Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Talent manažment v prostredí coworkingu

Projekt financovaný z Visegrad Fund
„Talent manažment v prostredí coworkingu”
Číslo projektu: 2192009
Webstránka projektu:
 
https://www.coworkingsymposium.com/

Trvanie projektu: október 2019 – júl 2020

Cieľom projektu je uskutočniť medzinárodnú štúdiu, ktorá sa venuje popisu súvislostí medzi rastom coworkingových centier v regióne V4 a talent manažmentom (prilákaním a udržaním talentu v podobe tzv „highly skilled individuals“.) Hlavným cieľom projektu je preskúmať mechanizmy talent manažmentu v prostredí coworkingových centier prostredníctvom kvalitatívneho výskumu a vytvoriť nasledujúce projektové výstupy:

1    “Policy paper” s cieľom zhrnúť zistenia výskumného projektu v podobe série odporúčaní pre každú z krajín V4 a zdieľať nadobudnuté poznatky o dôležitosti coworkingového prostredia v ekonomike.
2    Štúdia (tzv. „industry report“) s cieľom pomôcť expertom v odvetví lepšie pochopiť a identifikovať aspekty modelu coworkingu, ktoré najlepšie vyhovujú lokálnym ekonomikám a aspekty, ktoré môžu byť nadbytočné alebo škodlivé.
3    Vedecký článok zameraný na výzvy a benefity coworkingu z hľadiska talent manažmentu a na úspešné modely prilákania a udržania talentu
4    Poldenné sympózium zamerané na tému prilákania talentu a rolu coworkingových centier (27. mája 2020), zamerané na zdieľanie výskumných záverov projektu a prepojenie vedeckého výskumu s praxou.


Zodpovedný riešiteľ v SR: Mgr. Jana Fratričová, PhD.
Riešitelia: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA,  Mgr. Natália Vančišinová

Partneri projektu:
Vysoká škola ekonomická v Prahe (hlavný riešiteľ projektu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet (Budapešť)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania (Varšava)