Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

MYDI

Projekt MYDI
Mentoring znevýhodnených mladých pre zvýšenie inklúzie
Číslo projektu: ERASMUS+ 2017-1-DE02-KA202-004144

Projekt MYDI je zameraný na sociálnu integráciu znevýhodnených ľudí a to poskytnutím podpory mladým ľuďom, ktorí majú problémy v profesionálnej a personálnej oblasti, v ich sociálnych kompetenciách a pod. Ich sociálna inklúzia a vstup na pracovný trh je brzdený v dôsledku problémov v škole, nedokončeným vzdelaním alebo tréningom. Toto vedie k ich diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu. Dôsledkom toho je, že týmto mladým ľuďom hrozí riziko marginalizácie, ktoré vedie k ich rezignácii a náchylnosti na radikalizáciu.

Zámerom projektu je aplikovať inovatívny prístup a to kombináciou medzinárodných praktík s medzigeneračnou kooperáciou prostredníctvom koučingu a mentoringu. V tomto kontexte neformálne vzdelávanie a tréning poskytnuté seniormi - dobrovoľníkmi, ktorí majú významné dlhodobé skúsenosti v rôznych oboroch prostredníctvom koučingu a mentoringu, poskytuje hodnotnú pomoc mladým ľuďom v oblasti vzdelávania, tréningu a prístup na trh práce.

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA

Riešitelia: PhDr. Marian Holienka, PhD.

Partneri projektu: 11 organizácií združujúcich aktívnych seniorov - mentorov z Európskych krajín (Nemecko, Fínsko, Rakúsko, Taliansko, Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko) a Univerzita Komenského v Bratislave -  Slovensko.

Projekt je spolufinancovaný Erasmus+ programom Európskej komisie.