského subjektu a diskutovať ich v kontexte záberu získaných poznatkov, zručností a schopností, spôsobilosť získavať a využívať nové informácie v neustále meniacich sa podmienkach

 

 

 

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium trvá dva roky (štyri semestre), je pre študentov, ktorí získali bakalárske vzdelanie a boli prijatí na magisterské štúdium. Ukončené je štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce.

 

Študijný program MANAŽMENT je akreditovaný v dennej aj externej forme magisterského štúdia. Uchádzač si môže vybrať medzi štúdiom v slovenskom jazyku a štúdiom v anglickom jazyku.

Čo získate štúdiom?

schopnosť manažovať veľké skupiny ľudí, spôsobilosť identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach, schopnosť identifikovať, navrhovať a aplikovať riešenia a vyvodzovať závery s ohľadom na objekt skúmania, nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie, schopnosť analyzovať problémy na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia a hodnotiť dosahy manažérskych rozhodnutí, tvorivo uplatňovať nadobudnuté vedomosti a osvojené myšlienkové postupy, disponovať rozvinutými komunikačnými a analytickými zručnosťami nevyhnutnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií, chápať nové trendy, identifikovať ich dosahy a vďaka koncepčnému mysleniu prispievať k transferu aplikovateľného poznania do manažérskej praxe

 

Študijný program MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT je akreditovaný v dennej forme magisterského štúdia, výučba prebieha popri slovenskom i v nemeckom alebo francúzskom jazyku v závislosti od výberu bloku štúdia.

Čo získate štúdiom?

schopnosť analyzovať problémy na medzinárodnej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia a hodnotiť dosahy manažérskych rozhodnutí, schopnosť zhodnotiť činnosť medzinárodných manažérov v rôznych formách nadnárodných společnosti, profesionálne návyky a schopnosti tímovej práce, schopnosť chápať nové trendy, identifikovať ich dosahy a vďaka koncepčnému mysleniu prispievať k transferu aplikovateľného poznania do manažérskej praxe

 

Študijný program STRATÉGIA A PODNIKANIE je akreditovaný v dennej forme magisterského štúdia. Výučba prebieha v slovenskom jazyku.

Čo získate štúdiom?

schopnosť analyzovať externé a interné prostredie a trendy v rámci nich, v súlade s tým identifikovať podnikateľské príležitosti a navrhovať stratégie ich rozvoja v rámci nových, ako aj existujúcich biznisov, ich implementáciu, ako aj meranie ich dopadov na firmu a jej okolie, a to z hľadiska ekonomickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti, ako aj etickej zodpovednosti, schopnosť formulovať, prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborníkmi z praxe, schopnosť použiť niektoré z pokročilých výskumných postupov v oblasti stratégie, podnikania a manažmentu spôsobom umožňujúcim získavať nové informácie, schopnosť podnikateľsky a inovatívne samostatne riešiť konkrétne zadania, schopnosť pracovať ako člen alebo vedúci projektového alebo riadiaceho tímu, schopnosť aplikovať metódy podnikateľského myslenia, ako aj agilného vedenia ľudí v procese strategického rozvoja a manažovania nových biznisov, a to na úrovni začínajúcich, malých a stredných firiem, ako a veľkých firiem, nadnárodných, vládnych alebo akademických inštitúcií a niesť zodpovednosť za prijaté rozhodnutia