Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

SUPER

Projekt SUPER
Podpora podnikateľskej úspešnosti start upov
Číslo projektu: ERASMUS+ 2015-1-SK01-KA203-008915

Hlavným zámerom projektu SUPER je vytvorenie systému podpory podnikania na vysokých školách  s cieľom podporiť vysokoškolských študentov jednak v etape premeny ich nápadov do reálnych podnikateľských aktivít, ako aj pri praktickom založení ich firiem. Výsledkom projektu bude jednak nástroj pre vysokoškolské inštitúcie zameraný na rozvoj efektívneho mentoringu, ako aj systémy na podporu inkubátorov pre budúcich podnikateľov; ďalej tréningové zdroje a biznis nástroje pre vysokoškolských študentov zamerané na pomoc pri praktickom realizovaní podnikania a rozvoji biznisu. Výsledky projektu sa rozšíria do celej Európy prostredníctvom platformy otvorených vzdelávacích zdrojov (Open Education Resources – OER), ktorá sa stane centrom vedomostí a centrálnym bodom výmeny praktických skúseností, znalostí a ponaučení pre vysokoškolské inštitúcie, ako aj biznis akcelerátorom pre študentov vysokých škôl, ktorí prostredníctvom SUPER nástroja budú mať možnosť realizovať ich venture biznis so študentami s podobným zámerom naprieč celou Európskou úniou.

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA

Manažment projektu: doc. Ing. Milan Fekete, PhD., Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

Riešitelia: Mgr. Jana Voľná, PhD., Mgr. Marian Holienka, PhD., Ing. Jaroslav Huľvej, PhD., doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Partneri projektu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu (Slovenská republika), Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikovohospodárska, Praha (Česká republika), Aston University
v Birminghame (Spojené kráľovstvo), Institut de Haute Formation aux Politiques Commonautaires (Belgicko), IDP inštitút (Taliansko) and Internet Web Solutions (Španielsko).

Projekt je spolufinancovaný Erasmus+ programom Európskej komisie.

Fakulta managementu UK, koordinátor medzinárodného projektu SUPER (Podpora podnikateľskej úspešnosti start-upov), na stretnutí v Prahe.