Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KEGA 016Eu-4/19

Projekt KEGA 016Eu-4/19

Vedúci projektu KEGA 016EU-4/2019: doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.

Inovatívne učebné texty marketingu pre stredné školy

Projekt je orientovaný na prípravu inovatívnych učebných textov z marketingu pre stredné školy. Navrhovaná publikácia má za úlohu poskytnúť základy marketingového myslenia v digitálnom prostredí, ktoré sú potrebné pre začínajúceho podnikateľa, resp. živnostníka, ktorý je absolventom strednej odbornej školy. Učebnica bude viesť k rozvíjaniu schopností ekonomického myslenia a pochopenia marketingových činností podniku v digitálnom prostredí (kontexte), ktoré sú nevyhnutné pre absolventa strednej odbornej školy. Snahou riešiteľského kolektívu je z teoretického i praktického hľadiska posunúť vnímanie marketingu v kontexte novej digitálnej éry, ktoré prinesie vzájomný úžitok žiakovi, učiteľovi, zákazníkovi, firme i spoločnosti ako celku. Prínosom bude inovácia výučby marketingu na stredných odborných školách, ktorá bude odrážať súčasnú úroveň poznania, nové vedecké prístupy a skúsenosti uplatnené vo vzdelávaní a v podnikateľskej praxi domácich i zahraničných firiem.