Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

CEM

Centrum edukačného manažmentu FM UK

Centrum edukačného manažmentu (ďalej CEM) je analytické pracovisko na Fakulte managementu UK, ktoré sa orientuje predovšetkým na výskum v oblasti manažmentu terciárneho vzdelávania.

Jeho hlavnou úlohou je systematické a kontinuálne zhromažďovanie a spracovávanie dát, ich vyhodnocovanie, komparatívna analýza a interpretácia (aj v medzinárodnom kontexte) za účelom skvalitňovania edukačného manažmentu a rozvoja kvality slovenských vysokých škôl.

Základným cieľom je tvorba výstupov, ktoré rozšíria možnosti manažérskeho rozhodovania na báze faktov tak na strane samotných akademických inštitúcií, ako aj ich partnerov. Tematické okruhy, ktoré zohrávajú významnú rolu, sú napríklad: prepájanie vysokoškolského vzdelávania s potrebami a požiadavkami trhu práce, znalostnej spoločnosti a vývojovými trendmi v jednotlivých spoločenských a iných vedných oblastiach; kooperácia vysokých škôl a praxe – tak v oblasti edukačnej ako aj výskumnej; inovatívne prístupy vo výučbe a ďalšie. 

CEM začalo svoju činnosť v novembri 2016 a v rámci prvého roku svojej existencie pracuje na etablovaní organizačných, personálnych, výskumno-analytických a edukačných kapacít, so stabilizovaným programom pravidelných publikácií a výskumných aktivít. Úzku kooperáciu nadviazalo so Strediskom vzdelávacej politiky na Univerzite Karlovej v Prahe.