Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ukončené projekty

Ukončené projekty

Projekt INKLUPOD - APVV-14-0647
Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup (INKLUPOD)
Development of inclusive entrepreneurship of selected disadvantaged groups in Slovakia: a pragmatic approach (INCLUENT)
bližšie informácie

SUPER
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
Podpora podnikateľskej úspešnosti start-upov
ERASMUS+ 2015-1-SK01-KA203-008915
bližšie informácie

Výskumný projekt VEGA 1/0333/13
Názov projektu:
Kritická analýza vplyvu kultúrnych a etických faktorov na vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí
bližšie informácie

Projekt KEGA 017 UK - 4/2012
Názov projektu:
Odborné lexikálne minimum z manažérskej a ekonomickej praxe
bližšie informácie

Projekt OER-CRAFT
Open Educational Resources for Arts & Crafts
Číslo projektu: ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA202-015614
bližšie informácie

Projekt Bilaterálne akademické fórum Slovensko - Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR
č.: MVZP/2016/40
BILLATERAL ACADEMIC FORUM SLOVAKIA – FRANCE IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL POLICY OF SLOVAK REPUBLIC
bližšie informácie 

Projekt Visegrad Fund - č. 11610547
Podpora elektronického podnikania v štátoch V4
Support for e-business in V4 countries
bližšie informácie

<output>Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey</output>

Projekt AMSAFT - Grant Nadácie VÚB  č. 2015-3-02/5
Rozvoj a aplikácia metód stochastickej analýzy finančných trhov na reálne problémy hospodárskej praxe (AMSAFT)
bližšie informácie

Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision
Riešené pod záštitou Lifelong Learning Programme, European Commission
bližšie informácie

Zoznam projektov riešených v roku 2018

Číslo Názov projektu Zodpovedný riešiteľ, riešitellia
Fondy EÚ
ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2
2015-1-SK01-KA203-008915
SUPER
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.,
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Mgr. Jana Voľná, PhD.,
Mgr. Marian Holienka, PhD.,
Mgr. Peter Marcin,
Mgr. Tomáš Kaščák
ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2
2015-1-ES01-KA202-015614
OER-CRAFT
Open Educational Resources for Arts & Crafts
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Peter Gál, PhD.
Mgr. Peter Marcin
Projekt financovaný z fondov Európskej únie
ITMS2014+ 313011B814 
Projekt BiDaC
Priemyselné výskumno-vývojové centrum BiDaC
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Ing. Peter Balco, PhD.
JUSTICE Programme of the European Commission
Grant Agreement № 760482
PRESENT
Enhancing the Right to be Present
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
Justice Programme of the European Commission
Grant Agreement: № 763866
INFORM
INtroduction of the data protection reFORM to the judicial system
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
ERASMUS+ 2017-1-DE02-KA202-004144 MYDI
Mentoring znevýhodnených mladých pre zvýšenie inklúzie
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Erasmus+ 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE
Jean Monnet project
Business in the European Economic Area - the Present and Future of EU Integration prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Erasmus+ 2018-1-RO01-KA202-049281 Projekt TESEUS
“Training on Entrepreneurial Skills for EU Startups”
prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA
Erasmus+ 2018-1-ES01-KA202-050514 Projekt ARTCademy
“ARTCademy: Arts & Traditional Crafts Academy”
prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA
Európska komisia, Horizon 2020    
ISCH COST Action IS1304 COST Action IS1304 Expert Judgment Network: Bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
ICT COST Action IC1305 COST Action IC1305 Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)  doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
prof. Mgr. Tatiania Kluvanková Oravská, PhD.
Projekty MŠVVaŠ SR
MŠVVaŠ SR CEM
Centrum edukačného manažmentu - analytické pracovisko pre terciálne vzdelávanie
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
VEGA
1/0876/17 
Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov difúzie produktových inovácii na trhoch EÚ (EU v Bratislave) Spoluriešiteľ projektu
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
KEGA
030STU-4/2018 

Elektronická platforma na zefektívnenie spolupráce medzi vysokými školami a priemyselnými podnikmi v oblasti vzdelávania (STU) Spoluriešiteľ projektu
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková PhD.
KEGA
016UK-4/2018
Elektronické učebné texty z predmetu oftalmológia pomocou využitia najnovších modelových 3D postupov prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Ing. Robert Furda, PhD.
VEGA
1/0776/18
Optimalizácia obsahu a štruktúry zverejňovaných informácií v rámci Pilieru 3 na základe modelovania ich využívania stakeholdermi komerčnej banky (UKF Nitra) Zástupca zodpovedného riešiteľa
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Petra Blažeková
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
VEGA 1/0647/18 Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Kajanová Jana, PhD.
KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium Spoluriešiteľ
doc. Emília Charfaoui, CSc.
APVV
APVV-17-0656 Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0  Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
APVV-14-0647 Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Marian Holienka, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
APVV-15-0722 Sociálna pasca - náklady a cesta von Mgr. Michal Páleník, PhD.
APVV-16-0091
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
Zodpovedný riešiteľ:
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
Ostatní riešitelia:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
Ing. Martin Hošták, PhD.
Mgr. Zuzana Kotuliaková
Mgr. Marian Stančík
Mgr. Alexandra Bohinská
Iné
  GEM_ SN RK
Global Entrepreneurship Monitor
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Mário Papík
Vysoká škola Danubius
projekt 3/2018
Význam a postavenie osobných obchodných spoločností v slovenskom obchodnom práve a vybrané problémy ich manažmentu (VŠD) spoluriešiteľ
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.
  50+ Entrepreneurship Platform Europe prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Zoznam projektov riešených v roku 2017

Číslo Názov projektu Zodpovedný riešiteľ, riešitellia
Fondy EÚ
ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2
2015-1-SK01-KA203-008915
SUPER
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.,
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Mgr. Jana Voľná, PhD.,
Mgr. Marian Holienka, PhD.,
Mgr. Peter Marcin,
Mgr. Tomáš Kaščák
ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2
2015-1-ES01-KA202-015614
OER-CRAFT
Open Educational Resources for Arts & Crafts
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Peter Gál, PhD.
Mgr. Peter Marcin
Projekt financovaný z fondov Európskej únie
ITMS2014+ 313011B814 
Projekt BiDaC
Priemyselné výskumno-vývojové centrum BiDaC
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Ing. Peter Balco, PhD.
JUSTICE Programme of the European Commission
Grant Agreement № 760482
PRESENT
Enhancing the Right to be Present
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
Justice Programme of the European Commission
Grant Agreement: № 763866
INFORM
INtroduction of the data protection reFORM to the judicial system
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
ERASMUS+ 2017-1-DE02-KA202-004144 MYDI
Mentoring znevýhodnených mladých pre zvýšenie inklúzie
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Európska komisia, Horizon 2020    
ISCH COST Action IS1304 COST Action IS1304 Expert Judgment Network: Bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
ICT COST Action IC1305 COST Action IC1305 Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)  doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
prof. Mgr. Tatiania Kluvanková Oravská, PhD.
Projekty MŠVVaŠ SR
MŠVVaŠ SR CEM
Centrum edukačného manažmentu - analytické pracovisko pre terciálne vzdelávanie
PhDr., JUDr. Katarína Gubíniová, PhD.
VEGA
1/0876/17 
Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov difúzie produktových inovácii na trhoch EÚ (EU v Bratislave) Spoluriešiteľ projektu
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
     
APVV
APVV-14-0647 Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Marian Holienka, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
APVV-15-0722 Sociálna pasca - náklady a cesta von Mgr. Michal Páleník, PhD.
APVV-16-0091
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
Zodpovedný riešiteľ:
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
Ostatní riešitelia:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
Ing. Martin Hošták, PhD.
Mgr. Zuzana Kotuliaková
Mgr. Marian Stančík
Mgr. Alexandra Bohinská
Iné
  GEM_ SN RK
Global Entrepreneurship Monitor
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Mário Papík
Vysoká škola Danubius
projekt 3/2018
Význam a postavenie osobných obchodných spoločností v slovenskom obchodnom práve a vybrané problémy ich manažmentu (VŠD) spolurešiteľ
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

Zoznam projektov a grantov riešených v roku 2016

Číslo

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ, riešitellia

Fondy EÚ

7FP EU _LLP

539628-LLP-1-2013-1-NL-ERASMUS-EIGF

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

GAIHE - Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2

2015-1-SK01-KA203-008915

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

doc. Ing. Milan Fekete, PhD.,

SUPER
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

Mgr. Jana Voľná, PhD.,

Mgr. Marian Holienka, PhD.,

Mgr. Peter Marcin,

Mgr. Tomáš Kaščák

ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2

2015-1-ES01-KA202-015614

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Mgr. Marian Holienka, PhD.

OER-CRAFT
Open Educational Resources for Arts & Crafts

Mgr. Peter Gál, PhD.

Mgr. Peter Marcin

Európska komisia, Horizon 2020

ISCH COST Action IS1304

COST Action IS1304 Expert Judgment Network: Bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.

ICT COST Action IC1305

COST Action IC1305 Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)

doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
prof. Mgr. Tatiania Kluvanková Oravská, PhD.

Projekty MŠVVaŠ SR

VEGA

1/0205/14

Spoluriešitelia

Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii

doc. Ing. Gabriela Bartáková Pajtinková, PhD.
JUDr. Katarína Gubíniová, PhD.

VEGA

1/0071/14

Spoluriešiteľ

Kvalitatívne vlastnosti nelineárnych diferenciálnych rovníc celočíselného a neceločíselného rádu, ktorý je riešený na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

Mgr. Brestovanská Eva, PhD.

KEGA

(042UK-4/2014)
Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine
Contrastive analysis of fixed expressions in German and Slovak

doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc. - spoluriešiteľ

MŠVVaŠ SR

CEM
Centrum edukačného manažmentu - analytické pracovisko pre terciálne vzdelávanie

PhDr., JUDr. Katarína Gubíniová, PhD.

 

 

 

APVV

 

APVV-14-0647

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup

Mgr. Marian Holienka, PhD.

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.

Mgr. Ján Rehák, PhD.

Iné

 

GEM_ SN RK

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Global Entrepreneurship Monitor

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

 

Mgr. Marian Holienka, PhD.

 

Mgr. Ján Rehák, PhD.

 

Mgr. Mário Papík

 

Projekt GUESSS

Mgr. Holienka Marian, PhD.

 

Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey

Mgr. Peter Gál, PhD.

MVZP/2016/40

1130000860
Bilaterálne akademické fórum Slovensko – Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

prof. JUDr. Daniela Nováčková PhD.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

JUDr. Frédéric Delaneuville, PhD.

Mgr. Rita Szarková

Mgr. Lenka Chorvatovičová

Frankofónna univerzitná agentúra (AUF - l'Agence universitaire de la Francophonie)

Podpora frankofónneho programu - Zintenzívnenie akademickej mobility medzi frankofónnymi vyučujúcimi

JUDr. Frédéric Delaneuville, PhD.

Visegrad Fund

11610547

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Support for e-business in V4 countries

Mgr. Eva Poráziková

Zoznam projektov a grantov riešených v roku 2015

Číslo

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ, riešitellia

Fondy EÚ

7FP EU _LLP

539628-LLP-1-2013-1-NL-ERASMUS-EIGF

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

GAIHE - Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision

 

OPV-2012/4_30-01-12

Tvorba študijného odboru MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.
prof. Ing. Stojan Russev, CSc.

7FP EU

RESPECT (Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies)

prof. Ing. Šoltés Dušan, CSc.

ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2

2015-1-SK01-KA203-008915

SUPER
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.,
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Mgr. Jana Voľná, PhD.,

Mgr. Marian Holienka, PhD.,
Mgr. Peter Marcin,
Mgr. Tomáš Kaščák

ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2

2015-1-ES01-KA202-015614

OER-CRAFT
Open Educational Resources for Arts & Crafts

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Peter Gál, PhD.
Mgr. Peter Marcin

Univerzitné projekty

ESF

ITMS: 26240220086

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

Spoluriešitelia

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

doc. Ing. Gabriela Bartáková Pajtinková, PhD.

JUDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Projekty MŠVVaŠ SR

VEGA

1/0205/14

Spoluriešitelia

Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii

doc. Ing. Gabriela Bartáková Pajtinková, PhD.
JUDr. Katarína Gubíniová, PhD.

VEGA

1/0071/14

Spoluriešiteľ

Kvalitatívne vlastnosti nelineárnych diferenciálnych rovníc celočíselného a neceločíselného rádu, ktorý je riešený na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

Mgr. Brestovanská Eva, PhD.

VEGA

1/0333/13

Kritická analýza vplyvu kultúrnych a etických faktorov na vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.,
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.,
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.,
Mgr. Zuzana Búciová, PhD.,
Mgr. Jana Fratričová, PhD.,
Mgr. Tibor Lörincz.

VEGA

1/0004/13

Spoluriešiteľ

Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

VEGA

1/0392/13

Modelovanie správania sa stakeholderov komerčnej banky počas ostatnej finančnej krízy a očakávania bazilejských regulácií v rámci Pilieru 3 – Trhová disciplína

Zástupca zodp.riešiteľa:

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Spoluriešitelia:

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

doc. PhDr. Paulína Stachová,PhD

PhDr. Daniela Majerčáková,PhD.

Mgr. Michal Medo

KEGA

042UK-4/2014
Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine
Contrastive analysis of fixed expressions in German and Slovak

Spoluriešiteľ
doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc.

APVV

 

APVV-14-0647

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Marian Holienka, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.

 

Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných
znevýhodnených skupín na Slovensku:
pragmatický prístup

 

APVV-0158-12
Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi

Spoluriešiteľ
doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.

Iné

 

GEM_ SN RK
Global Entrepreneurship Monitor

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Mário Papík

 

Grant Nadácie VÚB 

2015-3-02/5

projekt AMSAFT

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.,
Mgr. Jozef Jackuliak,
Mgr. Ing. Martin Jakubéci,
Mgr. Denisa Proksová,
Mgr. Marina Faďoš

 

AAP: 008-161
La portée des outils de "gestion de la performance et du risque financiers" dans un environnement organnisationnel et institutionnel en mutation

Spoluriešiteľ
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Zoznam projektov a grantov riešených v roku 2014

Číslo

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Fondy EÚ

7FP EU _LLP

539628-LLP-1-2013-1-NL-ERASMUS-EIGF

GAIHE - Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision

Bajzíková Ľubica

Lašáková Anna

 

OPV-2012/4_30-01-12

Tvorba študijného odboru MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave

Greguš Michal a kol.

7FP EU

RESPECT - (Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies)

Šoltés Dušan

7FP EU

SSH-CT-2010-344643

CONSENT – Consumer sentiment regarding privacy on user generated content (UGC) services in the digital economy

Šoltés Dušan

7FP EU

SSH-CT-2010- 261727

SMART – Use of smart surveillance systems (Scalable Measures for Automated Recognition Technologies)

Šoltés Dušan

Zahraničné projekty

APP-008-161

La portée des outils de "gestion de la performance et du risque financiers" dans un environnement organnisationnel et institutionnel en mutation

Saxunová Darina člen riešiteľského tímu

Univerzitné projekty

Kód ITMS 26140230007

Interný systém zabezpečenia kvality Univerzity Komenského
(INSYZAKUK)

Komorník Jozef

Majerčáková Daniela

Rentková Katarína

Szaboová Soňa

Kód ITMS

26240220086

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

Komorník Jozef

Pajtinková Bartáková Gabriela

Gubíniová Katarína

Projekty MŠVVaŠ SR

VEGA

 1/0205/14

Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii

Gabriela Pajtinková Bartáková

Katarína Gubíniová

VEGA

1/0071/14

Kvalitatívne vlastnosti nelineárnych diferenciálnych rovníc celočíselného a neceločíselného rádu, ktorý je riešený na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

Spoluriešiteľ:

Brestovanská Eva

VEGA

1/0333/13

Kritická analýza vplyvu kultúrnych a etických faktorov na vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Remišová Anna a kol.

VEGA

1/0004/13

Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku

Pilková Anna

spoluriešiteľ

VEGA

1/0392/13

Modelovanie správania sa stakeholderov komerčnej banky počas ostatnej finančnej krízy a očakávania bazilejských regulácií v rámci Pilieru 3 – Trhová disciplína

Pilková Anna a kol.

spoluriešitelia

VEGA

1/0171/12

Agregačné funkcie a ich aplikácie

Komorník Jozef spoluriešiteľ

VEGA

1/1109/12

Indikátory hodnotenia majetkovej, finančnej a dôchodkovej situácie podnikateľských subjektov v podmienkach globalizácie

Kajanová Jana

VEGA

1/1109/12

Indicators of measuring the assets, financing and income situation of busines-ses in the terms of globalisation.

Saxunová Darina spoluriešiteľ

KEGA

017 UK -4/2012

Odborné lexikálne minimum z manažérskej a ekonomickej praxe

Charfaoui Emília

Majerčáková Daniela

VEGA

1/0627/11

Dynamika zmien vo vedomostnej spoločnosti vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky

Bajzíková Ľubica a kol.

KEGA

012UK-4/2011 

Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou

Pawera René a kol.

VEGA

1/0143/11

Modelovanie a aplikácia viacrežimových a viacrozmerných časových radov

Komorník Jozef spoluriešiteľ

VEGA

1/0297/11

Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórii pravdepodobnosti.

Bohdalová Mária

spoluriešiteľ

VEGA

1/0418/11

Udržateľný marketing a udržateľná spotreba

Štarchoň Peter

Vilčeková Lucia

spoluriešitelia

APVV

 

APVV 0073-10

Agregačné funkcie ako nástroj spracovania informácií

Komorník Jozef - spoluriešiteľ

 

APVV 0158-12

Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi

Zemanovičová Daniela

spoluriešiteľ

Iné

 

GEM_ SN RK

Anna Pilková a kol.