Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ukončené projekty

Ukončené projekty

Projekt RESTART
„Resilience and Training for SMEs“
Číslo projektu: Erasmus+ 2021-1-SK01-KA220-VET-000034882
bližšie informácie

Projekt ENDURANCE
“Entrepreneurial Capacity-building for Sport”
Číslo projektu: Erasmus+ 2020-1-SK01-KA202-078223
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0737/20
Spotrebiteľská gramotnosť a medzigeneračné zmeny v preferenciách spotrebiteľov pri nákupe slovenských produktov
Vedúci projektu VEGA: prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
bližšie informácie

Vedecko-výskumné a vývojové centrum E-europe
projekty a činnosť zabezpečovaná centrom je archivovaná na podstránkach
bližšie informácie

Projekt IDEA
Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE
Číslo projektu:
Erasmus+ 2019-1-HR01-KA203-060992
bližšie informácie

Jean Monnet project
Project Title: „Business in the European Economic Area - the Present and Future of EU Integration“
Project Reference: 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE
Programme: Erasmus+
bližšie informácie

Projekt MOVE
Mapping Open Virtual Exchanges in Slovak Universities
trvanie projektu: január 2021 - december 2021
bližšie informácie

Projekt KEGA 016Eu-4/19
Inovatívne učebné texty marketingu pre stredné školy
doba riešenia 2019-2020
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.
bližšie informácie

Projekt APVV-17-0656
Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0
bližšie informácie

Projekt BiDaC
Priemyselné výskumno-vývojové centrum BiDaC

Projekt financovaný z fondov Európskej únie
ITMS2014+ 313011B814
bližšie informácie

Projekt APVV-16-0091
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
bližšie informácie

Projekt TESEUS
“Training on Entrepreneurial Skills for EU Startups”
Číslo projektu: Erasmus+ 2018-1-RO01-KA202-049281
bližšie informácie

Projekt ARTCademy
“ARTCademy: Arts & Traditional Crafts Academy”
Číslo projektu: Erasmus+ 2018-1-ES01-KA202-050514
bližšie informácie

MYDI
Mentoring znevýhodnených mladých pre zvýšenie inklúzie
ERASMUS+ 2017-1-DE02-KA202-004144
bližšie informácie

Projekt "Talent manažment v prostredí coworkingu"
Projekt financovaný z Visegrad Fund
Číslo projektu: 2192009
bližšie informácie

Projekt APVV-15-0722
Sociálna pasca - náklady a cesta von
bližšie informácie

Projekt VEGA 1/0647/18
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia
doba riešenia 2018 - 2020
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Kajanová Jana, PhD.
bližšie informácie

Centrum edukačného manažmentu (CEM) je analytické pracovisko na Fakulte managementu UK, ktoré sa orientuje predovšetkým na výskum v oblasti manažmentu terciárneho vzdelávania.
bližšie informácie

INFORM
INtroduction of the data protection reFORM to the judicial system

Justice Programme of the European Commission
Grant Agreement № 763866
bližšie informácie

PRESENT
Enhancing the Right to be Present
JUSTICE Programme of the European Commission
Grant Agreement № 760482
bližšie informácie

Projekt INKLUPOD - APVV-14-0647
Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup (INKLUPOD)
Development of inclusive entrepreneurship of selected disadvantaged groups in Slovakia: a pragmatic approach (INCLUENT)
bližšie informácie

SUPER
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
Podpora podnikateľskej úspešnosti start-upov
ERASMUS+ 2015-1-SK01-KA203-008915
bližšie informácie

Výskumný projekt VEGA 1/0333/13
Názov projektu:
Kritická analýza vplyvu kultúrnych a etických faktorov na vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí
bližšie informácie

Projekt KEGA 017 UK - 4/2012
Názov projektu:
Odborné lexikálne minimum z manažérskej a ekonomickej praxe
bližšie informácie

Projekt OER-CRAFT
Open Educational Resources for Arts & Crafts
Číslo projektu: ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA202-015614
bližšie informácie

Projekt Bilaterálne akademické fórum Slovensko - Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR
č.: MVZP/2016/40
BILLATERAL ACADEMIC FORUM SLOVAKIA – FRANCE IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL POLICY OF SLOVAK REPUBLIC
bližšie informácie 

Projekt Visegrad Fund - č. 11610547
Podpora elektronického podnikania v štátoch V4
Support for e-business in V4 countries
bližšie informácie

<output>Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey</output>

Projekt AMSAFT - Grant Nadácie VÚB  č. 2015-3-02/5
Rozvoj a aplikácia metód stochastickej analýzy finančných trhov na reálne problémy hospodárskej praxe (AMSAFT)
bližšie informácie

Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision
Riešené pod záštitou Lifelong Learning Programme, European Commission
bližšie informácie

COST Action IS1304 Expert Judgment Network: Bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making
bližšie informácie

COST Action IC1305 Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)
bližšie informácie

Zoznam projektov riešených v roku 2020

Program Číslo a názov projektu Zodpovedný riešiteľ, riešitelia
Fondy EÚ, Programy EK, Horizont 2020
ERASMUS+ 2018 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE zodpovedný riešiteľ:
Jean Monnet Business in the European Economic Area - the Present and Future of EU Integration prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
  riešitelia:
  prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
  doc. Frédéric Delaneuville, PhD.
  JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD.
ERASMUS+ 2018 2018-1-ES01-KA202-050514 zodpovedný riešiteľ:
Strategic Partnerships ARTCademy - Arts & Traditional Crafts Academy prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
KA2 riešitelia:
  PhDr. Marian Holienka, PhD.
  Mgr. Peter Gál, PhD.
  Zuzana Kováčová
ERASMUS+ 2018 2018-1-RO01-KA202-049281 zodpovedný riešiteľ:
Strategic Partnerships TESEUS - Training on Entrepreneurial Skills for EU Startups doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
KA2 riešitelia:
  prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
  Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
ERASMUS+ 2019 2019-1-HR01-KA203-060992 zodpovedný riešiteľ:
Strategic Partnerships IDEA - Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
KA2 riešitelia:
  doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
  Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
  Mgr. Natália Vančišinová
ERASMUS+ 2020 2020-1-SK01-KA202-078223 zodpovedný riešiteľ:
Strategic Partnerships ENDURANCE - Entrepreneurial Capacity-building for Sport doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
KA2 riešitelia:
  Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
  Mgr. Oskar Karlík
Horizont 2020 GA 872499 spoluriešitelia za FM UK:
Equal4Europe doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
  Mgr. Janka Kottulová, PhD.
  Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
COST CA19124 doc. Ing. Veronika Gežík, PhD.
Rethinking packaging for circular and sustainable food supply chains of the future
Projekty MŠVVaŠ SR
Rozvojový projekt MŠVVaŠ 005UK-2-1/2021 Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.
Mapping Open Virtual Exchanges in Slovak Universities (MOVE) Mgr. Lucia Kočišová
Mgr. Erika Černeková
Mgr. Nora Hlivárová
VEGA VEGA 1/0647/18 Zodpovedný riešiteľ:
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia doc. Ing. Kajanová Jana, PhD.
riešitelia:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.
Ing. Viera Ölvecká, PhD.
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.
Mgr. Patrícia Brestovanská
Mgr. Svetlana Fabinyjová
Mgr. Boris Mucha
Mgr. Matej Stanovský
VEGA VEGA 1/0776/18 Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Optimalizácia obsahu a štruktúry zverejňovaných informácií v rámci Pilieru 3 na základe modelovania ich využívania stakeholdermi komerčnej banky (UKF Nitra) prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
riešitelia:
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
Mgr. Petra Blažeková
VEGA VEGA 1/0651/18 Spoluriešiteľ:
Výskum vplyvu inštitucionálneho prostredia na spoločenskú zodpovednosť podniku, spokojnosť zákazníkov a výkonnosť (TUKE) doc. Ing. Ján Papula, PhD.
VEGA VEGA 1/0737/20 Zodpovedný riešiteľ:
Spotrebiteľská gramotnosť a medzigeneračné zmeny v preferenciách spotrebiteľov pri nákupe slovenských produktov prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
riešitelia:
doc. JUDr. PhDr. Gubíniová Katarína, PhD.
VEGA VEGA 1/0792/20 Zodpovedný riešiteľ:
Skúmanie zmien v manažmente podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na priemysel 4.0 doc. Ing. Ján Papula, PhD.
riešitelia:
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
VEGA VEGA 1/0773/20 Zodpovedný riešiteľ:
Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
riešitelia:
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
KEGA KEGA 016UK-4/2018 Spoluriešitelia:
Elektronické učebné texty z predmetu oftalmológia pomocou využitia najnovších modelových 3D postupov Ing. Robert Furda, PhD.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
KEGA KEGA 016Eu-4/19 Zodpovedný riešiteľ:
Inovatívne učebné texty marketingu pre stredné školy doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.
APVV
 APVV APVV-19-0581 zodpovedný riešiteľ:
Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup (DIGICROSSGEN) prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
riešitelia:
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
doc. PhDr. Michal Greguš, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
Mgr. Natália Vančišinová
APVV APVV-16-0091 zodpovedný riešiteľ:
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
riešitelia:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Ing. Martin Hošták, PhD.
Mgr. Zuzana Kotuliaková
Mgr. Michaela Ružičková
Mgr. Alexandra Bohinská
Ing. Ivan Skaloš
Ing. Michaela Fleischmannová
APVV APVV-15-0722 zodpovený riešiteľ:
Sociálna pasca - náklady a cesta von Mgr. Michal Páleník, PhD.
APVV APVV-17-0656 zodpovedný riešiteľ:
Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0 doc. Ing. Ján Papula, PhD.
riešitelia:
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
Mgr. Andrea Gažová, PhD.
Mgr. Lukáš Copuš, PhD.
Mgr. Štěpán Strnad, PhD.
PhDr. Vít Rouč, PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Mgr. Petronela Klačanská, PhD.
Mgr. Nikola Salajová
Mgr. Silvester Krčméry
Mgr. Miriam Majtánová
Mgr. Barbora Suchá
Iné
  GEM zodpovedný riešiteľ:
Global Entrepreneurship Monitor prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
riešitelia:
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
  GEM EES zodpovedný riešiteľ:
Prieskum a hodnotenie podnikateľského ekosystému metodikou GEM EES doc. PhDr. Holienka Marian, PhD.
riešitelia:
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
  GUESSS zodpovedný riešiteľ:
Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey doc. PhDr. Holienka Marian, PhD.
riešitelia:
Mgr. Peter Gál, PhD.
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Oskar Karlík
Visegrad Fund 2192009 zodpovedný riešiteľ:
Talent manažment v prostredí coworkingu doc. Jana Fratričová, PhD.
riešitelia: 
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Natália Vančišinová
  Učenie pre život - hodnotenie dopadov, nastavenie indikátorov a vyhodnotenie výsledkov projektu Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
  Spotrebiteľská gramotnosť pre všetkých, Zamestnanecký grantový program Férovej Nadácie O2 - ročník 2019-2020 prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
  Poradenské služby – nastavenie procesov na Ministerstve spravodlivosti SR vrámci projektu: Procesno-organizačný audit MS  SR  a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit súdnej moci doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Zoznam projektov riešených v roku 2019

Program  Číslo a názov projektu  Zodpovedný riešiteľ, riešitelia 
Fondy EÚ, Programy EK, Horizont 2020 
ERASMUS+ 2018  2019-1-HR01-KA203-060992  zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA riešitelia: doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. 
Strategic Partnerships  Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE (IDEA)  Mgr. Juraj Mikuš, PhD. 
KA2    Mgr. Natália Vančišinová 
Justice Programme of the European Commission  Grant Agreement: № 763866  riešiteľ: prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc. spoluriešitelia: 
INtroduction of the data protection reFORM to the judicial system (INFORM)  Mgr. Nora Hlivárová 
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD. 
Mgr. Martina Drahošová, PhD. 
Ing. Jarmila Wefersová, PhD. 
Justice Programme of the European Commission  Grant Agreement № 760482  riešiteľ: prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc. spoluriešitelia: 
PRESENT - Enhancing the Right to be Present  prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. 
PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD. doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. 
Mgr. Martina Drahošová, PhD. 
Mgr. Nora Hlivárová 
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD. 
ERASMUS+ 2017  2017-1-DE02-KA202-004144  prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA PhDr. 
Strategic Partnerships KA2  MYDI - Mentoring young disadvantaged people for inclusion  Marian Holienka, PhD.
Mgr. Juraj Mikuš, PhD. 
ERASMUS+ 2018 Jean Monnet  Erasmus+ 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE  prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. 
Business in the European Economic Area - the Present and Future of EU Integration  doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
Dr. Frédéric Delaneuville, PhD.
JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD. 
ERASMUS+ 2018  2018-1-RO01-KA202-049281  zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. riešitelia: 
Strategic Partnerships KA2  TESEUS - Training on Entrepreneurial Skills for EU Startups  prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA Mgr. Juraj Mikuš, PhD. 
ERASMUS+ 2018  2018-1-ES01-KA202-050514  prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA PhDr. Marian Holienka, PhD. 
Strategic Partnerships KA2  ARTCademy - Arts & Traditional Crafts Academy  Mgr. Peter Gál, PhD.
Zuzana Kováčová 
COST  COST Action IS1304 Expert Judgment Network: Bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making  prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,  doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. 
COST  COST Action IC1305 Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)  doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. prof. Mgr. Tatiania Kluvanková Oravská, PhD. 
COST  COST ACTION IS1409 Gender and health impacts of policies extending working life in western countries  prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. 
Mgr. Juraj Mikuš, PhD. 
Projekty MŠVVaŠ SR     
Rozvojový projekt  1071/2015  doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
MŠVVaŠ  Centrum edukačného manažmentu - analytické pracovisko pre terciárne vzdelávanie na FM UK  doc. Ing. Gabriela Bartáková Pajtinková, PhD. 
  doc. Ing. Mgr.Urban Kováč, PhD. 
  Mgr. Ľudmila Mitková, PhD. 
  doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. 
VEGA  VEGA 1/0647/18  Zodpovedný riešiteľ: 
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia  doc. Ing. Kajanová Jana, PhD.
riešitelia:
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD. 
Ing. Viera Ölvecká, PhD.
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.
Mgr. Patrícia Brestovanská
Mgr. Svetlana Fabinyjová
Mgr. Boris Mucha
Mgr. Matej Stanovský 
VEGA  VEGA 1/0776/18  Zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Spoluriešitelia: 
Optimalizácia obsahu a štruktúry zverejňovaných informácií v rámci Pilieru 3 na základe modelovania ich využívania stakeholdermi komerčnej banky (UKF Nitra)  prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. 
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. 
Mgr. Petra Blažeková 
VEGA  VEGA 1/0651/2018  doc. Ing. Ján Papula, PhD. (spoluriešiteľ) 
Výskum vplyvu inštitucionálneho prostredia na spoločenskú zodpovednosť podniku, spokojnosť zákazníkov a výkonnosť (TUKE) 
VEGA  VEGA 1/0876/17  prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. (spoluriešiteľ) 
Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov difúzie produktových inovácii na trhoch EÚ (EU v Bratislave) 
VEGA  VEGA 1/0024/17  prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. (spoluriešiteľ) 
Matematický model motivácie 
(KPH DF TUZVO) 
 
KEGA  KEGA 030STU-4/2018  Spoluriešitelia projektu:  
Elektronická platforma na zefektívnenie spolupráce medzi vysokými školami a priemyselnými podnikmi v oblasti vzdelávania (STU)  prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
Mgr. Lucia Vilčeková PhD. 
KEGA  KEGA 016UK-4/2018  Spoluriešiteľ: 
Elektronické učebné texty z predmetu oftalmológia pomocou využitia najnovších modelových 3D postupov  prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
KEGA  KEGA 042UK-4/2017  Spoluriešiteľ:  
Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium  doc. Emília Charfaoui, CSc. 
APVV     
 APVV  APVV-14-0647  zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 
   Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných  znevýhodnených skupín na Slovensku:  pragmatický prístup  riešitelia:
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Juraj Mikuš 
APVV  APVV-16-0091  zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. 
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí  riešitelia:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Ing. Martin Hošták, PhD.
Mgr. Zuzana Kotuliaková
Mgr. Alexandra Bohinská
Mgr. Michaela Ružičková
Ing. Ivan Skaloš
Ing. Michaela Fleischmannová 
APVV  APVV-15-0722  zodpovený riešiteľ: Mgr. Michal Páleník, PhD. 
Sociálna pasca - náklady a cesta von 
APVV  APVV-17-0656  zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Papula, PhD.
riešitelia:
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.  
Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0  doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. 
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. 
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 
Mgr. Lucia Kohnová, PhD. 
Mgr. Andrea Gažová, PhD. 
Mgr. Lukáš Copuš, PhD. 
Mgr. Štěpán Strnad, PhD. 
PhDr. Vít Rouč, PhD. 
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD. 
Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 
Mgr. Nikola Salajová 
Mgr. Silvester Krčméry 
Mgr. Miriam Majtánová 
Mgr. Barbora Suchá 
Iné     
   GEM - Global Entrepreneurship Monitor  zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
riešitelia: 
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. 
Mgr. Ján Rehák, PhD. 
Mgr. Juraj Mikuš, PhD. 
   GUESSS - Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey  zodpovedný riešiteľ: 
doc. PhDr. Holienka Marian, PhD.
riešitelia: 
Mgr. Peter Gál, PhD. 
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 

Zoznam projektov riešených v roku 2018

Číslo Názov projektu Zodpovedný riešiteľ, riešitellia
Fondy EÚ
ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2
2015-1-SK01-KA203-008915
SUPER
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.,
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Mgr. Jana Voľná, PhD.,
Mgr. Marian Holienka, PhD.,
Mgr. Peter Marcin,
Mgr. Tomáš Kaščák
ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2
2015-1-ES01-KA202-015614
OER-CRAFT
Open Educational Resources for Arts & Crafts
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Peter Gál, PhD.
Mgr. Peter Marcin
Projekt financovaný z fondov Európskej únie
ITMS2014+ 313011B814 
Projekt BiDaC
Priemyselné výskumno-vývojové centrum BiDaC
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Ing. Peter Balco, PhD.
JUSTICE Programme of the European Commission
Grant Agreement № 760482
PRESENT
Enhancing the Right to be Present
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
Justice Programme of the European Commission
Grant Agreement: № 763866
INFORM
INtroduction of the data protection reFORM to the judicial system
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
ERASMUS+ 2017-1-DE02-KA202-004144 MYDI
Mentoring znevýhodnených mladých pre zvýšenie inklúzie
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Erasmus+ 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE
Jean Monnet project
Business in the European Economic Area - the Present and Future of EU Integration prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Erasmus+ 2018-1-RO01-KA202-049281 Projekt TESEUS
“Training on Entrepreneurial Skills for EU Startups”
prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA
Erasmus+ 2018-1-ES01-KA202-050514 Projekt ARTCademy
“ARTCademy: Arts & Traditional Crafts Academy”
prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA
Európska komisia, Horizon 2020    
ISCH COST Action IS1304 COST Action IS1304 Expert Judgment Network: Bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
ICT COST Action IC1305 COST Action IC1305 Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)  doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
prof. Mgr. Tatiania Kluvanková Oravská, PhD.
Projekty MŠVVaŠ SR
MŠVVaŠ SR CEM
Centrum edukačného manažmentu - analytické pracovisko pre terciálne vzdelávanie
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
VEGA
1/0876/17 
Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov difúzie produktových inovácii na trhoch EÚ (EU v Bratislave) Spoluriešiteľ projektu
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
KEGA
030STU-4/2018 

Elektronická platforma na zefektívnenie spolupráce medzi vysokými školami a priemyselnými podnikmi v oblasti vzdelávania (STU) Spoluriešiteľ projektu
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.
Mgr. Lucia Vilčeková PhD.
KEGA
016UK-4/2018
Elektronické učebné texty z predmetu oftalmológia pomocou využitia najnovších modelových 3D postupov prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Ing. Robert Furda, PhD.
VEGA
1/0776/18
Optimalizácia obsahu a štruktúry zverejňovaných informácií v rámci Pilieru 3 na základe modelovania ich využívania stakeholdermi komerčnej banky (UKF Nitra) Zástupca zodpovedného riešiteľa
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Petra Blažeková
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
VEGA 1/0647/18 Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Kajanová Jana, PhD.
KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium Spoluriešiteľ
doc. Emília Charfaoui, CSc.
APVV
APVV-17-0656 Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0  Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
APVV-14-0647 Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Marian Holienka, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
APVV-15-0722 Sociálna pasca - náklady a cesta von Mgr. Michal Páleník, PhD.
APVV-16-0091
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
Zodpovedný riešiteľ:
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
Ostatní riešitelia:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
Ing. Martin Hošták, PhD.
Mgr. Zuzana Kotuliaková
Mgr. Marian Stančík
Mgr. Alexandra Bohinská
Iné
  GEM_ SN RK
Global Entrepreneurship Monitor
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Mário Papík
Vysoká škola Danubius
projekt 3/2018
Význam a postavenie osobných obchodných spoločností v slovenskom obchodnom práve a vybrané problémy ich manažmentu (VŠD) spoluriešiteľ
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.
  50+ Entrepreneurship Platform Europe prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Zoznam projektov riešených v roku 2017

Číslo Názov projektu Zodpovedný riešiteľ, riešitellia
Fondy EÚ
ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2
2015-1-SK01-KA203-008915
SUPER
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.,
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Mgr. Jana Voľná, PhD.,
Mgr. Marian Holienka, PhD.,
Mgr. Peter Marcin,
Mgr. Tomáš Kaščák
ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2
2015-1-ES01-KA202-015614
OER-CRAFT
Open Educational Resources for Arts & Crafts
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Peter Gál, PhD.
Mgr. Peter Marcin
Projekt financovaný z fondov Európskej únie
ITMS2014+ 313011B814 
Projekt BiDaC
Priemyselné výskumno-vývojové centrum BiDaC
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Ing. Peter Balco, PhD.
JUSTICE Programme of the European Commission
Grant Agreement № 760482
PRESENT
Enhancing the Right to be Present
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
Justice Programme of the European Commission
Grant Agreement: № 763866
INFORM
INtroduction of the data protection reFORM to the judicial system
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
ERASMUS+ 2017-1-DE02-KA202-004144 MYDI
Mentoring znevýhodnených mladých pre zvýšenie inklúzie
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Európska komisia, Horizon 2020    
ISCH COST Action IS1304 COST Action IS1304 Expert Judgment Network: Bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
ICT COST Action IC1305 COST Action IC1305 Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)  doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
prof. Mgr. Tatiania Kluvanková Oravská, PhD.
Projekty MŠVVaŠ SR
MŠVVaŠ SR CEM
Centrum edukačného manažmentu - analytické pracovisko pre terciálne vzdelávanie
PhDr., JUDr. Katarína Gubíniová, PhD.
VEGA
1/0876/17 
Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov difúzie produktových inovácii na trhoch EÚ (EU v Bratislave) Spoluriešiteľ projektu
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
     
APVV
APVV-14-0647 Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Marian Holienka, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
APVV-15-0722 Sociálna pasca - náklady a cesta von Mgr. Michal Páleník, PhD.
APVV-16-0091
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
Zodpovedný riešiteľ:
prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
Ostatní riešitelia:
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
Ing. Martin Hošták, PhD.
Mgr. Zuzana Kotuliaková
Mgr. Marian Stančík
Mgr. Alexandra Bohinská
Iné
  GEM_ SN RK
Global Entrepreneurship Monitor
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Mário Papík
Vysoká škola Danubius
projekt 3/2018
Význam a postavenie osobných obchodných spoločností v slovenskom obchodnom práve a vybrané problémy ich manažmentu (VŠD) spolurešiteľ
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

Zoznam projektov a grantov riešených v roku 2016

Číslo

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ, riešitellia

Fondy EÚ

7FP EU _LLP

539628-LLP-1-2013-1-NL-ERASMUS-EIGF

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

GAIHE - Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2

2015-1-SK01-KA203-008915

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

doc. Ing. Milan Fekete, PhD.,

SUPER
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

Mgr. Jana Voľná, PhD.,

Mgr. Marian Holienka, PhD.,

Mgr. Peter Marcin,

Mgr. Tomáš Kaščák

ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2

2015-1-ES01-KA202-015614

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Mgr. Marian Holienka, PhD.

OER-CRAFT
Open Educational Resources for Arts & Crafts

Mgr. Peter Gál, PhD.

Mgr. Peter Marcin

Európska komisia, Horizon 2020

ISCH COST Action IS1304

COST Action IS1304 Expert Judgment Network: Bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.

ICT COST Action IC1305

COST Action IC1305 Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)

doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
prof. Mgr. Tatiania Kluvanková Oravská, PhD.

Projekty MŠVVaŠ SR

VEGA

1/0205/14

Spoluriešitelia

Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii

doc. Ing. Gabriela Bartáková Pajtinková, PhD.
JUDr. Katarína Gubíniová, PhD.

VEGA

1/0071/14

Spoluriešiteľ

Kvalitatívne vlastnosti nelineárnych diferenciálnych rovníc celočíselného a neceločíselného rádu, ktorý je riešený na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

Mgr. Brestovanská Eva, PhD.

KEGA

(042UK-4/2014)
Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine
Contrastive analysis of fixed expressions in German and Slovak

doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc. - spoluriešiteľ

MŠVVaŠ SR

CEM
Centrum edukačného manažmentu - analytické pracovisko pre terciálne vzdelávanie

PhDr., JUDr. Katarína Gubíniová, PhD.

 

 

 

APVV

 

APVV-14-0647

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup

Mgr. Marian Holienka, PhD.

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.

Mgr. Ján Rehák, PhD.

Iné

 

GEM_ SN RK

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Global Entrepreneurship Monitor

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

 

Mgr. Marian Holienka, PhD.

 

Mgr. Ján Rehák, PhD.

 

Mgr. Mário Papík

 

Projekt GUESSS

Mgr. Holienka Marian, PhD.

 

Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey

Mgr. Peter Gál, PhD.

MVZP/2016/40

1130000860
Bilaterálne akademické fórum Slovensko – Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

prof. JUDr. Daniela Nováčková PhD.

doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

JUDr. Frédéric Delaneuville, PhD.

Mgr. Rita Szarková

Mgr. Lenka Chorvatovičová

Frankofónna univerzitná agentúra (AUF - l'Agence universitaire de la Francophonie)

Podpora frankofónneho programu - Zintenzívnenie akademickej mobility medzi frankofónnymi vyučujúcimi

JUDr. Frédéric Delaneuville, PhD.

Visegrad Fund

11610547

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Support for e-business in V4 countries

Mgr. Eva Poráziková

Zoznam projektov a grantov riešených v roku 2015

Číslo

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ, riešitellia

Fondy EÚ

7FP EU _LLP

539628-LLP-1-2013-1-NL-ERASMUS-EIGF

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

GAIHE - Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision

 

OPV-2012/4_30-01-12

Tvorba študijného odboru MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.
prof. Ing. Stojan Russev, CSc.

7FP EU

RESPECT (Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies)

prof. Ing. Šoltés Dušan, CSc.

ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2

2015-1-SK01-KA203-008915

SUPER
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.,
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Mgr. Jana Voľná, PhD.,

Mgr. Marian Holienka, PhD.,
Mgr. Peter Marcin,
Mgr. Tomáš Kaščák

ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2

2015-1-ES01-KA202-015614

OER-CRAFT
Open Educational Resources for Arts & Crafts

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Peter Gál, PhD.
Mgr. Peter Marcin

Univerzitné projekty

ESF

ITMS: 26240220086

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

Spoluriešitelia

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

doc. Ing. Gabriela Bartáková Pajtinková, PhD.

JUDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Projekty MŠVVaŠ SR

VEGA

1/0205/14

Spoluriešitelia

Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii

doc. Ing. Gabriela Bartáková Pajtinková, PhD.
JUDr. Katarína Gubíniová, PhD.

VEGA

1/0071/14

Spoluriešiteľ

Kvalitatívne vlastnosti nelineárnych diferenciálnych rovníc celočíselného a neceločíselného rádu, ktorý je riešený na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

Mgr. Brestovanská Eva, PhD.

VEGA

1/0333/13

Kritická analýza vplyvu kultúrnych a etických faktorov na vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

prof. PhDr. Anna Remišová, CSc.
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.,
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.,
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.,
Mgr. Zuzana Búciová, PhD.,
Mgr. Jana Fratričová, PhD.,
Mgr. Tibor Lörincz.

VEGA

1/0004/13

Spoluriešiteľ

Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

VEGA

1/0392/13

Modelovanie správania sa stakeholderov komerčnej banky počas ostatnej finančnej krízy a očakávania bazilejských regulácií v rámci Pilieru 3 – Trhová disciplína

Zástupca zodp.riešiteľa:

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Spoluriešitelia:

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

doc. PhDr. Paulína Stachová,PhD

PhDr. Daniela Majerčáková,PhD.

Mgr. Michal Medo

KEGA

042UK-4/2014
Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine
Contrastive analysis of fixed expressions in German and Slovak

Spoluriešiteľ
doc. Mgr. Emília Charfaoui, CSc.

APVV

 

APVV-14-0647

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Marian Holienka, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.

 

Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných
znevýhodnených skupín na Slovensku:
pragmatický prístup

 

APVV-0158-12
Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi

Spoluriešiteľ
doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.

Iné

 

GEM_ SN RK
Global Entrepreneurship Monitor

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Mgr. Mário Papík

 

Grant Nadácie VÚB 

2015-3-02/5

projekt AMSAFT

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.,
Mgr. Jozef Jackuliak,
Mgr. Ing. Martin Jakubéci,
Mgr. Denisa Proksová,
Mgr. Marina Faďoš

 

AAP: 008-161
La portée des outils de "gestion de la performance et du risque financiers" dans un environnement organnisationnel et institutionnel en mutation

Spoluriešiteľ
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Zoznam projektov a grantov riešených v roku 2014

Číslo

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Fondy EÚ

7FP EU _LLP

539628-LLP-1-2013-1-NL-ERASMUS-EIGF

GAIHE - Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision

Bajzíková Ľubica

Lašáková Anna

 

OPV-2012/4_30-01-12

Tvorba študijného odboru MPH (Master of Public Health) na Univerzite Komenského v Bratislave

Greguš Michal a kol.

7FP EU

RESPECT - (Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies)

Šoltés Dušan

7FP EU

SSH-CT-2010-344643

CONSENT – Consumer sentiment regarding privacy on user generated content (UGC) services in the digital economy

Šoltés Dušan

7FP EU

SSH-CT-2010- 261727

SMART – Use of smart surveillance systems (Scalable Measures for Automated Recognition Technologies)

Šoltés Dušan

Zahraničné projekty

APP-008-161

La portée des outils de "gestion de la performance et du risque financiers" dans un environnement organnisationnel et institutionnel en mutation

Saxunová Darina člen riešiteľského tímu

Univerzitné projekty

Kód ITMS 26140230007

Interný systém zabezpečenia kvality Univerzity Komenského
(INSYZAKUK)

Komorník Jozef

Majerčáková Daniela

Rentková Katarína

Szaboová Soňa

Kód ITMS

26240220086

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

Komorník Jozef

Pajtinková Bartáková Gabriela

Gubíniová Katarína

Projekty MŠVVaŠ SR

VEGA

 1/0205/14

Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii

Gabriela Pajtinková Bartáková

Katarína Gubíniová

VEGA

1/0071/14

Kvalitatívne vlastnosti nelineárnych diferenciálnych rovníc celočíselného a neceločíselného rádu, ktorý je riešený na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

Spoluriešiteľ:

Brestovanská Eva

VEGA

1/0333/13

Kritická analýza vplyvu kultúrnych a etických faktorov na vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Remišová Anna a kol.

VEGA

1/0004/13

Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku

Pilková Anna

spoluriešiteľ

VEGA

1/0392/13

Modelovanie správania sa stakeholderov komerčnej banky počas ostatnej finančnej krízy a očakávania bazilejských regulácií v rámci Pilieru 3 – Trhová disciplína

Pilková Anna a kol.

spoluriešitelia

VEGA

1/0171/12

Agregačné funkcie a ich aplikácie

Komorník Jozef spoluriešiteľ

VEGA

1/1109/12

Indikátory hodnotenia majetkovej, finančnej a dôchodkovej situácie podnikateľských subjektov v podmienkach globalizácie

Kajanová Jana

VEGA

1/1109/12

Indicators of measuring the assets, financing and income situation of busines-ses in the terms of globalisation.

Saxunová Darina spoluriešiteľ

KEGA

017 UK -4/2012

Odborné lexikálne minimum z manažérskej a ekonomickej praxe

Charfaoui Emília

Majerčáková Daniela

VEGA

1/0627/11

Dynamika zmien vo vedomostnej spoločnosti vo vybraných sektoroch slovenskej ekonomiky

Bajzíková Ľubica a kol.

KEGA

012UK-4/2011 

Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou

Pawera René a kol.

VEGA

1/0143/11

Modelovanie a aplikácia viacrežimových a viacrozmerných časových radov

Komorník Jozef spoluriešiteľ

VEGA

1/0297/11

Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórii pravdepodobnosti.

Bohdalová Mária

spoluriešiteľ

VEGA

1/0418/11

Udržateľný marketing a udržateľná spotreba

Štarchoň Peter

Vilčeková Lucia

spoluriešitelia

APVV

 

APVV 0073-10

Agregačné funkcie ako nástroj spracovania informácií

Komorník Jozef - spoluriešiteľ

 

APVV 0158-12

Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi

Zemanovičová Daniela

spoluriešiteľ

Iné

 

GEM_ SN RK

Anna Pilková a kol.