Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

TESEUS

Projekt TESEUS
“Training on Entrepreneurial Skills for EU Startups”
Číslo projektu: Erasmus+ 2018-1-RO01-KA202-049281
Webstránka projektu: www.teseusproject.eu

Popis projektu
Zámerom projektu TESEUS je podporiť tvorbu začínajúcich podnikateľských aktivít v prostredí odborného vzdelávania (initial vocational education and training - IVET), a to prostredníctvom prípravy:
•    nástrojov pre učiteľov a mentorov, pomocou ktorých budú môcť podporovať podnikateľský talent študentov,
•    súboru praktických tréningových materiálov pre študentov k vytváraniu podnikateľských aktivít.
Obsahom projektu sú nasledovné aktivity:
•    mapovanie situácie a potrieb v odbornom vzdelávaní a následné vymedzenie podpory začínajúcich podnikateľských aktivít,
•    vytvorenie inovatívneho súboru nástrojov a tréningových materiálov na podporu tvorby začínajúcich podnikateľských aktivít v prostredí odborného vzdelávania a ich distribúcia v jazykových verziách partnerských krajín projektu cez otvorenú vzdelávaciu platformu,
•    testovať a validovať vytvorené nástroje a vzdelávacie materiály na cieľových skupinách učiteľov, mentorov a žiakov.

Trvanie projektu: november 2018 - október 2020

Zodpovedný riešiteľ:
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
Riešitelia:
prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.

Partneri: Liceul Tehnologic Petricani (Rumunsko), Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko), Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia srl Impresa Sociale - IAL (Taliansko), Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires - IHF (Belgicko), Zdruzenie Institut za Razvoj na Zaednicata (Macedónsko), Italian Development Partners - IDP (Taliansko), EEO Group S.A. (Grécko), Internet Web Solutions SL (Španielsko)

Projekt je spolufinancovaný Erasmus+ programom Európskej komisie.