Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ARTCademy

Projekt ARTCademy
“ARTCademy: Arts & Traditional Crafts Academy”
Číslo projektu: Erasmus+ 2018-1-ES01-KA202-050514

Tlačová správa o výstupoch projektu - apríl 2020

Popis projektu
Umelecké a tradičné remeslá predstavujú cenný prvok európskeho dedičstva, ktorý je potrebné opatrovať a chrániť, čo vyžaduje jednak uchovanie remeselných znalostí, zručností a schopností, ako aj zabezpečenie ekonomickej a komerčnej životaschopnosti, ktorá by zabezpečila ich prevádzkovateľom zdroj živobytia.
Projekt ARTCademy je projektom založeným na znalostiach a za cieľ si kladie ochranu a posilnenie európskeho sektora tradičných a umeleckých remesiel dvoma spôsobmi:
•    uchovávaním a ochranou znalostí našich predkov vo vzťahu k tradičným remeslám, a
•    poskytovaním nástrojov a zručností pre podporu prežitia a rozvoja profitabilného podnikania podnikateľských aktivít založených na týchto remeslách.
Obsahom projektu sú nasledovné aktivity:
•    Vytvorenie otvorenej vzdelávacej platformy a virtuálnej znalostnej komunity
•    Vytvorenie tzv. „CRAFTpedia“ - repozitára umeleckých znalostí
•    Vytvorenie inovatívneho viacjazyčného tréningového obsahu zameraného na biznis tréning
•    Testovanie a validácia vytvorených tréningových materiálov
Trvanie projektu: november 2018 - október 2020

Webstránka projektu: www.artcademy.eu

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA

Riešitelia:
Mgr. Peter Gál, PhD.
PhDr. Marian Holienka, PhD

Partneri: Universidad de Málaga (Španielsko), Andalucía Emprende (Španielsko), Internet Web Solutions SL (Španielsko), Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko), AGH UST (Poľsko),  Italian Development Partners - IDP (Taliansko), Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires - IHF (Belgicko), Organization for Promotion of European Issues - OPEI (Cyprus), Asociatia EDUNET (Rumunsko)

Projekt je spolufinancovaný Erasmus+ programom Európskej komisie.