Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

CEM

Centrum edukačného manažmentu FM UK

Centrum edukačného manažmentu (ďalej CEM) je analytické pracovisko na Fakulte managementu UK, ktoré sa orientuje predovšetkým na výskum v oblasti manažmentu terciárneho vzdelávania.

Jeho hlavnou úlohou je systematické a kontinuálne zhromažďovanie a spracovávanie dát, ich vyhodnocovanie, komparatívna analýza a interpretácia (aj v medzinárodnom kontexte) za účelom skvalitňovania edukačného manažmentu a rozvoja kvality slovenských vysokých škôl.

Základným cieľom je tvorba výstupov, ktoré rozšíria možnosti manažérskeho rozhodovania na báze faktov tak na strane samotných akademických inštitúcií, ako aj ich partnerov. Tematické okruhy, ktoré zohrávajú významnú rolu, sú napríklad: prepájanie vysokoškolského vzdelávania s potrebami a požiadavkami trhu práce, znalostnej spoločnosti a vývojovými trendmi v jednotlivých spoločenských a iných vedných oblastiach; kooperácia vysokých škôl a praxe – tak v oblasti edukačnej ako aj výskumnej; inovatívne prístupy vo výučbe a ďalšie. 

CEM začalo svoju činnosť v novembri 2016 a v rámci prvého roku svojej existencie pracuje na etablovaní organizačných, personálnych, výskumno-analytických a edukačných kapacít, so stabilizovaným programom pravidelných publikácií a výskumných aktivít. Úzku kooperáciu nadviazalo so Strediskom vzdelávacej politiky na Univerzite Karlovej v Prahe.

Za obdobie riešenia projektu (roky 2016 až 2019) sa CEM svojimi výstupmi a participáciou na rôznorodých aktivitách stalo za dva pol roka činnosti akceptovaným odborným partnerom v téme riadenia a rozvoja vysokoškolského vzdelávania. Experti CEM sú dnes prizývaní ako analyticky fundovaný tím do projektovej spolupráce,  k odbornej diskusii, k participácii na zbere údajov, ich výmene a spracovaní na úrovni aktivít realizovaných v SR - napríklad voči Inštitútu finančnej politiky MF, Inštitútu vzdelávacej politiky MŠVVaŠ, Centru vedecko-technických informácií SR, Republikovej únii zamestnávateľov, Asociácii priemyselných zväzov, Zväzu automobilového priemyslu, Zväzu strojárskeho priemyslu, IT asociácii Slovenska, Platforme „Digitálna koalícia“ (Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky), Americkej či Nemeckej obchodnej komore, neziskovej organizácii MESA 10 v rámci projektu „To dá rozum“, tímu pod gesciou MŠVVaŠ, pracujúcemu na koncepcii národného programu rozvoja vzdelávania pod titulom „Učiace sa Slovensko“, SAV v rámci projektu „Sociálna analýza Slovenska“, Akademickej ratingovej a rankingovej agentúry (ARRA) v rámci revízie metodológie hodnotenia VŠ atď. V nejdenom prípade CEM uvádza témy zásadného odborného, ale aj celospoločenského významu, prípadne analytické pohľady na tieto témy do verejnej diskusie – napríklad tému problematickej štruktúry VŠ kvalifikácií, tému primeranosti pozicionovania našich univerzít a vysokoškolského systému vo svetových porovnaniach vzhľadom k ekonomickému rozvoju krajiny, tému nesúladu vyučovaných a rozvíjaných kompetencií vo vysokoškolskom štúdiu voči potrebám uplatniteľnosti absolventov a pod. Experti CEM prezentovali výstupy práce a pohľady na rozvoj vysokoškolského vzdelávania pomerne často aj v celoštátnych médiách (televízie, rozhlas, denníky). CEM tiež uspel v participácii na projektoch so zahraničnými partnermi, ceníme si najmä akceptáciu a záujem o spoluprácu s CEM zo strany projektových tímov pod hlavičkou OECD, EURASHE či Európskej komisie. Dlhodobo sa osvedčila spolupráca s SVP Karlovej univerzity (ktoré vedie kolega Jan Koucký, pôsobiaci paralelne aj v CEM), čo nám (vzhľadom na medzinárodne etablovanú pozíciu SVP) otvára potenciálne dvere aj do projektov tvorených európskymi konzorciami riešiteľov. Dokážeme tak byť sprostredkovane prítomní aj pri projektoch, kde slovenská účasť na oficiálnej úrovni absentuje (napríklad projekt sledovania uplatniteľnosti absolventov EUROGRADUATE). Na akademickej pôde sa nám darilo lepšie komunikovať a nachádzať priestor pre spoluprácu s technicky orientovanými vysokými školami, kde sme nachádzali styčné body v rámci aktivít posilňujúcich prepojenie vysokého školstva s praxou. Výrazný dopyt po spolupráci s CEM a výstupoch CEM je dlhodobo zo strany firemného sektora, špecificky potom zo strany zamestnávateľských zväzov (RUZ, ZAP SR, APZZ, ITAS) a tiež zo strany obchodných a priemyselných komôr (Nemecká obchodná a priemyselná komora, American Chamber of Commers).