Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Projekt KEGA

KEGA 017 UK - 4/2012

Názov projektu: Odborné lexikálne minimum z manažérskej a ekonomickej praxe

Názov projektu: Professional lexical minimum of managerial and economical praxis

Číslo projektu: 017 UK - 4/2012

Riešené s podporou: MŠVVaŠ SR - Kultúrna a edukačná grantová agentúra

Doba riešenia projektu: 2012 – 2014

Riešitelia projektu:
Mgr. Emília Charfaoui, CSc. - vedúca projektu
PhDr. Daniela Majerčáková, PhD. - zástupkyňa vedúcej projektu
Martin Krajčík - technický pracovník, študent FM UK
Mgr. Martina Drahošová
Mgr. Vincent Karovič, PhD.

Medzinárodná spolupráca - konzultanti:
Univ. Prof. V. Mityagina, DrSc. (Volgogradská štátna univerzita, Rusko)
Dr. phil. N. Wenzel (Universität Wien, Fakultät für Wirtschaftssprachen, Rakúsko)
doc. Elena Sergejevna Maleeva, CSc.(Volgograd, Rusko)
Mag. Tamara Blum (Die Fachhochschule des bfi Wien, Rakúsko)
Univ. Prof. Mag. Dr. Renate Rathmayr (WU, Institut für Slawische Sprachen, Rakúsko)
Prof. Dr. E. Mittelstädt, Dipl.-Kffr. Birgit Schulte, Prof. Dr. Claudia Wiepcke (Fachhochschule Südwestfalen Meschede, Nemecko)

Anotácia, ciele:
Hlavným cieľom projektu je aplikovaný výskum, ktorého výstupom bude učebná pomôcka (aj CD). Študentom a používateľom ekonomického a manažérskeho zamerania poskytne základné lexikálne minimum z oblasti obchodnej korešpondencie, manažmentu, personálneho manažmentu, marketingu a bankovníctva v trojjazyčnom variante (nemecký jazyk - slovenský jazyk - ruský jazyk).

Ďalším dôležitým čiastkovým cieľom projektu je uľahčiť používateľovi orientáciu v jednotlivých oblastiach hospodárskej praxe pri práci s cudzojazyčnou literatúrou.

Týmto projektom chceme motivovať a podporiť najmä študentov pri štúdiu odbornej literatúry v cudzích jazykoch a adekvátne ich pripraviť v tejto oblasti pre prax.