Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0647/18

VEGA 1/0647/18

Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia
doba riešenia 2018 - 2020
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Kajanová Jana, PhD.

Hlavným zámerom tohto projektu je identifikovať determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v podnikateľských subjektoch smerujúce k zabezpečeniu konkurencieschopnosti podnikov (aj v medzinárodnom kontexte), systematizácia veličín hodnotiacich finančné riadenie a tvorba premenných charakterizujúcich hlavné činnosti, procesy a ich výsledky. Vývojové tendencie súčasného podnikateľského prostredia majú priamy dopad na výsledky, možnosti a ambície podnikateľských subjektov. Zmeny vyvolané vplyvmi ekonomického, politického, legislatívneho, kultúrneho alebo spoločenského charakteru vytvárajú východiskové momenty a pozície pre ich riadiace a rozhodovacie procesy. Tlak a dôraz na kvalitnejšie, hospodárnejšie a zodpovednejšie riadenie podnikov otvára priestor pre výskum v oblasti cieľovej a procesnej orientácie vo finančnom riadení podnikateľských  subjektov.