Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

APVV-15-0722

Záverečná hodnotiaca správa projektu APVV-15-0722

 - s hodnotením: ÚROVEŇ VYNIKAJÚCA


 

 

Sociálna pasca - náklady a cesta von

Doba riešenia projektu: 7/2016 - 6/2020

Sociálna pasca, uprednostnenie krátkodobých individuálnych výhod pred dlhodobými či celospoločenskými, znižuje dlhodobý produkt i sociálny zmier spoločnosti. Tieto negatívne dôsledky sú najviac viditeľné v marginalizovaných rómskych komunitách, na ktoré sa v rámci projektu zameriavame. Tento interdisciplinárny a medzirezortný projekt kombinuje kvalitatívne analýzy a prípadové štúdie s kvantitatívnymi metódami na tvrdých mikro a makro dátach. Kvalitatívne analýzy budú z vybraných obcí s výraznými marginalizovanými rómskymi komunitami a zamerajú sa na monetárny i nemonetárny rozmer sociálnej pasce. Mikrodátové analýzy budú vychádzať z údajov Sociálnej poisťovne a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Kvantitatívne makro analýzy budú vychádzať najmä z Atlasu Rómskych komunít a z agregovaných mikrodát. Výstupy jednotlivých aktivít budú obsahovať konkrétne odporúčania ako i kvantifikácie fiškálnych a ekonomických dopadov. Ako aplikovaný projekt nadväzuje na teoretické výskumy, ktorých sa riešiteľský tím v minulosti zúčastnil a tak zužitkuje ich výsledky pre hospodársku prax. Výstupy projektu budú priebežne konzultované s osobnosťami z praxe SR i EÚ ako i zástupcov odberateľov v rámci práce kuratória projektu. Výsledky projektu majú primárne slúžiť pre podmienky SR a jej regiónov, ale ich využitie bude aktuálne aj na úrovni Európy ako návrhy či osvedčené postupy.

Výstupy projektu nájdete aj na facebookovej stránke: www.facebook.com/SocialnaPasca

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0722 - Sociálna pasca - náklady a cesta von.

Databáza údajov za regióny