Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Projekt OER-CRAFT

Projekt OER-CRAFT
Číslo projektu: Erasmus+ 2015-1-ES01-KA202-015614

OER-CRAFT si kladie za cieľ riešiť kapacitné a tréningové potreby mikropodnikov v rámci EÚ vedúce k udržaniu ich konkurencieschopnosti pre zvýšenie ich rastu a zamestnanosti. Neexistuje žiadna EÚ definícia „remeselných podnikov“. Odvetvie umeleckých remesiel a hand-made výrobkov je veľmi rôznorodé a pokrýva celý rad rôznych remesiel a profesií. Nakoľko sú charakteristiky týchto remeselných podnikov veľmi podobné mikropodnikom, sú zaraďované do tejto kategórie.

Ústrednou myšlienkou projektu OER-CRAFT je vyvinúť a nasadiť otvorenú on-line vzdelávaciu platformu (OER = open educational resources) so široko prístupným tréningovým obsahom, zmeranú na mikro a remeselné podniky, ktorá by podporila ich prístup na jednotný trh EÚ a využitie možností trhu celej EÚ, čo môže viesť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti. Táto koncepcia podporuje rast a zamestnanosť prostredníctvom využitia nevyužitých príležitostí EÚ ako aj podporou zapojenia sa do jednotného trhu EÚ.

Projekt OER-CRAFT rieši tieto špecifické potreby a priority, ktoré zodpovedajú takto stanoveným politikám. Okrem toho sa projekt zameriava na špecifické stratégie EÚ pre podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu EÚ2020.

Zodpovedný riešiteľ:
prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA
Riešitelia:
Mgr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Peter Gál, PhD.
Mgr. Peter Marcin

Projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie.

FM UK v rámci medzinárodného projektu OER-CRAFT (Open Educational Resources for Arts & Crafts – Otvorená vzdelávacia platforma pre umenie a remeslá) zorganizovala 29. novembra 2016 podujatie s názvom „Podpora mikropodnikania v umení a remeslách“.

Bližšie informácie o zrealizovanom podujatí nájdete v priloženom článku.

Celý článok o podujatí nájdete na stránkach časopisu Naša Univerzita - január 2017.