Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Jany Kajanovej, PhD.


02. 05. 2024 14.45 hod.

Pozvánka
 
V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú inauguračnú prednášku pedagogickej pracovníčky Fakulty managementu, Univerzity Komenského v Bratislave,

doc. Ing. Jany Kajanovej, PhD.,

téma inauguračnej prednášky:
„Kľúčové výzvy finančného manažmentu v podnikateľských subjektoch v súčasnosti (v období neurčitosti a implementácie ESG)”,


ktorá sa bude konať dňa 16. 05. 2024 o 14.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

Inauguračná prednáška sa uskutoční aj online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a120d19bbc3b846668146e67a0362baa6%40thread.tacv2/1715275460069?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f95e29ab-ff85-45bb-a92d-cbf0e51e8413%22%7d.

 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
       dekan FM UK
      predseda VR FM UK