Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

MOVE

Projekt MOVE
Mapping Open Virtual Exchanges in Slovak Universities

trvanie projektu: január 2021 - december 2021
zodpovedný riešiteľ za FM UK: Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratisleve (ako hlavný partner) v spolupráci s TUKE získali projekt MOVE.

Ide o rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v trvaní jeden rok (2021). 

Hlavným cieľom projektu MOVE je podporiť internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom virtuálnej mobility. Špecifickým cieľom projektu je nastaviť štandardy a vypracovať súbor odporúčaní pre realizáciu virtuálnej mobility v Európskom vysokoškolskom priestore v podmienkach slovenských vysokých škôl. 

Realizácia projektu poskytne komplexný prehľad o využívaní virtuálnej mobility v slovenskom vysokoškolskom priestore. Zámerom riešiteľského kolektívu je do prieskumu zapojiť maximálny počet vysokých škôl, resp. respondentov. Analýza bude vychádzať z kvantitatívneho prieskumu - jeho závery budú doplnené, resp. validované kvalitatívnym prieskumom so zapojením relevantných pracovníkov vysokých škôl – predovšetkým prorektorov a dekanov pre zahraničné vzťahy. Analýza prinesie dáta o miere využívania virtuálnej mobility zo strany študentov i vysokoškolských pracovníkov, ich názor na výhody a nedostatky virtuálnej mobility, ako aj podrobný prehľad o spolupráci v oblasti virtuálnej mobility na jednotlivých vysokých školách. 

S cieľom využiť najlepšiu európsku expertízu budú pre druhú fázu – definovanie štandardov a odporúčaní – prizvaní odborníci zo zahraničia, predovšetkým z vysokoškolských pracovísk, medzinárodných organizácii či think-thankov. Výstupom bude návod/príručka pre vysoké školy pre zavedenie a prehĺbenie spolupráce v oblasti virtuálnej mobility. Príručka bude mapovať aj najnovšie trendy v oblasti virtuálnej mobility a bude tak využiteľná aj v dlhodobom horizonte.