Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

APVV-17-0656

Projekt základného výskumu: Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0

Projekt podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-17-0656

Začiatok riešenia projektu: 01.08.2018
Koniec riešenia projektu: 31.12.2021

Východiská a koncept riešenia projektu

Podpora inovácií a inteligentný rast založený na znalostiach je v súčasnosti kľúčovou oblasťou záujmu v krajinách EÚ. Priemysel, ako aj celé hospodárstvo prechádzajú radikálnymi zmenami, ktoré prostredníctvom zavádzania informačno-komunikačných technológií, digitalizácie či využitím umelej inteligencie ovplyvňujú všetky odvetvia hospodárstva a vytvárajú tak komplexný posun v ekonomike, nazývaný aj ako štvrtá priemyselná revolúcia, či priemysel 4.0.
Tieto zmeny vytvárajú obrovské príležitosti pre inovatívne podniky avšak môžu vážne ohroziť tie podniky, ktoré na prebiehajúce zmeny nebudú dostatočne rýchlo a efektívne reagovať. V skutočnosti však rozsiahlosť dopadov týchto zmien je doposiaľ neprebádanou oblasťou. Preto najväčšou výzvou pre podniky a spoločnosť bude identifikovať oblasti, ktoré priemysel 4.0 dramaticky ovplyvní a tak vytvorí priestor na nové zdroje konkurencieschopnosti. V tomto štádiu sa otázkami priemyslu 4.0 začínajú intenzívne zaujímať najmä zástupcovia technických a informačných vied, ale objektívne narastajú požiadavky na jasnejšie a kvalifikovanejšie stanoviská od základného výskum z oblasti teórie manažmentu.
Doteraz existujúce vedecké štúdie všeobecne naznačujú, že práve štvrtá priemyselná revolúcia (priemysel 4.0) bude v nasledujúcom období spôsobovať doslova revolúciu v podnikovom manažmente. Zmeny neprebiehajú lineárne, a najmä nie v prostredí priemyselných revolúcií, kedy dochádza k zmenám podnikateľských modelov a tiež k fundamentálnym zmenám v zdrojoch využívaných pri dosahovaní konkurencieschopnosti.
Preto je koncept tohto projektu nastavený na poskytnutie skutočného obrazu a súvisiacich poznatkov, ktoré môžu byť ďalej diskutované a na základe ktorých budú môcť podniky prijímať kvalitnejšie strategické rozhodnutia. Rovnako má pomôcť ďalším výskumným tímom ako odrazový mostík pre nadväzujúce výskumy a výskumné štúdie. Každá z doterajších priemyselných revolúcii priniesla nové zdroje konkurencieschopnosti, a to nie len na podnikovej úrovni, ale tiež na úrovni národnej. Inovácie podnikateľských modelov, nové pozicionovanie odvetví v procesoch tvorby pridanej hodnoty, zmeny v prerozdelení ziskov v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch, inovatívne formy a podoby medzinárodného obchodu, to všetko viedlo v doterajších zlomových obdobiach zmien k výraznému hospodárskemu rastu určitých krajín. Súčasťou hlavného cieľa je preto aj ambícia „identifikovať nové zdroje konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky“.

Ciele projektu a reálnosť ich dosiahnutia

Hlavým cieľom projektu je skúmať vybrané aspekty manažmentu podnikov v kontexte súčasného nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie, zhodnotiť pripravenosť podnikov pôsobiacich na Slovensku v porovnaní s podnikmi pôsobiacimi v krajinách EÚ a na základe toho identifikovať zdroje a schopnosti využitia súčasných trendov súvisiacich s rozvojom priemyslu 4.0 v prospech zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
Pre naplnenie hlavného cieľa a zámerov formulovaných k projektu boli sformulované nasledovné čiastkové ciele projektu:
A. Skúmať priebeh, dôsledky a dopady predošlých priemyselných revolúcií a sumarizovať znaky a prejavy v oblastiach zmien a inovácií podnikateľských modelov, zdrojov konkurencieschopnosti a vplyvov na ekonomiku podnikov a štátov.
B. Zmapovať teoretické východiská civilizačných zmien v podnikovom a podnikateľskom prostredí, paradigiem a ich posunov a zmien, ako aj očakávaní a prognóz v téme 4. priemyselnej revolúcie.
C. Skúmať znaky odlišujúce 3. a 4. priemyselnú revolúciu a jasne vymedziť tému priemyslu 4.0 v jeho jednotlivých aspektoch.
D. Skúmať a analyzovať priebeh počiatočnej etapy a perspektív 4. priemyselnej revolúcie.
E. Skúmať ašpirácie, očakávania, prístupy a vybrané aspekty prípravy podnikov v rámci prebiehajúcej počiatočnej etapy 4. priemyselnej revolúcie.
F. Skúmať organizačné aspekty implementácie zmien priemyslu 4.0, najmä z pohľadu uskutočňovaných a očakávaných zmien manažérskych funkcií organizovania a vedenia ľudí.
G. Analyzovať pripravenosť podnikov na zmeny technické, technologické, organizačné, kultúre a zmeny v konkurenčnom prostredí.
H. Analyzovať a posúdiť pripravenosť podnikov na predpokladané zmeny v stratégii riadenia ľudských zdrojov v kontexte prechodu na koncept priemyslu 4.0.
I. Interpretovať zistenia komparatívnej štúdie vybraných aspektov na úrovni 4 vybraných krajín EU, identifikovať spoločné a rozdielne znaky z pohľadu štruktúry skúmanej vzorky.
J. Zhodnotiť úroveň aktivít slovenských podnikov a modelovať možnosti a perspektívy budovania nových zdrojov konkurencieschopnosti